Przetargi

Przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego przy ul. Traugutta 6

Data publikacji: 16 listopada 2021


PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych oraz najemców lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Traugutta 6 na sprzedaż prawa własności lokalu niemieszkalnego, wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

KW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławcza nettoWadium
ZG1N/00019182/0obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Traugutta 6 działka50/1 o pow. 0.0183 ha udział w gruncie 0,033  lokal niemieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 10,44 m2 w tym: jedno pomieszczenie niemieszkalne Lokal położony na poddaszu
(III kondygnacja)
18.500,00 zł2.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Stan i możliwości techniczne lokalu nr 10 wykluczają zmianę jego funkcji na mieszkalną. Niemieszkalny charakter lokalu zapewnia wyłącznie rolę pomocniczą dla lokali znajdujących sięw budynku i może on być  użytkowany racjonalnie jedynie przez mieszkańców nieruchomości przy ul. Traugutta 6. Mając na uwadze powyższe przetarg został ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych oraz najemców lokali komunalnych znajdujących się ww. budynku.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021r. o godz. 900 w pokoju nr 5 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu,należy wnieść najpóźniej do dnia 13 grudnia  2021r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i powierzchnię nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu zobowiązana jest do złożenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne przy ul. Traugutta 6” pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć:

  • dowód potwierdzający spełnienie warunków ograniczenia (aktualny wydruk
    z elektronicznej księgi wieczystej – stwierdzający prawo do posiadanej nieruchomości bądź zaświadczenia wydanego przez Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. potwierdzającego najem lokalu komunalnego),
  • kopię dowodu wniesienia wadium,

w terminie do 13 grudnia 2021r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12. Treść zgłoszenia powinna zawierać datę sporządzenia, a także imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest inny podmiot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz.U.2020.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa