Przetargi

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data publikacji: 30 marca 2021


Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Lp.KW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławczaWadium
1ZG1N/00013525/5obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 8 działki nr 625/1 i 625/16 o łącznej pow. 0,0306ha udział w gruncie 0,091lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 72,10 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia pomieszczenia  pomocnicze: pokój i łazienka z WC Lokal położony na poddaszu  (IV kondygnacja)
270.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków27.000,00 zł
2ZG1N/00031298/6 obręb 3 miasta Nowa Sól,  Plac Floriana 2 działka nr 542 o pow. 0,0372 ha udział w gruncie 0,061lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 28,12 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia WC wspólne na klatce schodowej Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
 56.000,00 zł6.000,00 zł
3ZG1N/00031979/4obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Wesoła 13 działka  nr 68/12 o pow. 0,0224 ha  udział w gruncie 0,124lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 28,37 m2
w tym: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
59.000,00 zł6.000,00 zł
4ZG1N/00031108/8  obręb 1 miasta Nowa Sól, ul. Zielonogórska 76 działka nr 89/7 o pow. 0.0896 ha udział w gruncie 0,337  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 73,14 m2 w tym: trzy pokoje, przedpokój, korytarz, kuchnia oraz łazienka z WC pom. przynależne : piwnica – 3,58 m2 pom. gospodarcze na strychu – 5,17 m2 komórka nr 1 – 9,86 m2 komórka nr 2 – 4,70 m2 Lokal położony parterze
(I kondygnacja)
185.000,00 zł19.000,00 zł
5ZG1N/00067988/1obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Wrocławska 6 działka nr 674/55 o pow. 0.0171 ha udział w gruncie 0,125lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 20,35 m2 w tym: pokój, przedpokój, kuchnia i natrysk pom. przynależne : WC– 1,12 m2 Lokal położony na parterze (I kondygnacja)47.000,00 zł5.000,00 zł
6ZG1N/00023003/3obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Arciszewskiego 4 działka nr 584 o pow. 0.0510 ha udział w gruncie 0,206lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,03 m2 w tym: pokój i kuchnia pom. pomocnicze : pokój i łazienka z WC pom. przynależne : piwnica – 15,64 m2 skrytka – 11,41 m2 komórka – 1,50 m2 Lokal położony na I piętrze (II kondygnacja)131.000,00 zł13.000,00 zł
7ZG1N/00016129/0obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Kossaka 1A działka nr 402/5 o pow. 0.0583 ha udział w gruncie 0,0214lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 45,41 m2 w tym: trzy pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka z WC Lokal położony na III piętrze (IV kondygnacja)115.000,00 zł12.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Poprzednie przetargi odbyły się: na lokale z poz. 1-2 w dniu: dniu 4 grudnia 2020r., 15 stycznia 2021r., 19 lutego 2021r.; 26 marca 2021r.  na lokale z poz. 3 w dniu 15 stycznia 2021r., 19 lutego 2021r., 26 marca 2021r. z poz. 4 w dniu 19 lutego 2021r. i 26 marca 2021r.

Przetarg odbędzie się 6 maja 2021 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 12.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię
i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium
(małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–  w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

–  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (j.t. Dz. U. z 2014.1490).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 388 25 92 bądź pod adresem e-mail: p.suska@zum.nowasol.pl, w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 15 kwietnia 2021 roku (czwartek):

– ul. Wrocławska 6/2 w godzinach  900 – 920

– ul. Kossaka 1A/8 w godzinach 930 – 950

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach  1000 – 1020

Plac Floriana 2/8 w godzinach  1030 – 1050

– ul. Arciszewskiego 4/4 w godzinach 1100 – 1120

– ul. Wesoła 13/6 w godzinach 1130 – 1150

– ul. Zielonogórska 76/2 w godzinach 1200 – 1220

w dniu 22 kwietnia 2021 roku (czwartek):

– ul. Wrocławska 6/2 w godzinach  900 – 920

– ul. Kossaka 1A/8 w godzinach 930 – 950

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach  1000 – 1020

Plac Floriana 2/8 w godzinach  1030 – 1050

– ul. Arciszewskiego 4/4 w godzinach 1100 – 1120

– ul. Wesoła 13/6 w godzinach 1130 – 1150

– ul. Zielonogórska 76/2 w godzinach 1200 – 1220

w dniu 29 kwietnia 2021 roku (czwartek):

– ul. Wrocławska 6/2 w godzinach  900 – 920

– ul. Kossaka 1A/8 w godzinach 930 – 950

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach  1000 – 1020

Plac Floriana 2/8 w godzinach  1030 – 1050

– ul. Arciszewskiego 4/4 w godzinach 1100 – 1120

– ul. Wesoła 13/6 w godzinach 1130 – 1150

– ul. Zielonogórska 76/2 w godzinach 1200 – 1220

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
plakat koronawirus - ważne informacje
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli