Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek, potrzebne formularze które można wydrukować i wypełnić w domu, a także informacje o numerze konta na które należy  wpłacać podatki na rok 2018.

Przypominamy jednocześnie, że podatki i opłaty lokalne można także opłacać drogą  elektroniczną płacąc na konto Gminy Nowa Sól Miasto lub w kasie Urzędu Miasta (gotówką lub kartą)

 Szanowni Mieszkańcy, podatki i opłaty lokalne można uiszczać drogą elektroniczną płacąc na konto Gminy Nowa Sól Miasto

Dokładny adres rachunku bankowego:

Gmina Nowa Sól Miasto
Ul. Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól

PKO Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze
ul. Żeromskiego 2
65-066 Zielona Góra
Nr 62 1020 5402 0000 0302 0365 3466

Jeśli masz pytania w sprawie podatków i opłat lokalnych, zadzwoń:
wymiar podatków od nieruchomości (rolny, leśny, od nieruchomości) - 68 459 0314
wymiar podatków od środków transportu - 68 459 0311
w sprawie księgowości zobowiązań podatków - 68 459 0311
opłata za posiadanie psa - 68 459 0339

 

 

Stawki podatków lokalnych: PODATEK LEŚNY na 2018 ROK

Urząd Miejski informuje, że podatek leśny na 2018 rok z 1 ha lasu wynosi 43,35 zł.

Stawki podatków lokalnych: PODATEK ROLNY na 2018 ROK

Urząd Miejski informuje, że podatek rolny na 2018 rok z 1 ha przeliczeniowego wynosi 131,23 zł., natomiast z 1 ha fizycznego 262,45 zł.

 

opłata od posiadania psów.

  Rada Miejska wprowadza opłatę od posiadania psów.

    2. Ustala się roczną wysokość opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych:

- w wysokości 30,80 zł., od każdego posiadanego psa.

    3. Termin płatności ustala się do końca kwietnia roku, za który przypada opłata, a w razie urodzenia się psa w późniejszym miesiącu do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 miesiące.Jeżeli pies urodził się w drugiej połowie roku, opłatę pobiera się w wysokości 50% ustalonej stawki rocznej.

    4. Wpłaty opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól – Miasto.

    5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
    6. Traci moc uchwała Nr XXXV/273/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016 r., w sprawie opłaty od posiadania psów.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

 
 

Dzienne stawki opłaty targowej

    1. Wprowadza się na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto opłatę targową i ustala się dzienne stawki opłaty targowej.

    2. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach miejskich :

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów, przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,70 zł.

    3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy osiedlu Kopernika /ZIELENIAK/ :

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów, przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,70 zł.

    4. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na placu przy Cmentarzu Komunalnym w Nowej Soli przy ul. Wandy i Piaskowej:

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów, przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 6,70 zł.

    5. Przy sprzedaży w innych miejscach nie wymienionych w § 2 - 4, ustala się dzienną opłatę targową:

1) za plac pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży z wózków, wozów konnych, samochodów, przyczep, platform i innych pojazdów mechanicznych za każdy rozpoczęty 1 m² powierzchni w wysokości – 14,50 zł.

    6. 1. W przypadku określonym w § 2 - 5 opłata pobierana jest w dniu dokonywania sprzedaży.

    Wysokość dziennych stawek opłat targowych określonych w § 2 - 5 nie może przekroczyć górnej granicy stawki ogłaszanej na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. kwoty 765,94 zł.

    7. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

    Do poboru opłaty targowej wyznacza się inkasentów w osobach:

1) Robert Grygier,

2) Adam Grygorowicz.

    Inkasent za swoje usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 10% z zainkasowanych wpływów.

    Inkasent zobowiązany jest rozliczać się z zainkasowanej opłaty targowej i przekazywać ją na rachunek bankowy Gminy Nowa Sól - Miasto w następnym dniu roboczym po dniu, w którym opłata targowa została pobrana.

    8. Traci moc Uchwała Nr XXXV/272/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.

    9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

    10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

Roczne stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł., od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,60 zł., od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł., od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 1,70 zł., od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,67 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,60 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1,35 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych - 7,60 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/270/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 
§ 1. Stawki podatku od środków transportu na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 738,00 zł.,
b/ powyżej 5,5 tony do 7 tony włącznie – 815,00 zł.,
c/ powyżej 7 tony do 9 tony włącznie – 1.080,00 zł.,
d/ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1.477,00 zł.,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.477,00 zł.,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określa
załącznik Nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, stawka podatku wynosi 437,00 zł.,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, stawki podatku określa załącznik Nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a/ mniejszej niż 22 miejsca - 1.416,00 zł.,
b/ równej lub większej niż 22 miejsca - 1.961,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/271/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

 

 

 

Deklaracje podatkowe na 2018r.

 

DN-1deklaracja na podatek od nieruchomosci wersja doc

D-1A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH NA ROK 2018

D-1B WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUZYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY NA ROK 2018

D-1C DANE O NIERUCHOMOŚCIACH NA ROK 2018

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK 2018

dn-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2018

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK 2018

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA ROK 2018

DT-1A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 NA ROK 2018

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO NA ROK 2018

IN-1A INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUZYTKOWNIKACH, WSPÓLPOSIADACZACH NA ROK 2018

 

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…