Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie 4 miasta Nowa Sól,
stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto

 

KW nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

ZG1N/00065728/7
ZG1N/00035303/3
ZG1N/00067870/1
ZG1N/00067452/5

2.8919
0.1334
0.6035
0.7717
0.4693
0.0439
0.8232
0.0473
0.7171
0.3865
0.0338
0.6805
0.0070
0.1704
0.4606
0.0067
0.1149
0.6527
0.5765
0.1093
0.1301
0.1318
0.2058
0.1778
1.3557
1.6349
0.0965
1.9560
0.4625
0.5187
0.0653
0.1057
0.1117
0.3695
0.2073
0.4528
0.2174
0.0518
0.3165
2.1736
łącznie:
20.4416

działka nr 827/7
działka nr 826/1
działka nr 821/1
działka nr 815/1
działka nr 814/1
działka nr 809/3
działka nr 809/4
działka nr 809/5
działka nr 809/6
działka nr 814/2
działka nr 813/1
działka nr 815/3
działka nr 815/4
działka nr 821/2
działka nr 820/3
działka nr 820/4
działka nr 826/2
działka nr 827/8
działka nr 827/11
działka nr 828/1
działka nr 829/1
działka nr 830/1
działka nr 831/5
działka nr 831/3
działka nr 827/9
działka nr 827/5
działka nr 835/3
działka nr 837/6
działka nr 827/10
działka nr 827/12
działka nr 828/2
działka nr 829/2
działka nr 830/2
działka nr 831/6
działka nr 831/4
działka nr 827/6
działka nr 834
działka nr 835/4
działka nr 836/1
działka nr 837/7
obręb 4
miasta Nowa Sól

brak

8.300.000,00 zł

800.000,00 zł

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w południowej części miasta, na zachód od trakcji kolejowej Głogów – Zielona Góra, przy ul. Śląskiej. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną, której przysługuje prawo pierwokupu.
Zjazd na nieruchomość z ul. Śląskiej. Znajdujące się na nieruchomości: las, zadrzewienie i pozostałości zabudowy zostaną usunięte przez gminę do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017r. o godzinie 1100 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 26 maja 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.