Prezydent Wadim Tyszkiewicz otrzymał dziś od Rady Miasta absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Prezydent podziękował radnym za merytoryczną pracę oraz ich zaangażowanie.

To pierwsze absolutorium, podczas którego nie ma z nami śp. Bożesławy Koryczyk-Gizy, poprzedniego skarbnika Miasta – jednego z architektów sukcesu Nowej Soli.

Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2016. Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miastacałego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Radnym za te 12 miesięcy merytorycznej pracy – mówił podczas sesji prezydent Tyszkiewicz.

„ Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest todobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem.

Szanowni Państwo

W uchwalonym w dniu 30 grudnia 2015 roku budżecie na rok 2016 zaplanowanodochody Gminy w kwocie 133.940.170 zł,wydatki w kwocie 131.863.960 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 25.021.823 zł i nadwyżkę budżetu w kwocie 2.076.210 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększeniedochodów Gminy o kwotę 15.911.472 zł i ostateczne planowane dochodyGminy w roku 2016 wyniosły149.851.642 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 12.375.682 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 144.239.642 zł. Dokonano zmniejszenia nakładów nazadania inwestycyjne o kwotę 3.361.780 zł,ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 21.660.043 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 3.535.790 zł i ostatecznie wyniosła 5.612.000 złote.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 143.274.370 zł, co stanowi 95,6% zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 46.133.213 zł,w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 33.710.090 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 106,9% planu rocznego. Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 138.358.474 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 117.928.728 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 20.429.745 zł. Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2016 zostały wykonane w kwocie 20.429.745 zł tj. 94,3% planu rocznego

Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:

1.zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonanyw 100%,

2.jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście (pomimo nie uzyskania z przyczyn niezależnych od Gminy planowanych dochodów majątkowych w wysokości 4.381.340), co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli

3.wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ześrodków unijnych i krajowych,

Wykonanie deficytu budżetowego

Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 4.915.896 zł, która wraz z zaangażowaniem środków z innych źródeł w wysokości 696.104 zł umożliwiła spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 5.612.000 zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado

Podsumowując chciałbym podkreślić, że zadawalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2016 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wyniosło ogółem 50.862.068 zł, co stanowi 35,5% wykonanych dochodów.

Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2016 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.”

Zobacz także

Powstało Biuro ds Transportu Zbiorowego

Od 1 lipca w strukturach Urzędu Miejskiego działa  Biuro ds. Transportu Zbiorowego. Do najważniejszych zadań Biura należy m.in. organizowanie komunikacji miejskiej oraz planowanie rozwoju komunikacji miejskiej.

Więcej…

Jubileuszowy flis zawitał do Nowej Soli

W czwartek 5 lipca do nowosolskiego portu zawitał Flis Odrzański. Tegoroczny spływ ma szczególny wymiar.

Więcej…

Powstanie 48 km ścieżek rowerowych

Rozpoczęły się przygotowania do długo wyczekiwanej inwestycji - Kolej na rower - Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego”.

Więcej…