W poniedziałek 20 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na zarządzanie projektem dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, finansowanym z Banku Światowego.

Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w nadzorowaniu i realizacji wszystkich prac objętych projektem.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Maciej Chrzanowski - Prezes SWECO Consulting Sp. z.o.o., Waldemar Starosta – dyrektor LZMiUW oraz Andrzej Ziarek - p.o. z-cy dyrektora LZMiUW.
- Zarząd województwa mocno stawia na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w naszym regionie. Lubuskie musi być przygotowane i zrobić wszystko, aby nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsce w 1997 r i 2010 r. – mówił wicemarszałek.
W naszym województwie realizowane będą trzy duże inwestycje finansowane ze środków Banku Światowego. Pierwsza dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, druga - ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli, a trzecia odcinka pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. - W Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych powołano Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który od dawna przygotowywał się do rozpoczęcia tych zadań. Dzisiejsze podpisanie umowy z konsultantem to bardzo ważny moment. Aby te wszystkie inwestycje i formalności wykonać musi być ktoś, kto sprawnie tym wszystkim się zajmie – mówił wicemarszałek.

Ze strony Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze umowę podpisał dyrektor Waldemar Starosta. – Będziemy realizować historyczne inwestycje m.in. pod względem finansowym. Bank Światowy postawił kilka warunków. Jeden z nich dotyczył wyłonienia konsultanta, który poprzez swoich ekspertów z wielu dziedzin będzie pomagał nam, aby te inwestycje przebiegły sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem – mówił dyrektor LZMiUW.

Jak zapewnił Prezes SWECO Consulting Sp. z.o.o. Maciej Chrzanowski zatrudnionych zostanie 9 kluczowych ekspertów. Jeden z nich będzie pełnił rolę kierownika projektu. – Rzeka Odra jest nam bliska. To już 4 umowa, którą podpisujemy w ramach tej grupy projektów. Zakres prac w ramach umowy dotyczy pomocy technicznej, projektowania i nadzoru – mówił prezes.

Zakres czynności wykonywanych przez Inżyniera-Konsultanta w ramach umowy „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły” będzie obejmował m.in. następujące działania:

1) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę raportów z oceny oddziaływania na środowisko

2) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę Planu/ów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (RAP) w tym jego oceny społecznej,

3) Aktualizację/poprawę istniejących dokumentacji projektowych włączając w to przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, badań i obliczeń oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji przedprojektowej lub ekspertyz,

4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót tak by zostały wypełnione warunki stawiane przez instytucje finansujące oraz uzgodnień i pozwoleń włączając w to pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, itd.,

5) Przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót, usług i dostaw wraz z pomocą Zamawiającemu przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych,

6) Wsparcie techniczne dla Zamawiającego na każdym etapie realizacji Projektu w tym przeprowadzenie szkoleń dla JRP, wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektem itd.,

7) Prowadzenie działań promująco-informacyjnych,

8) Monitorowanie zgodności prowadzonych działań środowiskowych i społecznych w trakcie realizacji robót budowlanych oraz dokumentowanie tych działań,

9) Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian do dokumentacji projektowych,

Kwota kontraktu 15 721 791,74 zł

O szczegółach dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych z środków Banku Światowego mówił Andrzej Ziarek p.o. z-cy dyrektora LZMiUW. – Pragniemy zrobić wszystko, aby te inwestycje realizowane były zgodnie z prawem i wytycznymi Banku Światowego. Chciałbym dziś podziękować zarządowi województwa za wsparcie. Dzisiejsze podpisanie umów to efekt naszej ciężkiej pracy, całego zespołu – dodał.

Ochrona przeciwpowodziowa Słubic

–wartość zadania ok. 250 mln PLN

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac niezbędnych dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje :

wzmocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry od km 582,5 do km 588,0, budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km

odbudowę Raczej Strugi na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice - Drzecin,

-odbudowę Czarnego Kanału na długości około 4156 m.

2. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie wartość zadania ok. 210 mln PLN, W ramach tego zadania realizowane są następujące inwestycje.

1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli oraz poniżej Krosna Odrzańskiego

(a)Nowa Sól Pleszówek I i II ROZP I KW 2017

Przedmioteminwestycji jest przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących oraz budowa nowych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól w dzielnicy Pleszówek, położonych

w lewobrzeżnej części doliny rzeki Odry i Czarnej Strugi.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

-rozbudowęlewobrzeżnegowałuprzeciwpowodziowegorzekiOdrynadługościok3,00 km,na odcinku rzeki km 429,85

-432,40 wraz z budowlami z nim związanymi,

-regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000-7,618 rzeki.

-przepompownię przeciwpowodziową (wód ze zlewni Czarnej Strugi i przesiąkowych) wraz z kanałem przepompowni oraz rozbudową odcinka rzeki Czarnej Strugi na odcinku od km3,330: do km 7,618,

b) Wężyska-Chlebowo I.II KW 2017,

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału na odcinku pomiędzy miejscowościami Wężyska

-Chlebowo, który ma zastąpić istniejący wał, będący w złym stanie technicznym uszkodzony w czasie powodzilipcowej1997r..Celemprzedsięwzięciainwestycyjnegojestpoprawastopniaochrony

przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny rzeki Odry w rejonie w/w miejscowości.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

-budowę nowego wału o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

-budowę zjazdów i przejazdów przez wał;

-rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 na długości 0,70 km.

źródło www.lubuskie.pl

Zobacz także

Przyjdź po biało-czerwoną

Po raz siódmy mieszkańcy Nowej Soli   będą mogli otrzymać biało-czerwoną flagę – w sobotę 28 kwietnia o godzinie 10.00 na rogu Placu Wyzwolenia/Zjednoczenia (obok banku) oraz na Wojska Polskiego/Przyszłości (w pobliżu Biedronki) radni Rady Miejskiej, harcerze oraz prezydent Wadim Tyszkiewicz będą rozdawać biało-czerwone.

Więcej…

Pierwsze bułki trafiły do klientów

Lantmannen Unibake – skandynawski producent pieczywa, obecny w Polsce od początku lat ‘90, który uruchomił na początku tego roku w Nowej Soli swoją największą w Polsce i drugą co do wielkości w Europie piekarnię, rozpoczął sprzedaż pieczywa z nowego zakładu.

Więcej…

Ważny projekt nowosolskiego Interiora

Interior zorganizuje cykl warsztatów dla młodzieży w każdym lubuskim powiecie.

Więcej…