Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

 

 

 

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie

wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00026453/3

obręb 2,

dz. nr 97/5

o pow. 71m2

ul. Wesoła 10/1

położenie w

budynku-parter

powierzchnia

użytkowa lokalu 26,84m2

jeden pokój oraz kuchnia + piwnica o pow. 1,07m2

 

0,219
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

41.000,00zł

4.000,00zł

2.

ZG1N/00022386/4

obręb 3,

dz. nr 294/3

o pow. 649m2

ul. Wyspiańskiego 1/3

 

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 2226

położenie w

budynku-I piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 80,61m2

dwa pokoje, przedpokój, korytarz, kuchnia oraz łazienka z WC 

0,053

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

189.000,00 zł

 

Wylicytowana cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków

  19.000,00zł

3.

ZG1N/00021159/7

obręb 2,

dz. nr 636/1

o pow. 229m2

Plac Wyzwolenia 19/3

położenie w

budynku-I piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 58,70m2

dwa pokoje, przedpokój,  kuchnia oraz łazienka z WC

0,117

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

89.000,00 zł

 

 

 9.000,00zł

4.

ZG1N/00019182/0

obręb 2,

dz. nr 50/1

o pow. 183m2

ul. Traugutta 6/9

położenie w

budynku-poddasze

powierzchnia

użytkowa lokalu 20,61m2

jeden pokój oraz kuchnia

WC wspólne na klatce schodowej

0,067

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

41.000,00 zł

 

4.000,00zł

5.

 ZG1N/00022575/6

obręb 3,

dz. nr 554/7

o pow. 367m2

dz. nr 554/9

o pow. 96m2

łącznie 463m2

ul. Wrocławska 9/10

 

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod poz. 2256

położenie w

budynku-poddasze

powierzchnia

użytkowa lokalu 33,90m2

jeden pokój oraz kuchnia

WC wspólne na klatce schodowej

 

 

 

 

0,040

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

 

 

 

100.000,00 zł

Wylicytowana cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków

10.000,00zł

 

 

lokal Wesoła 10

lokal Wyspiańskiego 1

lokal Plac Wyzwolenia 19

 

traugutta 6m9ul. Traugutta 6/9

 

 

wrocawska 9m10ul. Wrocławska 9/10

 

 

Poprzedni przetarg na lokale z pozycji nr. 1, 2 i 3 odbył się w dniu: 14.09.2018r.

Przetarg odbędzie się 26 października 2018r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 22 października 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

-  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

-  w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Jednocześnie informuje, że w odniesieniu do lokalu położonego przy Placu Wyzwolenia 19/3 toczy się postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania byłych najemców.  

Oględzin lokali będzie można dokonać w  następujących terminach:

 

03.10.2018r. – Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 1000 – 1020, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1030 – 1050, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 1100 – 1120, ul. Traugutta 6/9 w godzinach 1130 – 1150, ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1200 - 1220

 

17.10.2018r. - Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 1000 – 1020, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1030 – 1050, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 1100 – 1120, ul. Traugutta 6/9 w godzinach 1130 – 1150, ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1200 - 1220

 

24.10.2018r. -  Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 1000 – 1020, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1030 – 1050, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 1100 – 1120, ul. Traugutta 6/9 w godzinach 1130 – 1150, ul. Wrocławska 9/10 w godzinach 1200 - 1220