Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00016405/9

obręb 3

miasta Nowa Sól
dz. nr 331/2
o pow. 579 m2

ul.Wyspiańskiego 2/9

położenie w budynku- III piętro

2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 51,68m2

 

0,028
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

81.000,00zł

 

8.000,00 zł

2.

ZG1N/00025882/2

obręb 3

miasta Nowa Sól

dz. nr 11/2

o pow. 312 m2

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32/9

 

położenie w

budynku-

I piętro

2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o

łącznej powierzchni

użytkowej 58,48m2

0,097

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

74.000,00 zł

 

7.000,00 zł

3.

ZG1N/00015237/3

obręb 2

miasta Nowa Sól

dz. nr 611/2

o pow. 191 m2

ul. Waryńskiego 1/3

budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2209

położenie w

budynku- parter

pokój i kuchnia o łącznej powierzchni

użytkowej 32,27 m2

WC wspólne na klatce schodowej

0,054

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

51.000,00 zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%   z tytułu wpisu do rejestru zabytków

5.000,00 zł

4.

ZG1N/00030522/9

obręb 3

miasta Nowa Sól

dz. nr 452/4

o pow. 366 m2

ul. Kuśnierska 4/7

położenie w

budynku- poddasze

pokój, kuchnia i 2 skrytki o łącznej

powierzchni użytkowej 16,82 m2

WC wspólne na klatce schodowej

0,040

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

11.500,00 zł

 

2.000,00 zł

 

 

ul. Wyspiańskiego 2/9

 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 32/9

 ul. Waryńskiego 1/3

 

 

ul. Kuśnierska 4/7

 

 

Poprzedni przetarg na lokal z pozycji nr. 4 odbył się w dniu: 11.05.2017r.

Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2017r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 31 lipca 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wadium należy podać adres nieruchomości.
Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –j.t. Dz.U.2016.1061) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokalu będzie można dokonać w terminie uzgodnionym z Zakładem Usług Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Nowej Soli ul. Wróblewskiego 7 (tel. 68 3872031).