Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 102402F – ul. A. Fredry oraz budowa dróg publicznych w ciągach dróg wewnętrznych zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ulicami: A. Fredry, St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja w Nowej Soli
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:
1) Zadanie nr 1 – Rozbudowa drogi publicznej nr 102402F – ul. A. Fredry wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej;
2) Zadanie nr 2 – Budowa trzech dróg publicznych z dwoma łącznikami wraz z budową miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym zlokalizowanym miedzy ulicami: A. Fredry, St. Staszica, J. Matejki i 1 Maja.
3. Zadanie nr 1 obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1965 mb,
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 2725 mb,
- ułożenie ścieków przy krawężnikowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej – ok. 1798 mb,
- przebudowę jezdni na dł. ok. 864 m – nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA grubości 5 cm, warstwa wiążąca a mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 4 cm, warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni - ok. 5225 m2,
- budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 1940 m2 ,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 424 m2,
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 2448 m2 ,
- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 1485 m2 ,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej - 49 m2
- budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: fi160- ok. 109 m, fi250 – ok. 103 m, fi315 – ok. 285 m, fi400- ok. 205 m, fi500 – ok.115 m, fi630 – ok. 153 m;
- budowę kanalizacja deszczowej tłocznej 450 o dł. ok. 171 m;
- wykonanie przewiertu pod ul. Staszica wraz z przeciągnięciem rury przewodowej – dł. 27,20 m,
- budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 26 szt, średnicy 1200 mm - 7 szt,
- budowę studni średnicy 630 mm – 9 szt,
- budowę studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 31 szt,
- demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 29 szt,
- demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej - o średnicy do 200 mm – ok. 122 m, o średnicy 600 mm – ok. 190 m,
- budowę przepompowni wód deszczowych, zbiorniki o wymiarach 2,0 m x 3,0 m wraz z armaturą i wyposażeniem przepompowni (trzypompowa z układem pracy pomp 1+1+1R) – 2 kpl;
- budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 1915 m, montaż słupów oświetleniowych – 55 szt, montaż opraw typu LED – 72 szt;
- montaż rur ochronnych , dł. ok. 1450m;
4. Zadania nr 2 obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i ławie betonowej –ok. 3 070 mb,
- ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej grubości i ławie betonowej z oporem – ok. 3 876 mb,
- przebudowę jezdni na dł. ok. 1,3 km – nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm – powierzchnia jezdni - ok. 6 088 m2,
- budowę miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 4 248 m2,
- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, podbudowa z kruszywa łamanego grubości 30 cm - ok. 40 m2,
- budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej, ok. 5 091 m2,
- budowę kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w następujących ilościach: fi160- ok. 147 m, fi250 – ok. 550 m, fi315 – ok. 495 m, fi400- ok. 210 m, fi630 – ok. 111 m;
- budowę studni rewizyjnych: średnicy 1000 mm – 54 szt, średnicy 1200 mm - 3 szt,
- budowę studni średnicy 630 mm –33 szt,
- budowa studzienek ściekowych średnicy 500 mm – 53 szt,
- demontaż istniejących studzienek wraz z wpustami – 21 szt,
- demontaż istniejących kanałów kanalizacji deszczowej - o średnicy do 200 mm – ok. 29 m,
- budowę oświetlenia drogowego: linia kablowa dł. ok. 2 188 m, montaż słupów oświetleniowych – 75 szt, montaż opraw typu LED – 76 szt;
- montaż rur ochronnych, dł. ok. 1 807 m.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ z załącznikami nr 1-8.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

Zmiana treści SIWZ nr 2.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o unieważnieniu postępowania.