Przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące świadczenia „DOBRY START”. Sprawdź jak je uzyskać. Osoby uprawnione mogą składać wnioski od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.:

 

drogą elektronicznąza pomocąsystemu teleinformatycznego -

                                         od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

    w wersji tradycyjnej (papierowej)

                                         od 1 sierpnia br. do 30 listopada 2018 r.

    Wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Komu przysługuje

Świadczenie dobry start w wysokości 300,00 zł raz w roku przysługuje:

    rodzicom (matce lub ojcu), opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia

    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

    ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,

    ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

    wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start „wg wzoru Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

    dokumenty składane razem z wnioskiem, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej i osobistej członków rodziny:

    oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – oryginał,
    oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu     niepełnosprawności – oryginał,
    inne dokumenty (kopie) i oświadczenia (oryginały) niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia dobry start

Jak składać wnioski

Od 1 lipca 2018 r. do końca listopada

    Drogą elektroniczną :

    za pomocą systemu teleinformatycznego zamieszczonego na stronie www.empatia.mpips.gov.pl.

Wniosek należy opatrzyć:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

    za pomocą banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Od 1 sierpnia 2018 r.

    W wersji tradycyjnej (papierowej) wnioski będą przyjmowane

w URZĘDZIE MIASTA w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 12, pok. nr 110 (I piętro)

    w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek -     od godz. 12.00 do 15.00,
    w środy  -    od godz. 12.00 do godz. 16.30
    Wnioski mogą być też przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ul. Muzealna 46.

Druki wniosków dostępne są również:

    na stronie MOPS w zakładce Ogłoszenia - „Dobry start”;
    na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Wsparcie dla rodzi z dziećmi – wzory wniosków.

Jak wypełnić wniosek oraz najważniejsze informacje dotyczące programu

WAŻNE:

    Świadczenie   NIE PRZYSŁUGUJE   na dzieci:

    uczęszczające do przedszkola;
    dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole;
    dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,

    W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7  rok życia.

    W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga      rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

    Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

    5. Świadczenie przysługuje raz w roku, niezależnie od posiadanego dochodu.

    6. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

    Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

    5. Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu oryginału uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również uwierzytelnione przez notariusza lub instytucje, która je wydała.

    Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” – uważa się:

    świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
    świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
    świadczenie dobry start wypłacone innej osobie niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

UWAGA:

Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczenia należy zgłaszać      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli, ponieważ może dojść do nienależnie pobranego świadczenia, które będzie do zwrotu łączni z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

           

INFOLINIA

Programu Dobry start

                 W Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Gorzowie Wlkp.

       Infolinia działać będzie od pon. do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 r.

Nr infolinii: 95 7115-500

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061);

***

Od 30 lipca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, w pokoju 110 będzie można pobierać wnioski na świadczenie Dobry Start. Od 1 sierpnia 2018 roku wypełnione wnioski można składać również w pokoju 110 UM. Wnioski będą przyjmowane i wydawane w godzinach:

12.00-15.00 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki

środy od 12.00 do 16.30

 

Pobierz WNIOSEK

 

Zobacz także

Wielkanoc z WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej jak co roku zaprosiły swoich przyjaciół na śniadanie wielkanocne. Wśród tego szacownego grona, kolejny już raz znalazł się prezydent Wadim Tyszkiewicz.

Więcej…

Będą opryski przeciwko kleszczom

W najbliższych dniach powinny rozpocząć się opryski przeciw kleszczom. Obejmą one tereny nadodrzańskie.

Więcej…

Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty

W sześciu nowosolskich miejskich podstawówkach rozpoczął się w poniedziałek 15 kwietnia egzamin klas ósmych. Pisze go 328 uczniów.

Więcej…