OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

Prezydent Miasta Nowa Sól poddaje pod konsultacje projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.2019r., poz.688 ze zm.) oraz postanowienia uchwały nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego 2010r., nr 101, poz.1480).

    Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Celem przewodnim konsultacji jest umożliwienie, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom społecznym, uczestnictwa w sprawach ważnych dla Gminy, a także stworzenie miejsca do dialogu społecznego oraz wymiany informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowanych aktów prawa miejscowego. Ogłoszone konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

    Projekt uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sól - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.” wraz z formularzem konsultacyjnym zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo lokalne – Projekty uchwał (Dokumenty do pobrania), jak również dostępne są w siedzibie urzędu – Nowa Sól, ul. M. J. Piłsudskiego 12, pok.115.

    Opinie do przedmiotowego projektu należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji zamieszczonego w uchwale nr LXVIII/440/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 24 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Wypełniony formularz należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego (ul. M. J. Piłsudskiego 12, Nowa Sól).

    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: 30.10.2019r.

    Termin zakończenia konsultacji: 12.11.2019r.

Z up. Prezydenta Miasta

Dyrektor Generalny

 

Zobacz także

Miasto planuje przebudowę skrzyżowania

Trwają rozbiórki pawilonów na skrzyżowaniu Kościuszki/Waryńskiego/Wojska Polskiego. W najbliższych tygodniach ma zostać ogłoszony przetarg na jego przebudowę, po której skrzyżowanie to bedzie bardziej przyjazne dla kierowców. W ramach tej inwestycji zajdą znaczące zmiany:

Więcej…

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.”

Więcej…

Sesja Rady Miejskiej

13 listopada 2019 r. o godzinie  19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli odbędzie się sesja Rady Miejskiej

Więcej…