Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na zakup i montaż kamer zewnętrznych na budynkach wielorodzinnych.

Kiedy uchwała ukaże się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, będzie można przystąpić do składania wniosków. W tym roku w budżecie Miasta na ten cel znalazło się 15 tys złotych. Dotacja może być udzielona na zakup maksymalnie 3 kamer dla jednego budynku wielorodzinnego, w wysokości nie wyższej niż 500 PLN brutto na jedną kamerę z montażem.


Druki wniosków o których mowa w uchwale, będą dostępne dopiero po uprawomocnieniu się Uchwały.Wówczas też będzie można je składać w UM Nowa Sól.

Treść uchwały:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

*§ 1. *1. Z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zakupu i montaż kamer monitoringu zewnętrznego przy budynkach wielorodzinnych.

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy nieruchomości wielorodzinnych dla zapewnienia ochrony elementów substancji mieszkaniowo-użytkowej oraz przyległego terenu, a także zwiększenia bezpieczeństwa w pobliżu tych substancji.

3. Dotacja może być udzielona wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, które spełnią łącznie warunki:

a) wniosek o dotacje dotyczy budynku wielorodzinnego,

b) budynek, którego dotyczy dotacja został odremontowany w okresie ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku lub jest w trakcie remontu, a jego zakończenie nastąpi do końca roku kalendarzowego w którym zostanie przyznana dotacja,

c) zakup i montaż kamer zewnętrznych przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w pobliżu budynku,

d) działanie zakupionych i zamontowanych kamer swoim zasięgiem obejmuje ogólnodostępne ciągi piesze,

e) zapewnią na własny koszt zasilanie energia elektryczną, bieżące utrzymanie oraz serwis techniczny zamontowanym kamerom,

f) wykażą sięponiesieniem wkładu własnego na wykonanie prac objętych wnioskiem o udzielenie dotacji.

4. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na zakup i montaż kamer zewnętrznych, które zostaną zakupione i zamontowane w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.

*§ 2. *1. Dotacja może być udzielona na zakup maksymalnie 3 kamer dla jednego budynku wielorodzinnego, w wysokości nie wyższej niż 500 PLN brutto na jedną kamerę z montażem.

2. Dotacja na dofinansowanie zakupu i montażu kamer zewnętrznych, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może zostać udzielona, jeżeli nakłady konieczne na te działania w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł.

*§ 3. *1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek składa się osobno na każdy budynek wielorodzinny, na który ma być udzielona dotacja.

3. Wniosek składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego.

4. Wnioski opiniuje Komisja powołana przez Prezydenta , a zatwierdza Prezydent Miasta.

5. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie następujących dokumentów:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do budynku oraz zgodę na montaż i utrzymanie kamer,

b) dokumentacje projektową na zamontowanie kamer zewnętrznych,

c) fotograficzną dokumentację budynku,

d) kosztorys zakupu i montażu kamer wraz z ich harmonogramem,

e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (jeżeli jest wymagane);

2) udokumentowanie poprzez załączenie wyciągu z konta na fundusz remontowyposiadania wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 50% wartości kosztorysowej dla obiektów mieszkalnych i usługowo – mieszkalnych;

3) deklarację wielkości środków własnych przeznaczonych na zakup i montaż kamer zewnętrznych i informację o wielkości środków przyznanych przez inne podmioty;

4) wykaz zakupów i montaży kamer zewnętrznych zrealizowanych w okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

8. Po zaopiniowaniu wniosku o dotację przez komisję, o której mowa w ust. 4, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Prezydenta Miasta oryginały dokumentów wymienionych w ust. 6.

*§ 4. *1. Wnioski o dotację kieruje się do Prezydenta Miasta Nowa Sól w nieprzekraczalnym terminie do dnia *15 maja* każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wnioski o dotacje w 2017 r. należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia *15 września 2017 r. *

3. Informacja o terminach określonych w ust. 1 i ust. 2 zamieszczona zostanie przez Prezydenta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

*§ 5. *1. Dotacje przyznaje Prezydent Miasta.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w roku budżetowym na dotacje na zakup i montaż kamer zewnętrznych określa uchwała budżetowa.

3. Wypłata kwoty dotacji nastąpi po udokumentowaniu przez wnioskodawcę poniesionego wkładu własnego. W przypadku, gdy wnioskodawca nie poniósł wkładu własnego w deklarowanej wysokości, wypłata dotacji nastąpi w kwocie proporcjonalnej do wysokości poniesionego wkładu własnego.

*§ 6. * Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) kwotę dotacji;

2) tryb jej płatności;

3) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;

4) termin wykonania prac.

*§ 7. *1. Prezydenta Miasta ma prawo kontroli sposobu wydatkowania udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji zadania finansowanego dotacją.

2. Prawo kontroli obejmuje :

a) przedstawienie przez wnioskodawcę wszelkich informacji dotyczących działalności ,w szczególności jego gospodarki finansowej w zakresie objętym dotacją, na każde żądanie Prezydenta Miasta,

b) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wnioskodawcy, na których wykonywane są prace objęte dotacją,

c) prawo wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem dotacją.

*§ 8. *1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie nie później niż do 15 grudnia roku, w którym została udzielona. Podstawą rozliczenia dotacji jest odbiór wykonanych prac zgodnie z przepisami prawa.

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych wydatków, w tym sfinansowanych udzielona dotacją. W celu rozliczenia dotacji składa się sprawozdanie z wykonania prac Prezydentowi Miasta.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Zobacz także

Powstało Biuro ds Transportu Zbiorowego

Od 1 lipca w strukturach Urzędu Miejskiego działa  Biuro ds. Transportu Zbiorowego. Do najważniejszych zadań Biura należy m.in. organizowanie komunikacji miejskiej oraz planowanie rozwoju komunikacji miejskiej.

Więcej…

Jubileuszowy flis zawitał do Nowej Soli

W czwartek 5 lipca do nowosolskiego portu zawitał Flis Odrzański. Tegoroczny spływ ma szczególny wymiar.

Więcej…

Powstanie 48 km ścieżek rowerowych

Rozpoczęły się przygotowania do długo wyczekiwanej inwestycji - Kolej na rower - Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu Nowosolskiego”.

Więcej…