To ważny moment dla naszego Miasta – radni miejscy i powiatowi razem w sprawie wykonania dokumentacji technicznej tunelu pod przejazdem kolejowym przy ulicy Wojska Polskiego.

W czwartek 30 marca Radni Rady Miasta Nowa Sól, a w piątek 31 marca radni Rady powiatu Nowosolskiego, podjęli uchwały w sprawie w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu *wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej *dla zadania inwestycyjnego */„Budowa tunelu /**/zastępującego istniejący przejazd przez tory/**/w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości/**/”/**/./**//*

**

*Treść Porozumienia*

*§ 1*

Strony porozumienia uznają za celową wzajemną współpracę i współdziałanie w zakresie wykonaniadokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowejdla zadania inwestycyjnego /„Budowa tunelu //zastępującegoistniejący przejazd przez tory//w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania zul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości//”//./*//*

*§ 2*

*1.*Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego /„Budowa tunelu //zastępującegoistniejący przejazd przez tory//w ciągu ul. Wojska Polskiego wraz z rozbudowądrogi powiatowej nr 3454F na odc. od skrzyżowania z ul Przyszłości do skrzyżowania z ul. Staszica oraz drogi gminnej nr 102409F na odc. od skrzyżowania zul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Przyszłości/*/” /**planowane jest do realizacji przez Gminę Nowa Sól – Miasto w latach 2017-2019.***

2.Szacunkową wartość dokumentacji projektowej określa się na kwotę ok. 450 tys. zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Ostateczna wartość zadania zostanie określona po wyłonieniu Wykonawcy dokumentacji projektowej .

*§ 3*

W celu realizacji zadania określonego w § 1, strony zgodnie ustalają następujące zasady postępowania:

1.Gmina Nowa Sól – Miasto zobowiązuje się do:

*a)*opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania określonego w § 1 do

*I kw. 2019 r. ;*

b)sfinansowania *67 %* kosztów dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych i wymaganych pozwoleń oraz zezwoleń umożliwiających wykonanie zadania określonego w § 1,

*c)**sfinansowania w 2019 r.całkowitych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejętych na własność Gminy Nowa Sól – Miastow zakresie rozbudowy drogi gminnej.*

2.Powiat Nowosolski zobowiązuje się do :

a)sfinansowania w 2019 r. 33 % całkowitych kosztów dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami i wymaganymi pozwoleniami oraz zezwoleniami umożliwiającymi wykonanie zadania określonego w § 1,

*b)**sfinansowania w 2019 r. całkowitych kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za grunty oraz nieruchomości przejętych na własność Powiatu Nowosolskiego w zakresie rozbudowy drogi powiatowej,*

c)uwzględnienia deklarowanej pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto , o której mowa w lit. apowyżej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowosolskiego na rok 2019.

*§ 4*

**

1.Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania pomocy finansowej w formie dotacji celowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowa Sól – Miasto a Powiatem Nowosolskim.

*§ 5*

1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie porozumienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia porozumienia, strony mogą odstąpić od porozumienia w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.Odstąpienie odporozumienia, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

*§ 6*

1.Każda zmiana warunków porozumienia wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.**

2.W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), ustawydnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i Kodeks Cywilny .**

 

Powyższe porozumienie zostanie podpisane przez starostę Powiatu Nowosolskiego Waldemara Wrześniaka oraz prezydenta Wadim Tyszkiewicza.

Rozpocznie ono długi proces powstania dokumentacji technicznej tego zadania oraz  starania o środki zewnętrzne na realizacje tej inwestycji. Bez 85 % dofinansowania nie ma szans na wykonanie tego wielkiego przedsięwzięcia.

Zobacz także

Jubileusze pracy

Strażnicy Miejscy: Rafał Mrowiński oraz Tomasz Ruszczak obchodzą jubileusze pracy. Z tej okazji prezydent Wadim Tyszkiewicz podziękował panom za ich dotychczasową pracę, życząc jednocześnie powodzenia w życiu prywatnym oraz dalszej pracy zawodowej.

Więcej…

Rozkład jazdy SubBus

Rozkład jazdy autobusów międzygminnej komunikacji. Rozkład obowiązuje od 1 lipca 2018r.

Więcej…

Uwaga kierowcy

Od poniedziałku 11 czerwca została zmieniona istniejąca tymczasowa organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ulic "Grota" Roweckiego i  Zjednoczenia.

Więcej…