Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w obrębie 5 miasta Nowa Sól,
stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto

 

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

ZG1N/00065996/6
ZG1N/00064890/6

0.8007
0.0185
0.5457
łącznie:

1.3649

działka nr 63/5
działka nr 61/1
działka nr 60/5
obręb 5
miasta Nowa Sól

brak

514.000,00 zł

52.000,00 zł

 

 

Podana cena wywoławcza jest ceną netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest w południowej części miasta, na zachód od trakcji kolejowej Głogów – Zielona Góra, przy ul. Dolnośląskiej - nowo wybudowanej drodze do strefy aktywności gospodarczej. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową.
Wzdłuż zachodniej granicy nieruchomości mogą znajdować się pozostałości po instalacji energetycznej zasilającej zlikwidowaną studnię, a w środkowej części nieruchomości pozostałości po zlikwidowanym rowie. W południowo-wschodniej części nieruchomości znajduje się teren leśny, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada zgodę na wyłączenie z produkcji leśnej (w celu wycinki drzew należy złożyć wniosek i uzyskać decyzję Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych). Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę stanowiąca pas zieleni izolacyjnej i wyżej wymieniony obszar zalesienia. Do nieruchomości nie ma wykonanego zjazdu, który można zrealizować w uzgodnionym z gminą miejscu, po wyłączeniu terenu leśnego z produkcji leśnej. Wykonanie zjazdu z drogi na teren działki leży po stronie nabywcy.

Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy nie będące lasem, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu nabywa może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu potwierdzenia wcześniejszej zgody urzędu.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017r. o godzinie 1200 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 22 września 2017r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr obrębu i nr działek.
Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2016.1061 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.
Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.