Szanowni Mieszkańcy! W związku z wystąpieniem w miejscowości Konradowo (gmina Otyń) ogniska ptasiej grypy, promień 3 kilometrów od ogniska zostaje uznany za obszar zapowietrzony.

Od poranka 7 marca miejscy strażnicy decyzją prezydenta Nowej Soli rozpoczęli kontrolę gospodarstw domowych na Pleszówku. Dokonują oni inwentaryzacji drobiu informując jednocześnie mieszkańców o przedsięwzięciach wynikających z lokalizacji w strefie zapowietrzenia.

Przedstawiamy komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowej Soli o granicy strefy zapowiaterzenia i zagrożenia.

Podaję oznaczenia dla obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, wyznaczone zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752):

1) Obszar zapowietrzony, na którym występuje wysoce zjadliwa grypa ptaków, o promieniu co najmniej 3 km od ogniska choroby, gdzie zewnętrzna granica obszaru przebiega w następujący sposób:

Od drogi S3 na 306 km łukiem na północny- zachód do drogi Konradowo –Ługi przecinając tą drogę na 2 km na zachód od drogi S3( wyłączając miejscowość Ługi), następnie łukiem na północny-wschód do drogi S3 na 301 km, następnie na północny- wschód do drogi E65 (stara 3 Nowa Sól- Niedoradz) przecinając ją na wysokość granicy miejscowości Niedoradz (wyłączając Niedoradz) potem na wschód do drogi Otyń-Bobrowniki (Lipowa) przecinając tą drogę na wysokości cmentarza, potem na południowy -wschód do skrzyżowania przedłużenia ulicy Moniuszki (Otyń) po łuku z przedłużeniem ulicy Marii Konopnickiej(Modrzyca), otaczając od wschodu miejscowość Otyń i Modrzyca z ich włączeniem, następnie prosto na południe, przecinając ul. Polną na wschód od Trzeciego Stawu do Czarnej Strugi, potem na południowy –zachód wzdłuż Czarnej Strugi przecinając ul. Wodną ( Nowa Sól) i ul. Zielonogórską (Nowa Sól)do przecięcia Czarnej Strugi z ul. Przemysłową (Nowa Sól), następnie na północ ul. Przemysłową do ronda ul. Przemysłowej z ul. Starostawską (Nowa Sól) potem prosto na zachód do 306 km drogi S3.

W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w powiecie nowosolskim:

Gmina Nowa Sól: część miejscowości Nowa Sól na północ od Czarnej Strugi do jej przecięcia z ul. Przemysłową, na północny-wschód ulicy Przemysłowej od jej przecięcia z Czarną Strugą do ronda ul. Przemysłowej z ul. Starostawską, na północ od linii rondo ul. Przemysłowa- ul. Starostawska z 306 km S3,

Gmina Otyń: cały obszar miejscowości: Konradowo, Otyń, Modrzyca,Zakęcie

2) Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby określa się granicami administracyjnymi obejmującymi:

Od przecięcia rzeki Odry z granicą powiatu nowosolskiego na południowy -wschód do drogi 315 (Lipiny-Lubięcin) na wschód od Lipin(włączając obszar miejscowości Lipiny), następnie prosto na południe granicą powiatu wschowskiego linią prostą na południe w kierunku miejscowości Zwierzyniec (wyłączając Zwierzyniec), potem na południowy- zachód do drogi 321 (Przyborów- Siedlisko), przecinając tę drogę na zachodniej granicy miejscowości Siedlisko( wyłączając Siedlisko), następnie drogą 321 do granic zachodnich miejscowości Przyborów ( włączając Przyborów ) potem groblą do mostu na Odrze, następnie wzdłuż Odry do ulicy Korzeniowskiego (Nowa Sól), ulicami Kościelną, Jerzego Popiełuszki, Wojska Polskiego , ulica Towarową, Zjednoczenia ,Moniuszki, aleją Wolności do Mostu Nowa Sól i dalej wzdłuż rzeki Odra do granicy gmin Nowa Sól, Siedlisko, Bytom Odrz. następnie na zachód obejmując od południowego -wschodu miejscowość Kiełcz następnie na zachód do rozwidlenia drogi 292 ( Nowa Sól- Nowe Miasteczko-Bytom Odrzański), następnie prosto na zachód do przecięcia drogi S3 z drogą (wiadukt) Drwalewice -Nowe Żabno, potem na zachód do Podbrzezia Dolnego na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Boczną i ul. Zygmuntowską (mostek nad Kożuszną),następnie na północny-zachód do granicy wsi Studzieniec –Mirocin Dolny (włączając Studzieniec), następnie na północny -zachód do zachodniej granicy wsi Książ Śląski (włączając Książ Śląski), potem prosto na północ do granicy powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, następnie równolegle do drogi nr 283, po jej zachodniej stronie, omijając miejscowości Barcikowice i Zatonie po zachodniej stronie a następnie za miejscowością Zatonie łukiem w kierunku miejscowości Sucha, omijając tą miejscowość od zachodu i dalej kanałem w kierunku miejscowości Ługowo, omijając tą miejscowość od zachodu , dalej wzdłuż kanału do miejscowości Czarna, omijając tą miejscowość od północy w kierunku miejscowości Dąbrowa, omijając ją od północy i dalej na wschód do rzeki Odra a następnie wzdłuż rzeki Odry na południe do granicy powiatu zielonogórskiego z powiatem nowosolskim

W obszarze zagrożonym znajdują się następujące miejscowości położone:

W powiecie nowosolskim:

- Gmina Nowa Sól: część obszaru miejscowości Nowa Sól opisana jak w opisie granic obszaru zagrożonego i cały obszar miejscowości: Stany, Lipiny, Przyborów, Stara Wieś, Kiełcz, Nowe Żabno, Ciepielów, Wrociszów, Rudno, Lubieszów, Stary Staw, Lelechów

- Gmina Otyń: cały obszar miejscowości: Ługi, Czasław, Niedoradz, Bobrowniki, Borki,

- Gmina Kożuchów: cały obszar miejscowości: Książ Śląski, Studzieniec, Słocina

i część miejscowości Podbrzezie Dolne na północ od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Boczną i ul. Zygmuntowską (mostek nad Kożuszną)

W powiecie zielonogórskim: cały obszar miejscowości Barcikowice, Zatonie, Sucha, Ługowo, Czarna, Dąbrowa.

Jednocześnie wnoszę o zastosowanie środków, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków:

Na obszarze zapowietrzonym:

1. nakaz:

1) odosobnienia drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

- uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

- ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłocznego czyszczenia i odkażania środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

3) niezwłocznego informowania właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadacza zwierząt o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie;

4) odosobnienia drobiu znajdującego się w gospodarstwie w poszczególnych kurnikach lub innych pomieszczeniach, w którym jest on przetrzymywany;

5) wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;

6) przeprowadzenie kontroli ruchu pojazdów przewożących drób, tuszki, zwłoki drobiu i jaja wylęgowe.

2. Zakaz:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę, o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zwalczania grypy ptaków ( Dz. U. nr 239, poz. 1752 );

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym drogami, z wyłączeniem prywatnych dróg dojazdowych do gospodarstw oraz transportu kolejowego;

5) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych;

6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni, chyba że mięso to zostało pozyskane:

- z drobiu pochodzącego spoza obszaru zapowietrzonego oraz nie było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego lub

- co najmniej 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa oraz było przechowywane i transportowane z mięsem drobiowym pozyskanym nie później niż na 21 dni przed dniem prawdopodobnego wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa z drobiu pochodzącego z obszaru zapowietrzonego.

W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym:

1. nakaz się niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

2. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 pkt 2 zakazuje się:

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym, chyba ze powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę, o której mowa w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zwalczania grypy ptaków ( Dz. U. nr 239, poz. 1752 );

3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę´ na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;

4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki oraz polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

6) targowiskowej sprzedaży drobiu, mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych.

Nakazanie oznakowania obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru tablic ostrzegawczych o następującej treści:

1) „GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE ”,

2) „GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY. WPROWADZANIE I WYPROWADZANIE ZWIERZĄT WZBRONIONE ”,

2. Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 metrów, a napisy czytelne.

3. Tablice należy umieścić na drogach publicznych i prywatnych.

Nakazanie się wyłożyć maty dezynfekcyjne na drodze gminnej ul. Osiedle nad Ochlą w miejscowości Konradowo, przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1050F.

Okres obowiązywania powyższych nakazów i zakazów, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Nowej Soli

Ewelina Lis

Zobacz także

Jubileusze pracy

Strażnicy Miejscy: Rafał Mrowiński oraz Tomasz Ruszczak obchodzą jubileusze pracy. Z tej okazji prezydent Wadim Tyszkiewicz podziękował panom za ich dotychczasową pracę, życząc jednocześnie powodzenia w życiu prywatnym oraz dalszej pracy zawodowej.

Więcej…

Rozkład jazdy SubBus

Rozkład jazdy autobusów międzygminnej komunikacji. Rozkład obowiązuje od 1 lipca 2018r.

Więcej…

Uwaga kierowcy

Od poniedziałku 11 czerwca została zmieniona istniejąca tymczasowa organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ulic "Grota" Roweckiego i  Zjednoczenia.

Więcej…