Prezydent Wadim Tyszkiewicz otrzymał dziś od Rady Miejskiej absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017. Prezydent podziękował radnym za merytoryczną pracę oraz ich zaangażowanie.

Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2017. Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta  całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto - mówił podczas sesji prezydent Tyszkiewicz. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Radnym za te kolejne 12 miesięcy merytorycznej pracy. To ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to  dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem - dodał prezydent.


W uchwalonym 29 grudnia 2016 roku budżecie na rok 2017 zaplanowano  dochody Gminy w kwocie 167.857.915 zł,  wydatki w kwocie 165.271.452 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 38.775.854 zł i nadwyżkę budżetu w kwocie 2.586.463 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie  dochodów Gminy o kwotę 3.099.033 zł i ostateczne planowane dochody  Gminy w roku 2017 wyniosły  170.956.948 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 814.503 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 164.456.948 zł. Dokonano zmniejszenia nakładów na  zadania inwestycyjne o kwotę 7.109.248 zł,  ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 31.666.606 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 3.913.537 zł i ostatecznie wyniosła 6.500.000 złotych.Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 167.324.816 zł, co stanowi 97,9% zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 57.336.905 zł,  w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 29.956.376 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 104,9% planu rocznego. Przytoczone liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.   

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 153.905.946 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 126.473.792 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 27.432.153 zł. Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2017 zostały wykonane w kwocie 27.432.153 zł tj. 86,6% planu rocznego.
    Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
1.    zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany   w 100%,
2.    jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
3.    wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze  środków unijnych i krajowych,  

Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 13.418.869 zł, która umożliwiła spłatę całości zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 6.500.000 zł.  

 Prezydent podsumowując podkreślił, że zadawalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2017 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wyniosło ogółem 44.208.926 zł, co stanowi 26,4% wykonanych dochodów.

 

 

Zobacz także

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek 28 marca o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Więcej…

Uwaga, ważna informacja

W związku z rozpoczęciem I etapu przebudowy ul. Fredry, na odcinku od bloku nr 8 do ul. Korczaka informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym.

Więcej…

Nakręć film i wygraj LEGO o wartości 1800 zł

Startujemy z nowym konkursem pt. „Czy jesteśmy EUropejczykami? Nowa Sól już 15 lat w UE”.

Więcej…