W czwartek 27 czerwca o godzinie 10.00, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nowej Soli.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania – debata nad Raportem o stanie Gminy Nowa Sól - Miasto.

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2018 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto za 2018 r.

6. Informacja o stanie ochrony przeciwpowodziowej Gminy Nowa Sól – Miasto.

7. Informacja dotycząca planowanej oferty kulturalnej i sportowej w mieście Nowa Sól.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Sól – Miasto na rok 2019 (7r).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól-Miasto (9WPF).

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego na dokumentację projektową i odszkodowanie za nieruchomości i grunty w związku z realizacją zadania „Budowa obwodnicy miasta Nowa Sól w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315 – etap II”.

11. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto.

12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 3 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

13. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

14. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli od obowiązku realizacji 5 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

15. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

16. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

17. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

18. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

19. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku  realizacji 2 godzin tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych.

20. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Janusza Korczaka w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

21. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

22. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto.

24. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest gmina Nowa Sól – Miasto.

25. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (dla terenów położonych przy ulicy Wojska Polskiego, przy ulicy 8-Maja i przy ulicy Zjednoczenia).

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony pomiędzy ulicami Zielonogórską i Nowosolską do granicy miasta z gminą Otyń).

28. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa z gatunku dąb szypułkowy, znajdującego się na  terenie działki nr 352/11, obręb 3 przy ul. Szkolnej 1 w Nowej Soli.

29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto.

30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta.

31. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Soli.

32. Informacja z działalności Prezydenta Miasta za miesiąc maj 2019 r.

33. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

34. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Nowej Soli.

35. Wnioski i oświadczenia.

36. Zamknięcie obrad.

Sesja będzie transmitowana TUTAJ

 

Zobacz także

Rozpoczęła się przebudowa przy cmentarzu

Rozpoczęła się przebudowa i jednocześnie zmiana układu komunikacyjnego w rejonie wejścia na cmentarz przy ulicy Wandy w Nowej Soli. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę konstrukcji nawierzchni chodników i miejsc postojowych, rozbiórkę krawężników i obrzeży betonowych, przebudowę/remont konstrukcji jezdni celem dowiązania wysokościowego projektowanych miejsc postojowych oraz budowę nowych i przebudowę istniejących ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej.

Więcej…

Kolejny rok pomagamy usuwać azbest

W Nowej Soli zakończono realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowa Sól- Miasto – edycja 2019". Projekt miał na celu wsparcie finansowe właścicieli nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest, zgodnie z założeniami „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2015-2032.”

Więcej…

Trwa wyburzenie wieży

W sobotę 30 listopada rozpoczęły się wyburzenia wieży na terenie byłej fabryki nici Odra - to kontynuacja wielkiego projektu rewitalizacji tego terenu. Zarządu Województwa Lubuskiego przyznał w 2016 roku Miastu dofinansowanie 13.5 miliona na projekt „Re Odra aktywizacja społeczna i gospodarcza terenów pofabrycznych w Nowej Soli”.

Więcej…