25 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, odbędzie się sesja Rady Miejskiej.Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

   Przyjęcie porządku obrad.

   Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w okresie ferii 2018 w mieście Nowa Sól.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2018 (1r).

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (1WPF).

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na bieżącą działalność Orkiestry Dętej działającej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z częściowym pokryciem kosztów utrzymania hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi nr 1044F Nowa Sól – Nowa Żabno – budowa ścieżki rowerowej”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Raculi.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II – Łącznik z węzłem na S3”.

   Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap III”.

   Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych Szkół Podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

   Projekt uchwały w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto.

   Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Mickiewicza).

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Zielonogórskiej dz. nr 43/31, 43/36, 43/38, 43/35, 43/23, 43/33, 43/29, 43/34 oraz 43/30).

   Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ulicy Przyszłości dz. nr 82/2, 82/3, 82/5, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11 oraz 82/12).

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Nowej Soli popierającego zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Przyszłości, Matejki, 1 Maja, Kościuszki, Grota Roweckiego, Waryńskiego, Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu i przejścia pieszo - rowerowego w Nowej Soli”.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Socjalnych i Obywatelskich Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Nowej Soli za 2017 rok.

   Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc grudzień 2017 r.

   Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

   Interpelacje, wnioski, oświadczenia i zapytania.

   Zamknięcie obrad.

 

Zobacz także

Nowosolanki nagrodzone!

Podczas X Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 19 października br. poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego.

Więcej…

Konsultacje społeczne w spr uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Nowej Soli zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do wnoszenia uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Więcej…

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Muzeum Miejskim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której prezydent Wadim Tyszkiewicz nagrodził część dyrektorów i nauczycieli miejskich placówek.

Więcej…