Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

PREZYDENT  MIASTA  NOWA  SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 2 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

ZG1N/00066991/8

0.7061
0.4494
0.0205
0.0299
łącznie: 1.2059

działka nr 1583/23
działka nr 1583/1
działka nr 1129/9
działka nr 1129/15
obręb 2
miasta Nowa Sól

brak

2.365.000,00 zł

240.000,00 zł

2.

ZG1N/00064852/8
ZG1N/00061042/6

0.6315
1.1569
0.0024
0.0119
0.0003
łącznie: 1.8030

działka nr 1583/31
działka nr 1583/20
działka nr 1117/2
działka nr 1112/3
działka nr 1112/4
obręb 2
miasta Nowa Sól

brak

3.535.000,00 zł

350.000,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na trasie S-3.

Nieruchomość opisana w pozycji pierwszej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie usług komercyjnych z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2.  

Nieruchomość z pozycji drugiej znajduje się terenie rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 

Na nieruchomości z pozycji 2 znajdują się: instalacja wodna Ø200, kanalizacja sanitarna Ø800 oraz rurociąg gazowy średniego ciśnienia, które służą do zasilania obiektów szkolnych.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 j.t.).

Przetargi odbędą się w dniu 19 lutego 2020r. o godzinie 1200 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Pierwszy przetarg odbył się 20 sierpnia 2019 roku.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 lutego 2020r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, w PKO Bank Polski S.A.. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości, a także w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg  wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali  przetargu  wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po  przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

- w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.