Radni udzielili prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2019.

Czuję się trochę w nie swojej roli, gdyż tak naprawdę za realizacje tego budżetu formalnie odpowiadali: Pan Wadim Tyszkiewicz - Prezydent do 11. 10. 2019 roku i Pan Maciej Jankowski – p.o. Prezydenta do 31.12.2019 roku, którym chcę w tym miejscu serdecznie podziękować za wkład pracy i osobiste zaangażowanie - mówił podczas sesji prezydent Jacek Milewski, który w imieniu obu byłych prezydentwó miasta przedstawił Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców  miasta  całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto. Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu Radnym za te 12 miesięcy merytorycznej pracy oraz Pani Skarbnik Izabeli Piaście za codzienne, profesjonalne prowadzenie finansów naszego samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to  dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi, którzy zarządzali naszym miastem - kontynuował prezydent.

Był to pierwszy w historii naszego samorządu budżet, w którym zarówno w planach, jak i w wykonaniu po stronie dochodów przekroczyliśmy kwotę 200 milionów złotych.  W uchwalonym  28 grudnia 2018 roku budżecie na rok 2019 zaplanowano  dochody Gminy w kwocie 203.618.275 zł,  wydatki w kwocie 203.524.595 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 61.000.078 zł i nadwyżkę budżetu w kwocie 93.680 zł. Ostatecznie, w wyniku zmian w trakcie roku zaplanowano dochody w kwocie 204.078.986,50 złotych, wydatki w kwocie 198.078.986,50 oraz nadwyżkę budżetowa w kwocie 6.000.000 złotych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 200.226.613,88 zł, co stanowi 98,11 % zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację miejskich służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 76.086.336,94 zł (105,21% planu),  w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 34.976.319,82 zł (106,69% planu) i wpływy z majątku gminy w kwocie 37.730.187,72 zł (106,26% planu). Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów ze sprzedaży majątku gminy, w szczególności pod nowe inwestycje na poziomie 108,98 % planu. Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.    

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 189.191.627,11 zł, co stanowi 93,99 % planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 145.176.415,54 zł (93,74% planu). Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2019 zostały wykonane w kwocie 41.015.211 zł tj. 94,93 % planu rocznego.
Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
1.    zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany w 100%,
2.    jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
3.    wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze  środków unijnych i krajowych.   

Wykonanie nadwyżki budżetowej

Ostatecznie planowana nadwyżka budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto w wysokości 6.000.000 zł., została zrealizowana w kwocie 14.034.986,77 zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - chciałbym podkreślić, że bardzo dobry poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2019 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy spadło i wyniosło ogółem 54.000.000 zł, co stanowi 26,97 % wykonanych dochodów - dodał na koniec prezydent Milewski.

Radni zagłosowali za przyjęciem wykonania budżetu za rok 2019, udzielając tym samym absolutorium prezydentowi (16 radnych było za, 3 wstrzymało się od głosu). Prezydent Milewski podziękował Radnym za ich pracę w Radziej Miejskiej na sesjach i komisjach. Słowa podziękowania skierował także do obecnego na sesji senatorwa Wadima Tyszkiewicza, byłego prezydenta Nowej Soli.

 

 

 

Zobacz także

Powstanie nowy Park Interior

Czy Nowa Sól ma szansę stać się stolicą startupów województwa lubuskiego? To bardzo prawdopodobne!

Więcej…

Grant dla noclegowni

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Nowosolskie od lat realizuje dla Miasta Nowa Sól zadanie prowadzenia Noclegowni dla bezdomnych.

Więcej…

Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje, że w ramach kolejnego etapu kampanii: "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" mającej na celu promocję obronności oraz służby wojskowej, w dniach 13-14 lipca 2020 r.

Więcej…