Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

Prezydent Miasta Nowa Sól
o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

 

 

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Udział w gruncie

Stawki procentowe opłat użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłat

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00014184/9

obręb 2,

dz. nr 402/2

o pow. 577m2

ul. Kossaka 5A/10

położenie w

budynku-III piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 23,23m2

pokój, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC

 

0,011
I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

51.000,00zł

5.000,00zł

2.

ZG1N/00035485/2

obręb 1,

dz. nr 989/2

o pow. 544m2

ul. Zielonogórska 29/2

położenie w

budynku-parter

powierzchnia

użytkowa lokalu 28,70m2

jeden pokój i kuchnia

WC do lokalu - 

w częściach wspólnych, w budynku gospodarczym znajdującym się na podwórzu

0,122

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

46.000,00 zł

 

 

  4.500,00zł

3.

ZG1N/00021159/7

obręb 2,

dz. nr 636/1

o pow. 229m2

Plac Wyzwolenia 19/3

położenie w

budynku-I piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 58,70m2

dwa pokoje, przedpokój,  kuchnia oraz łazienka z WC

0,117

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

 

120.000,00 zł

 

 

12.000,00zł

4.

ZG1N/00017201/6

obręb 2,

dz. nr 126/12

o pow. 472m2

ul. Kaszubska 8A/5

położenie w

budynku-I piętro

powierzchnia

użytkowa lokalu 34,03m2

jeden pokój, przedpokój,  kuchnia oraz łazienka z WC

0,049

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

 

70.000,00 zł

 

7.000,00zł

 

5.

ZG1N/00034539/9

obręb 3,

dz. nr 470/1

o pow. 256m2

ul. Kuśnierska 1/1

 

budynek wpisany do rejestru zabytków pod. poz. 2223

położenie w

budynku-parter

powierzchnia

użytkowa lokalu 34,93m2

jeden pokój oraz kuchnia

WC wspólne na klatce schodowej

0,091

I-sza opłata 25%

opłaty roczne 1%

nie częściej niż 1 raz na 3 lata

80.000,00 zł

wylicytowana cena obniżona zostanie o 50%  z tytułu wpisu do rejestru zabytków

8.000,00zł

 

 

ul. Kossaka 5A/10

Kossaka 5a10

 

ul. Zielonogórska 29/2

Zielonogrska 29

Plac Wyzwolenia 19/3

Wyzwolenia 19

ul. Kaszubska 8A/5

Kaszubska 8A

 

ul. Kuśnierska 1/1

Kunierska 1

 

 

Przetarg odbędzie się 03 sierpnia 2018r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 30 lipca 2018r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.
Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,
- w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Jednocześnie informuje, że w odniesieniu do lokalu położonego przy Placu Wyzwolenia 19/3 toczy się postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania byłych najemców.

Oględzin lokali będzie można dokonać w następujących terminach:

04.07.2018r. – ul. Kossaka 5A/10 w godzinach 10:00 – 10:30, ul. Zielonogórska 29/2 w godzinach 10:45 – 11:15, Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 11:30 – 12:00, ul. Kaszubska 8A/5 w godzinach 12:15 – 12:45, ul. Kuśnierska 1/1 w godzinach 13:00 - 13:30

18.07.2018r. - ul. Kossaka 5A/10 w godzinach 10:00 – 10:30, ul. Zielonogórska 29/2 w godzinach 10:45 – 11:15, Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 11:30 – 12:00, ul. Kaszubska 8A/5 w godzinach 12:15 – 12:45, ul. Kuśnierska 1/1 w godzinach 13:00 - 13:30

25.07.2018r. - ul. Kossaka 5A/10 w godzinach 10:00 – 10:30, ul. Zielonogórska 29/2 w godzinach 10:45 – 11:15, Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 11:30 – 12:00, ul. Kaszubska 8A/5 w godzinach 12:15 – 12:45, ul. Kuśnierska 1/1 w godzinach 13:00 - 13:30