Zobacz także:

Nabór na stanowisko sekretarza szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze-sekretarz szkoły.

Więcej…

Fundacja nagrodziła już kolejny raz uczniów

W Parku Interior Fundacja Ukryte Talenty związana z firmą Alumetal wręczyła stypendia zdolnym młodym uczniom z nowosolskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Więcej…

Konkurs Świat oczami Młodych

Obecnie trwa 3. edycja, cieszącego się dużą popularnością, bezpłatnego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską.

Więcej…

Kierownik Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI,JARACZA 1

Warunki zatrudnienia : umowa o pracę – etat

 

 1. Wymagania niezbędne :
 1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
 2. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej , ustawy            o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, podatku od towarów i usług VAT.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nienaganna opinia.
 7. Staż pracy, co najmniej 2 lata przy wykształceniu średnim, w zakresie zajmowanego stanowiska.
 1. Wymagania dodatkowe :
 1. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych : Internet, Word, Excel , Pakiet Optivum Vulcan, obsługa bankowości.
 3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 4. Predyspozycje osobowościowe : samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie dziennika podawczego korespondencji wpływającej do MZdOP, rejestrowanie pism oraz dostarczanie ich pracownikom, z zachowaniem tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie rejestru wysyłki korespondencyjnej i jej wysyłanie, ewidencja znaczków pocztowych.
 3. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 4. Obsługa kserokopiarki, faxu i innych urządzeń technicznych.
 5. Sporządzanie przelewów w programie bankowości internetowej.
 6. Pełnienie obowiązków kasjera z pełną odpowiedzialnością materialną za powierzone wartości pieniężne.
 7. Prowadzenie dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej.
 8. Przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, składanych przez pracowników, rencistów i emerytów przedszkoli i MZdOP.
 9. Bieżące prowadzenie indywidualnych kartotek spłat pożyczek mieszkaniowych                   i comiesięczne uzgadnianie sald z główną księgową.
 10. Sporządzanie raportów kasowych i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Finanse Optivum.
 11. Prowadzenie składnicy akt.

IV. Wymagane dokumenty

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny podpisany odręcznie ( brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 3. oryginał kwestionariusza osobowego- wzór dostępny na stronach internetowych,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu        z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postepowanie karne,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wymienionym stanowisku- własnoręcznie podpisane.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 29 maja 2018r. w kadrach ( pok. Nr 7 ) Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli przy ul. Jaracza 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stanowisko Referent             ds. administracyjno - księgowych”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Sól w zakładce Edukacja (www.nowasol.pl), na stronie internetowej BIP Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli http://bip.nowasol.mserwer.pl/content.php?cms_id=148 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ul. Jaracza 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą      z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.             z 2016r., poz. 902 z późn.zm.).

                                                                                                    Kierownik MZdOP

                                                                                                      Alina Podlewska

 

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

www.lonowasol.zgora.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

zsp2-nitki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica

ul. T. Kościuszki 28

Tel. 68 456-56-83

www.zsp3odlewniak.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Powiatowe Centrum Edukacji

ul. Piłsudskiego 65

Tel. 68 387 29 49

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. gen. Władysława Andersa

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 1

ul. Parafialna 6

Tel. 68 356 21 04, 68 387 54 04

Publiczne Gimnazjum Nr 2 wraz z oddziałami integracyjnymi

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 2

ul. Gimnazjalna 11,

Tel. 68 35 60 964, 67 387 45 31

Publiczne Gimnazjum Nr 3

Szkoła włączona w struktury Szkoły Podstawowej nr 8

ul. Kasprowicza 8

Tel. 68 387 48 18, 68 387 42 09

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

www.sp1nsol.zgora.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

ul. Stanisława Staszica 1

ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

www.sp2nowasol.cba.pl

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

www.psp3nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

ul. Arciszewskiego 13

Tel. 68 388 24 40

www.soswnowasol.pl

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404