Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

 Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ciągów pieszych wokół fontanny na Placu Powstańców Śląskich i Wielkopolskich w Nowej Soli.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej ciągów pieszych o grubości do 10 cm o powierzchni ca. 918 m2 oraz nawierzchni podejścia do schodów z kostki betonowej o podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ca. 70 m2 wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów,
b) rozbiórkę obrzeży betonowych wraz z ławą betonową o powierzchni ca. 194 m2 wraz z wywozem gruzu na składowisko odpadów,
c) wykonanie nowej nawierzchni z trapezowej, pięcioelementowej, betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego i miału kamiennego o powierzchni ca. 872 m2,
d) ułożenie obrzeży typu ekobord o powierzchni ca. 164,5 m2,
e) demontaż istniejących 22 sztuk ławek parkowych i 7 sztuk koszy na odpady,
f) odtworzenie i skorygowanie istniejących spadków nawierzchni (od fontanny w stronę pasów zieleni),
g) utworzenie pasów zieleni wraz z humusowaniem terenów zielonych, grubość warstwy humusu 15 cm, o powierzchni ca. 129 m2.

Termin realizacji zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty