Przetargi

Przetargi na sprzedaż gruntów położonych w obrębie 4 miasta Nowa Sól przy ul. Małopolskiej

Data publikacji: 12 maja 2021


PREZYDENT  MIASTA  NOWA  SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 4 miasta Nowa Sól, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.KW NrPow. w haOznaczenie nieruchomościTermin zagospodarowaniaCena wywoławcza nettoWadium
1.ZG1N/00065728/7
ZG1N/00017795/6
ZG1N/00068993/6
0.1691
0.0275
0.0303
0.2958
łącznie:
0.5227
działka nr 850/16
działka nr 861/5
działka nr 862/5
działka nr 1140/80
obręb 4
miasta Nowa Sól
brak732.000,00 zł73.000,00 zł
2.ZG1N/00065728/7
ZG1N/00017795/6
ZG1N/00068993/6
0.1280
0.0119
0.0346
0.0381
0.3531
łącznie: 0.5657
działka nr 850/14
działka nr 1140/86
działka nr 861/3
działka nr 862/3
działka nr 1140/76
obręb 4
miasta Nowa Sól
brak792.000,00 zł79.000,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony na południu miasta w sąsiedztwie ul. Dolnośląskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość z pozycji 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w części symbolem 1U/MW – teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, a nieruchomość z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działkach oznaczonych nr: 861/5, 862/5, 850/16, 861/3, 862/3, 1140/86, znajduje się rów wodny. Nabywca może zmienić trasę jego przepływu lub go skanalizować, zgodnie z właściwymi przepisami, po uzgodnieniu z tutejszym urzędem.

Działki nr 850/16, 861/5, 862/5, 1140/80 w części znajdują się w strefie ochronnej istniejącej linii energetycznej WN 100 kV.

Dostęp do nieruchomości możliwy z drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr: 850/15, 861/4, 862/4 i 1140/79. Dojazd do nieruchomości zostanie urządzony przez gminę.Wykonanie zjazdu z drogi na teren działki leży po stronie nabywcy.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.).

Poprzednie przetargi na nieruchomość z pozycji 1 odbył się w dniach: 21 kwietnia 2020 roku, 7 lipca 2020 roku, 25 września 2020 roku, 9 lutego 2021 roku, 20 kwietnia 2021 roku.

Przetargi odbędą się w dniu 13 lipca 2021 roku o godzinie 900 w pokoju nr 5 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 7 lipca 2021 roku na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto,  PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i działki, a także w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli