Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej (3.1)

Data publikacji: 29 października 2018


Nowa Sól, dnia 29 października 2018 r.
INW.7013.1.14.2015/10/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia zajezdni autobusowej obejmująca telewizor.

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 32324600-6 Telewizory cyfrowe

  

Przedmiotem zamówienia jest szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kryteria wyboru oferty: Cena – 100%

Cenę oferty należy obliczyć w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 9 listopada 2018 r. do godz. 14:00.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa