Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

Nowa Sól, dnia 23 października 2018 r.
INW.7013.1.14.2015/11/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca pojemniki i kosze na odpadki

 

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 

 Przedmiotem zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru oferty: Cena - 100%

Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2