Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń – etap II budowa ciągu pieszo – jezdnego
i pola urnowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbiórki istniejącej konstrukcji z płyt betonowych na odcinku, na którym zostanie wykonany ciąg pieszo - jezdny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i pospółki oraz ułożenie nawierzchni betonowej z kostki brukowej o powierzchni ca. 1020 m2, humusowanie skarp wraz z profilowaniem i obsianiem trawą o powierzchni ca. 305 m2, rozbiórkę nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 400 m2 pod pole urnowe, profilowanie nawierzchni pod nisze urnowe o powierzchni ca. 100 m2, obsianie trawą pozostałej części terenu, na której dokonano rozbiórki nawierzchni betonowej o powierzchni ca. 300 m2, dostawę i montaż 100 szt. prefabrykowanych z betonu nisz urnowych (kręgi betonowe fi 500 wraz z dennicą wysokości 50 cm) oraz wymianę istniejących punktów świetlnych – 8 szt.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty