UWAGA!

Urząd Miejski w Nowej Soli obsługuje interesantów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub: drogą mailową, ePUAP, a także korzystając z poczty oraz skrzynki dla interesantów, umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli (od strony ul. Piłsudskiego).

Przetargi

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data publikacji: 3 listopada 2020


Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Lp.KW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławczaWadium
1ZG1N/00020912/7obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Waryńskiego 14 działka nr 752/2 o pow. 0,0223ha udział w gruncie 0,118lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 78,45 m2
w tym: trzy pokoje, przedpokój i kuchnia pomieszczenie  pomocnicze: łazienka z WC Lokal położony na I piętrze (II kondygnacja)
299.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków30.000,00 zł
2ZG1N/00013525/5obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 8 działki nr 625/1 i 625/16 o łącznej pow. 0,0306ha udział w gruncie 0,091lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 72,10 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia pomieszczenia  pomocnicze: pokój i łazienka z WC Lokal położony na poddaszu  (IV kondygnacja)
289.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków29.000,00 zł
3ZG1N/00052612/7obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 29 działka nr 733/8 o pow. 0.0211 ha udział w gruncie 0,252lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 43,61 m2 w tym: 2 pokoje i kuchnia WC na klatce schodowej
Lokal położony na parterze  (I kondygnacja)
  105.000,00 zł  11.000,00 zł
4ZG1N/00028906/8 obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Szeroka 1 działka nr 465/1 o pow. 0.0171 ha udział w gruncie 0,156lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 33,76 m2 w tym: dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)130.000.00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków13.000,00 zł
5ZG1N/00031298/6 obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Plac Floriana 2 działka nr 542 o pow. 0,0372 ha udział w gruncie 0,061lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 28,12 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia WC wspólne na klatce schodowej Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
 61.000,00 zł6.000,00 zł
6ZG1N/00013423/0obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 34 działka nr 725/1 o pow. 0,0217 ha  udział w gruncie 0,116lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 71,21 m2
w tym: trzy pokoje, przedpokój, kuchnia iłazienka z WC Lokal położony na parterze (I kondygnacja)
299.000,00zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków30.000,00 zł
7ZG1N/00021024/2obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Plac Wyzwolenia 7 działka  nr 641/1 o pow. 0,0235 ha  udział w gruncie 0,098lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 46,88 m2
w tym: dwa pokoje, korytarz, kuchnia iłazienka z WC Lokal położony na III piętrze (IV kondygnacja)
  118.000,00zł  12.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2020 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 12.

Wadium, w pieniądzu, na lokale należy wnieść najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię
i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium
(małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości).Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–  w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowaniainnej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

–  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 3882583 bądź pod adresem e-mail: r.parus@zum.nowasol.pl, w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 17 listopada 2020 roku:

ul. Wojska Polskiego 29/2 w godzinach 900 – 920

– ul. Waryńskiego 14/3 godzinach 930 – 950

– ul. Zjednoczenia 34/1 godzinach 1000 – 1020

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach 1030 – 1050

ul. Plac Wyzwolenia 7/5 w godzinach 1100 – 1120

ul. Szeroka 1/5 w godzinach 1130 – 1150

– ul. Plac Floriana 2/8 w godzinach 1200 – 1220

w dniu 20 listopada 2020 roku:

ul. Wojska Polskiego 29/2 w godzinach 900 – 920

– ul. Waryńskiego 14/3 godzinach 930 – 950

– ul. Zjednoczenia 34/1 godzinach 1000 – 1020

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach 1030 – 1050

ul. Plac Wyzwolenia 7/5 w godzinach 1100 – 1120

ul. Szeroka 1/5 w godzinach 1130 – 1150

– ul. Plac Floriana 2/8 w godzinach 1200 – 1220

w dniu 24 listopada 2020 roku:

ul. Wojska Polskiego 29/2 w godzinach 900 – 920

– ul. Waryńskiego 14/3 godzinach 930 – 950

– ul. Zjednoczenia 34/1 godzinach 1000 – 1020

ul. Zjednoczenia 8/7 w godzinach 1030 – 1050

ul. Plac Wyzwolenia 7/5 w godzinach 1100 – 1120

ul. Szeroka 1/5 w godzinach 1130 – 1150

ul. Plac Floriana 2/8 w godzinach 1200 – 1220

plakat koronawirus - ważne informacje
engo generator

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli