Przetargi

Przetarg na sprzedaż kontenerów mieszkalnych

Data publikacji: 13 września 2022


PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż tymczasowych obiektów budowlanych – kontenerów mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.Opis przedmiotuCena wywoławcza bruttoWadium
1.kontener mieszkalny oznaczony nr 1/12 o powierzchni 36,03m2, na którą dotychczas składały się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i wiatrołap7.200,00 zł700,00 zł
2.kontener mieszkalny oznaczony nr 1/15 o powierzchni 36,03m2, na którą dotychczas składały się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój i wiatrołap7.200,00 zł700,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto, a wylicytowana cena sprzedaży zawierać będzie podatek VAT – stawka 23% na podstawie art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 j.t.)

Kontenery znajdują się na działce nr 1137/2 przy os. im. Armii Krajowej w obrębie 2 miasta Nowa Sól i jako tymczasowe obiekty budowlane nietrwale związane z gruntem, przewidziane zostały do demontażu i usunięcia z działki gruntu, na której są posadowione.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2022r. o godzinie 1200 w pokoju nr 5 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Oględziny odbędą się 21 września 2022r. o godzinie 1000.

Oględzin będzie można dokonać w  wyznaczonym powyżej terminie, po uprzednim potwierdzeniu obecności. Zgłoszenia należy dokonać pod nr telefonu 68 388 25 92, 68 388 25 83 bądź pod adresami e-mail: p.suska@zum.nowasol.pl, r.parus@zum.nowasol.pl.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 23 września 2022r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać adres i nr kontenera.  Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jeden kontener muszą wpłacić wadium na każdą ruchomość oddzielnie.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.  Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta, na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–  w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo poświadczone notarialnie”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dowody tożsamości wspólników spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualne upoważnienia i pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, aktualny odpis z KRS, ewentualne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Cena brutto za przedmiot sprzedaży płatna jest przez osobę ustaloną jako Nabywca kontenera przed zawarciem umowy sprzedaży, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane w protokole z przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zapłaty ceny, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Gmina Nowa Sól – Miasto zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca o umowie sprzedaży, która stanowić będzie podstawę do wydania przedmiotu w posiadanie nabywcy, niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty należności.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie 3 miesięcy od dnia wydania Nabywca zobowiązany jest do usunięcia kontenera z działki gruntu. Nabywca zobowiązany jest usunąć wszystkie elementy zabudowy i powiadomić właściciela gruntu o zakończeniu demontażu obiektu i uporządkowaniu terenu. Koszty demontażu oraz transportu ponosi Nabywca. Nabywca, który nie usunie obiektu w wyznaczonym czasie zostanie obciążony za bezumowne korzystanie z gruntu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowa Sól nr 0050.1.0252.2022 z dnia 6 września 2022 roku.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej ruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 7 tel. 68 4590343, pok. nr 5 tel. 68 4590340.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2022.559) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowa Sól nr 0050.1.0252.2022 z dnia 6 września 2022 roku. Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

logo miasta oraz napis strategia rozwoju miasta
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa