To ważny moment dla naszego Miasta – radni miejscy i powiatowi razem w sprawie wykonania dokumentacji technicznej tunelu pod przejazdem kolejowym przy ulicy Wojska Polskiego.

W czwartek 30 marca Radni Rady Miasta Nowa Sól, a w piątek 31 marca radni Rady powiatu Nowosolskiego, podjęli uchwały w sprawie w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu *wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej *dla zadania inwestycyjnego */„Budowa tunelu /**/zastępującego istniejący przejazd przez tory/**/w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości/**/”/**/./**//*

**

*Treść Porozumienia*

*§ 1*

Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie wykonaniadokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowejdla zadania inwestycyjnego /„Budowa tunelu //zastępującegoistniejący przejazd przez tory//w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania zul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości//”//./*//*

*§ 2*

*1.*Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego /„Budowa tunelu //zastępującegoistniejący przejazd przez tory//w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania zul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości/*/” /**planowane jest do realizacji przez Gminę Nowa Sól – Miasto w latach 2017-2019.***

2.Szacunkową wartość dokumentacji projektowej określa się na kwotę ok. 450 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wartość zadania zostanie określona po wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektowej .

*§ 3*

W celu realizacji zadania określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:

1.Gmina Nowa Sól – Miasto zobowiązuje się do:

*a)*opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania określonego w § 1 do

*I kw. 2019 r. ;*

b)sfinansowania *67 %* kosztów dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania określonego w § 1,

*c)**sfinansowania w 2019 r.całkowitych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejętych na własność Gminy Nowa Sól – Miastow zakresie rozbudowy drogi gminnej.*

2.Powiat Nowosolski zobowiązuje się do :

a)sfinansowania w 2019 r. 33 % całkowitych kosztów dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami i wymaganymi pozwoleniami oraz zezwoleniami umożliwiającymi wykonanie zadania określonego w § 1,

*b)**sfinansowania w 2019 r. całkowitych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejętych na własność Powiatu Nowosolskiego w zakresie rozbudowy drogi powiatowej,*

c)uwzględnienia deklarowanej pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto , o której mowa w lit. apowyżej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019.

*§ 4*

**

1.Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto a Powiatem Nowosolskim.

*§ 5*

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, strony mogą odstąpić od porozumienia w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.Odstąpienie odporozumienia, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

*§ 6*

1.Każda zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.**

2.W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), ustawydnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i Kodeks Cywilny .**

 

Powyższe porozumienie zostanie podpisane przez starostę Powiatu Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka oraz prezydenta Wadim Tyszkiewicza.

Rozpocznie ono długi proces powstania dokumentacji technicznej tego zadania oraz  starania o środki zewnętrzne na realizacje tej inwestycji. Bez 85 % dofinansowania nie ma szans na wykonanie tego wielkiego przedsięwzięcia.

Zobacz także

Na Placu Wyzwolenia powstaje mural

Na ścianie kamienicy na Placu wyzwolenia, powstaje mural. Projekt powstał na bazie kompilacji starych nowosolskich pocztówek oraz wizji artysty Jacka Milewskiego.

Więcej…

Piękne powiatnie przystani w Bobrownikach

 Takie projekty jak „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie” zdarzają się rzadko. We wspólnej inwestycji uczestniczyło dziesięć gmin, a ich liderem było Miasto Nowa Sól.

Więcej…

Zapraszamy na Dzień Dziecka do Parku Krasnala

1 czerwca wszystkie dzieci zapraszamy do Parku Krasnala na I Festiwal Krasnala.

Więcej…