25 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2018 w mieście Nowa Sól.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2018 (1r).

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól – Nowa Żabno – budowa ścieżki rowerowej”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II – Łącznik z węzłem na S3”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.

   Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych Szkół Podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

   Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Mickiewicza).

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30).

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Nowej Soli popierającego zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Przyszłości, Matejki, 1 Maja, Kościuszki, Grota Roweckiego, Waryńskiego, Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu i przejścia pieszo - rowerowego w Nowej Soli”.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2017 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Interpelacje, wnioski, oświadczenia i zapytania.

   Zamknięcie obrad.

 

Zobacz także

Rejestr Dowodów Osobistych - przerwy techniczne

WAŻNE! W piątek 1 marca w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi o wydanie nowego dowodu osobistego, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Więcej…

Kolejne działki uzbrojone

MZGK zakończył pierwszy etap uzbrajania działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na południu Nowej Soli ,okolice południowej obwodnicy Miasta.

Więcej…

Umowa na nową siedzibę MOPS podpisana

W dawnej Szkole Podstawowej nr 2 będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej…