Zobacz także:

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora

Więcej…

Nabór na stanowisko referenta

Kierownik Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI,JARACZA 1

Więcej…

Uczennica z dwójki w finale konkursu

Zwyciężczyni etapu okręgowego konkursu plastycznego „Orzeł Biały – nasza duma”  w Warszawie.

Więcej…

Radni Rady Miejskiej w Nowej Soli, podczas sesji 16 marca przyjęli dwie uchwały oświatowe: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli.

Reforma systemu oświaty, która likwiduje szkoły gimnazjalne i przekształca 6- letnie szkoły podstawowe w 8 letnie szkoły podstawowe nakłada nowe obowiązki na gminy. Gminy zobligowane sąjako organy prowadzące szkoły podstawowe do wdrożenia reformy oświaty wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy wprowadzająceustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r poz. 60). Gmina Nowa Sól-Miasto prowadzi dotychczas 3 szkoły gimnazjalne. Rada Miejska podjęła decyzję o wygaszeniu gimnazjów poprzez włączenie klas 2 i 3 dotychczasowychgimnazjów do obecnie funkcjonujących 6-letnich szkół podstawowych. I tak klasy Gimnazjum Nr 1 z siedzibą przy ulicy Parafialnej nr 6 włączone zostaną do Publicznej ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ulicy Szkolnej 1. Klasy Gimnazjum Nr 2 z siedzibą przy ulicy Gimnazjalnej 11 włączone zostaną do Publicznej ośmioletniej Szkoły Podstawowejnr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi ul. Staszica 1. Klasy Gimnazjum Nr 3 z siedzibą przy ulicy Kasprowicza nr 8 włączone zostaną do Publicznej Szkoły Podstawowejnr 8 im. Janusza Korczaka przy ul. Matejki 29.

Z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r obecne 6-letnie szkoły podstawowe staną się 8 –letnimi szkołami podstawowymi. Z dniem 1 września 2017 r Gmina musi zapewnić bazę do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 8 –letnich szkół podstawowych , w tym dla 2 i 3 klas gimnazjalnych włączonych do 8-letnich szkół podstawowych.Wymusza to na Gminie zabezpieczenie bazy oświatowej dla 8 –letnich szkół podstawowych - która musi pomieścić odziały klas I-VIII a także klasy wygaszanych gimnazjów.Po likwidacji 3 szkół gimnazjalnych w Gminie Nowa Sól-Miasto zostaną budynki dotychczasowych szkół gimnazjalnych. Warunki prowadzenia procesu edukacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 11 są bardzo dobre. Budynek posiada salę gimnastyczną i basen. Budynek wyposażony jest w windę i jest bardzo dobrze przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada również zaplecze sportowe w postaci kompleksu boisk sportowych.Dlatego zasadne jest przeniesienie na mocy ustawy o systemie oświaty siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z budynku przy ulicy Staszica do budynku przy ul. Gimnazjalnej 11. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Nowej Soli podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Soli.Ponieważ do Szkoły Podstawowej Nr 2 włączone zostaną klasy 2 i 3 likwidowanego Gimnazjum Nr 2 do 31 sierpnia 2018 r, część zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonych będzie w dotychczasowym budynku Szkoły przy ul. Staszica 1. Zajęcia dydaktyczne w Publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowejnr 1 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą ul. Szkolna 1 będą odbywały się w budynku przy ul. Szkolna 1 i w budynku przy ulicy Parafialna  6w okresie od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019r. Zajęcia dydaktyczne w Publicznej ośmioletniej Szkole Podstawowejnr 8 im. Janusza Korczaka z siedzibą ul. Matejki 29. będą odbywały się w budynku przy ul. Matejki 29 i w budynku przy ulicyKasprowicza nr 8 w okresie od dnia 1 września 2017 r.do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ustawodawca nakłada na Gminę obowiązek dostosowania sieci szkół do zmienianej struktury szkolnej. Wypełniając powyższy obowiązek Rada proponujenową sieć szkół 8- letnich i nowe obwody szkół. Uchwała wskazuje plan sieci szkół i ich obwodówna okreswprowadzania reformy i na czas po zakończeniu reformy to jest od dnia 1 września 2019 r.

Dodatkowo zmiana siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, wymusza zmianę sieci obwodów szkół podstawowych. Nowe obwody dla szkół dostosowano do wielkości budynków szkół co spowoduje, że w niedalekiej perspektywie zajęcia kończyć się będą maksymalnie do 14.30 a sporadycznieo 15.20. Przy ustalaniu nowych obwodów zachowane zostały nałożone ustawą o systemie oświaty odległości. Droga dziecka z domu do szkoły nie będzie przekraczać: 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych. Nauczyciele i pracownicy dotychczasowych Gimnazjów i dotychczasowych 6- letnich szkól podstawowych stają się nauczycielamii pracownikami 8 - letniej szkoły podstawowej.

Uchwała nie generuje innych kosztów, niż te które wymuszone zostały reformą systemu oświaty iktórych Gmina nie może uniknąć. Zdaniem Rady zaproponowany projekt uchwały jest najlepszym rozwiązaniem wdrożenia reformy oświatowej. Umożliwia uczniom wygaszanych gimnazjów zakończenie edukacji w dotychczasowych budynkach oświatowych, w tym samym otoczeniu. Zakończenie procesu edukacji wygaszanych klas gimnazjalnych zakończy proces wdrażania reformy oświaty, a budynki, dotychczasowych gimnazjów, w których prowadzone będą zajęcia edukacyjne w przypadku Gimnazjum Nr 1 przekazany zostanie 8-letniej Szkole Podstawowej Nr 1. Budynek oświatowy Gimnazjum Nr 3 przekazany zostanie 8-letniej Szkole Podstawowej Nr 8 do czasu zakończenia edukacji klas gimnazjalnych. Następnie wydana zostanie decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu.

Do budynku Gimnazjum Nr 2 przeniesiona zostanie siedziba Szkoły Podstawowej Nr 2. Po zakończeniu edukacji klas gimnazjalnych w odniesieniu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na ulicy Staszica 1 wydana zostanie decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu.

****

Po likwidacji 3 szkół gimnazjalnych w Gminie Nowa Sól-Miasto zostaną budynki dotychczasowych szkół gimnazjalnych. Demografia wskazuje, że ilość dzieci w wieku szkolnym nie uzasadnia tworzenia nowych szkół podstawowych. Budynek Szkoły Gimnazjalnej Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej nr 11 posiada bardzo dobre warunkidla prowadzenia w/w zajęć. Wyposażony jest w salę gimnastyczną i basen i kompleks boisk sportowych. Winda funkcjonująca w budynku umożliwi poruszanie się uczniów niepełnosprawnych. Warunki prowadzenia procesu edukacyjnego w budynku przy ul. Gimnazjalnej 11 są bardzo dobre. Wobec powyższego przenosi siedzibę szkoły Nr 2 z budynku przy ul. Staszica 1 do budynku przy ul. Gimnazjalnej 11.

Ponieważ do Szkoły Podstawowej Nr 2 włączone zostaną klasy 2 i 3 likwidowanego Gimnazjum Nr 2, do czasu ukończenia w/w klas część zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzonych będzie w dotychczasowym budynku Szkoły przy ul. Staszica 1.

Zmiana siedziby szkoły jest przekształceniem szkoły i wymaga zachowania procedury określonej w art. 59 ustawy o systemie oświaty. Rada podjęła uchwałę o zamiarze przeniesienia siedziby szkoły w dniu 26 stycznia 2017 r. Uchwała o zamiarze przeniesienia siedziby szkoły wszczęła procedurę zmiany siedziby szkoły.

Zmiana siedziby szkoły dostosowana jest do nowego obwodu Szkoły Nr 2. Zmiany nastąpią z dniem 1 września 2017 r.

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 1

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04, 68 387 54 04

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 2

ul. Gimnazjalna 11,

Tel. 68 35 60 964, 67 387 45 31

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 8

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18, 68 387 42 09

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

www.sp2nowasol.cba.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/