W poniedziałek 20 marca w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na zarządzanie projektem dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, finansowanym z Banku Światowego.

Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w nadzorowaniu i realizacji wszystkich prac objętych projektem.

W konferencji wzięli udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Maciej Chrzanowski - Prezes SWECO Consulting Sp. z.o.o., Waldemar Starosta – dyrektor LZMiUW oraz Andrzej Ziarek - p.o. z-cy dyrektora LZMiUW.
- Zarząd województwa mocno stawia na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w naszym regionie. Lubuskie musi być przygotowane i zrobić wszystko, aby nie doszło do sytuacji, jakie miały miejsce w 1997 r i 2010 r. – mówił wicemarszałek.
W naszym województwie realizowane będą trzy duże inwestycje finansowane ze środków Banku Światowego. Pierwsza dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, druga - ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli, a trzecia odcinka pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. - W Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych powołano Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który od dawna przygotowywał się do rozpoczęcia tych zadań. Dzisiejsze podpisanie umowy z konsultantem to bardzo ważny moment. Aby te wszystkie inwestycje i formalności wykonać musi być ktoś, kto sprawnie tym wszystkim się zajmie – mówił wicemarszałek.

Ze strony Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze umowę podpisał dyrektor Waldemar Starosta. – Będziemy realizować historyczne inwestycje m.in. pod względem finansowym. Bank Światowy postawił kilka warunków. Jeden z nich dotyczył wyłonienia konsultanta, który poprzez swoich ekspertów z wielu dziedzin będzie pomagał nam, aby te inwestycje przebiegły sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z prawem – mówił dyrektor LZMiUW.

Jak zapewnił Prezes SWECO Consulting Sp. z.o.o. Maciej Chrzanowski zatrudnionych zostanie 9 kluczowych ekspertów. Jeden z nich będzie pełnił rolę kierownika projektu. – Rzeka Odra jest nam bliska. To już 4 umowa, którą podpisujemy w ramach tej grupy projektów. Zakres prac w ramach umowy dotyczy pomocy technicznej, projektowania i nadzoru – mówił prezes.

Zakres czynności wykonywanych przez Inżyniera-Konsultanta w ramach umowy „Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły” będzie obejmował m.in. następujące działania:

1) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę raportów z oceny oddziaływania na środowisko

2) Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę Planu/ów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (RAP) w tym jego oceny społecznej,

3) Aktualizację/poprawę istniejących dokumentacji projektowych włączając w to przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, badań i obliczeń oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji przedprojektowej lub ekspertyz,

4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót tak by zostały wypełnione warunki stawiane przez instytucje finansujące oraz uzgodnień i pozwoleń włączając w to pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, itd.,

5) Przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót, usług i dostaw wraz z pomocą Zamawiającemu przy przeprowadzeniu postępowań przetargowych,

6) Wsparcie techniczne dla Zamawiającego na każdym etapie realizacji Projektu w tym przeprowadzenie szkoleń dla JRP, wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektem itd.,

7) Prowadzenie działań promująco-informacyjnych,

8) Monitorowanie zgodności prowadzonych działań środowiskowych i społecznych w trakcie realizacji robót budowlanych oraz dokumentowanie tych działań,

9) Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych wraz z wprowadzaniem ewentualnych zmian do dokumentacji projektowych,

Kwota kontraktu 15 721 791,74 zł

O szczegółach dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych z środków Banku Światowego mówił Andrzej Ziarek p.o. z-cy dyrektora LZMiUW. – Pragniemy zrobić wszystko, aby te inwestycje realizowane były zgodnie z prawem i wytycznymi Banku Światowego. Chciałbym dziś podziękować zarządowi województwa za wsparcie. Dzisiejsze podpisanie umów to efekt naszej ciężkiej pracy, całego zespołu – dodał.

Ochrona przeciwpowodziowa Słubic

–wartość zadania ok. 250 mln PLN

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac niezbędnych dla poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje :

wzmocnienie istniejących wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry od km 582,5 do km 588,0, budowę nowego wału okrężnego o długości ok. 5,9 km

odbudowę Raczej Strugi na długości około 765 m poniżej wału okrężnego oraz na długości około 1,3 km powyżej mostu na drodze Słubice - Drzecin,

-odbudowę Czarnego Kanału na długości około 4156 m.

2. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie wartość zadania ok. 210 mln PLN, W ramach tego zadania realizowane są następujące inwestycje.

1B.6 Ochrona przeciwpowodziowa Nowej Soli oraz poniżej Krosna Odrzańskiego

(a)Nowa Sól Pleszówek I i II ROZP I KW 2017

Przedmioteminwestycji jest przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących oraz budowa nowych obiektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Nowa Sól w dzielnicy Pleszówek, położonych

w lewobrzeżnej części doliny rzeki Odry i Czarnej Strugi.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

-rozbudowęlewobrzeżnegowałuprzeciwpowodziowegorzekiOdrynadługościok3,00 km,na odcinku rzeki km 429,85

-432,40 wraz z budowlami z nim związanymi,

-regulację koryta rzeki Czarnej Strugi na odcinku km 0,000-7,618 rzeki.

-przepompownię przeciwpowodziową (wód ze zlewni Czarnej Strugi i przesiąkowych) wraz z kanałem przepompowni oraz rozbudową odcinka rzeki Czarnej Strugi na odcinku od km3,330: do km 7,618,

b) Wężyska-Chlebowo I.II KW 2017,

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego wału na odcinku pomiędzy miejscowościami Wężyska

-Chlebowo, który ma zastąpić istniejący wał, będący w złym stanie technicznym uszkodzony w czasie powodzilipcowej1997r..Celemprzedsięwzięciainwestycyjnegojestpoprawastopniaochrony

przeciwpowodziowej lewobrzeżnej doliny rzeki Odry w rejonie w/w miejscowości.

Zakres projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmuje:

-budowę nowego wału o długości 5,513 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi;

-budowę zjazdów i przejazdów przez wał;

-rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 138 na długości 0,70 km.

źródło www.lubuskie.pl

Zobacz także

Na Placu Wyzwolenia powstaje mural

Na ścianie kamienicy na Placu wyzwolenia, powstaje mural. Projekt powstał na bazie kompilacji starych nowosolskich pocztówek oraz wizji artysty Jacka Milewskiego.

Więcej…

Piękne powiatnie przystani w Bobrownikach

 Takie projekty jak „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” zdarzają się rzadko. We wspólnej inwestycji uczestniczyło dziesięć gmin, a ich liderem było Miasto Nowa Sól.

Więcej…

Zapraszamy na Dzień Dziecka do Parku Krasnala

1 czerwca wszystkie dzieci zapraszamy do Parku Krasnala na I Festiwal Krasnala.

Więcej…