1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Ostatnia aktualizacja
29-04-2016 13:28

Artykuły

Powiatowy Konserwator Zabytków już pracuje

HerbpowiatuRozpoczął już pracę Powiatowy Konserwator Zabytków. W drodze konkursu, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, funkcję tę powierzono  Mirosławie Kochańskiej.

 

Do zadań Powiatowego Konserwatora Zabytków należeć będzie:

1/ wydawanie pozwoleń na:- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru,- wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,- prowadzenia badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru,- prowadzenie badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru,- dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,- zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,- umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

2/ uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru,

3/ uzgadnianie programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem,

4/ wydawanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich,

5/ zawiadamianie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, zagrożeniu dla zabytku, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, przyjmowanych od właścicieli lub posiadaczy zabytku wpisanego do rejestru,

6/ prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

7/ wydawanie zaleceń pokontrolnych,

8/ wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie prac konserwatorskich,

9/ egzekucja nałożonych kar wynikających z niezrealizowania zaleceń,

10/ uzgadnianie projektów decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską, podlegających ochronie prawnej,

11/ uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów w obszarach zabytkowych,

12/ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

13/ uzgadnianie decyzji w sprawie usuwania drzew i krzewów, na terenach objętych ochroną konserwatorską na podstawie przepisów miejscowych, planu zagospodarowania przestrzennego.

Powiatowy Konserwator Zabytków pracuje w poniedziałki od godz. 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, pokój nr 4 (parter), tel. 068 458 68 28.

baner-parkkrasnala1 gmina krag logo 150 2 odra dla turystow opzl przygarnij
sms2 trojmiasto