Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz otrzymał podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek 27 czerwca, absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2018. W swoim wystąpieniu, prezydent powiedział:

"Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2018. Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta  całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Radnym (poprzedniej i obecnej kadencji) za te kolejne 12 miesięcy merytorycznej pracy. To pierwsza sesja absolutoryjna w tej kadencji samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2018 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to  dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem.


Szanowni Państwo

    W uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 roku budżecie na rok 2018 zaplanowano  dochody Gminy w kwocie 203.897.535 zł,  wydatki w kwocie 210.498.773 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 72.977.109 zł i deficyt budżetu w kwocie 6.601.238 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zmniejszenie  dochodów Gminy o kwotę 23.971.897,85 zł i ostateczne planowane dochody Gminy w roku 2018 wyniosły 179.925.637,15 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 9.614.518,85 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 200.884.254,15 zł. Dokonano zmniejszenia nakładów na  zadania inwestycyjne o kwotę 11.826.680 zł,  ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 61.150.429 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 14.357.379 zł i ostatecznie wyniósł  20.958.617 złotych.


Wykonanie dochodów

    Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 184.535.605,85 zł, co stanowi 102,6 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 78.763.705,67 zł,  w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 38.666.854,42 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 105,6 % planu rocznego. Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.    

Wykonanie wydatków

    Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 191.614.233,27 zł, co stanowi 95,4 % planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 131.679.380,29 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 59.934.852,98 zł. Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

    Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2018 zostały wykonane w kwocie 59.934.852,98 zł tj. 98,0 % planu rocznego.
    Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
1.    zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany   w 100%,
2.    jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
3.    wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze  środków unijnych i krajowych.   

Wykonanie deficytu budżetowego

    Ostatecznie planowany deficyt budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w wysokości 20.958.617 zł., został zrealizowany w kwocie 7.078.627,42 zł.


Panie Przewodniczący, Wysoka Rado.

    Podsumowując chciałbym podkreślić, że zadawalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2018 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wyniosło ogółem 60.000.000 zł, co stanowi 32,5 % wykonanych dochodów.

Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu."

Za udzieleniem absolutorium prezydentowi głosowało 17 radnych. 14 było za, 3 przeciwko.

 

Zobacz także

Pomoc psychologiczna dla rodziców

Od czerwca wznawiamy dyżury psychologa w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Więcej…

Kolejny etap odmrażania

Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych.

Więcej…

Godziny pracy Urzędu Miejskiego i USC

Informujemy, że w piątek 12 czerwca (dzień po Bożym Ciele) nowosolski Urząd Miejski oraz Straż Miejska będą nieczynne.

Więcej…