Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 2 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

ZG1N/00066991/8

0.7061
0.4494
0.0205
0.0299
łącznie: 1.2059

działka nr 1583/23
działka nr 1583/1
działka nr 1129/9
działka nr 1129/15
obręb 2
miasta Nowa Sól

brak

1.810.000,00 zł

190.000,00 zł

2.

ZG1N/00064852/8
ZG1N/00061042/6
ZG1N/00058775/9
ZG1N/00063225/7

1.1569
0.0024
0.0119
0.0003
1.0528
0.5201
3.0992
0.5903
0.1146
1.1247
2.4344
1.2128
0.1912
0.7005
łącznie: 12.2121

działka nr 1583/20
działka nr 1117/2
działka nr 1112/3
działka nr 1112/4
działka nr 1121/4
działka nr 1121/3
działka nr 1583/8
działka nr 1583/26
działka nr 1583/12
działka nr 1583/13
działka nr 1583/14
działka nr 1583/15
działka nr 1583/17
działka nr 1583/30
obręb 2
miasta Nowa Sól

brak

11.100.000,00 zł

1.100.000,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.).

kolo trasy S3

 

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na trasie S-3.

Nieruchomość z pozycji 1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi komercyjne z możliwością lokalizacji wielko powierzchniowych obiektów handlowych.

Nieruchomość z pozycji 2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi komercyjne z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, możliwość przeznaczenia części nieruchomości na cele logistyczne lub na cele nieuciążliwej działalności gospodarczej. Na nieruchomości znajdują się: instalacja wodna Ø100 i Ø200, kanalizacja sanitarna Ø800 i Ø400, które służą do zasilania obiektów szkolnych oraz rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia i rurociąg gazowy średniego ciśnienia zasilający miejscowość Lubieszów i szkołę.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142 j.t.).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018r. o godzinie 1100 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, w PKO Bank Polski S.A.. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie. W tytule wpłaty należy wpisać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.