Przetargi

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data publikacji: 14 września 2021


Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

LpKW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławczaWadium
1ZG1N/00013525/5obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Zjednoczenia 8 działki nr 625/1 i 625/16 o łącznej pow. 0,0306ha udział w gruncie 0,091lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 72,10 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia pomieszczenia  pomocnicze: pokój i łazienka z WC Lokal położony na poddaszu (IV kondygnacja)
270.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków27.000,00 zł
2ZG1N/00031298/6 obręb 3 miasta Nowa Sól,  Plac Floriana 2 działka nr 542 o pow. 0,0372 ha udział w gruncie 0,061lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 28,12 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia WC wspólne na klatce schodowej Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
 56.000,00 zł6.000,00 zł
3ZG1N/00021527/8obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Gen. S. Grota-Roweckiego 4 działka nr 726/1 o pow. 0.0219 ha udział w gruncie 0,1240lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 60,00 m2 w tym: cztery pokoje, przedpokój i kuchnia WC wspólne na klatce schodowej Lokal położony na I piętrze (II kondygnacja)297.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków30.000,00 zł
4ZG1N/00015236/6obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Odrzańska 13 działka nr 549/1 o pow. 0.0217 ha udział w gruncie 0,075lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 32,88 m2 w tym: jeden pokój i kuchnia
 w lokalu wydzielono nietrwale miejsce na łazienkę.
WC na klatce schodowej Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
158.000,00 zł
 cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków
16.000,00 zł
5ZG1N/00031358/5obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Wandy 19 działka nr 300/1 o pow. 0.0646 ha udział w gruncie 0,093lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 21,76 m2 w tym: jeden pokój i kuchnia
WC wspólne na klatce schodowej.
pom. przynależne : piwnica – 1,96 m2 i skrytka – 4,15m2 pomieszczenie gospodarcze – 2,60 m2 Lokal położony na poddaszu (III kondygnacja)
43.000,00 zł4.000,00 zł
6ZG1N/00030993/1obręb 1 miasta Nowa Sól, ul. Zielonogórska 32A działka nr 434 o pow. 0.0644 ha udział w gruncie 0,140lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 35,93 m2 w tym: jeden pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z WC
pom. przynależne : piwnica – 5,10 m2
i komórka – 3,00m2 Lokal położony na parterze (I kondygnacja)
88.000,00 zł9.000,00 zł
7ZG1N/00019231/9obręb 4 miasta Nowa Sól, ul. Południowa 4 działka nr 690/16 o pow. 0.0392 ha udział w gruncie 0,068lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 52,91 m2 w tym: trzy pokoje, korytarz, kuchnia
i łazienka z WC Lokal położony na parterze (I kondygnacja)
150.000,00 zł15.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Poprzednie przetargi odbyły się: na lokale z poz. 1-2 w dniu: dniu 4 grudnia 2020r., 15 stycznia 2021r., 19 lutego 2021r., 26 marca 2021r., 6 maja 2021r., 2 lipca 2021r.; 2 września 2021r., z poz. 3-4 w dniu 2 września 2021r.;

Przetarg odbędzie się 15 października 2021 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej (II piętro) w budynku Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Piłsudskiego 12.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 11 października 2021 r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–  w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

–  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (j.t. Dz. U. z 2014.1490).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020.1990) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2014.1490 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 388 25 92 bądź pod adresem e-mail: p.suska@zum.nowasol.pl, w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 23 września 2021 roku (czwartek):

– ul. Gen. S.  Grota-Roweckiego 4/4 w godzinach 900 – 920

ul. Zjednoczenia 8/7  w godzinach  930 – 950

– Plac Floriana 2/8 w godzinach  1000 – 1020

ul. Odrzańska 13/10 w godzinach  1030 – 1050

– ul. Wandy 19/6 w godzinach 1100 – 1120

– ul. Zielonogórska 32A/6  w godzinach 1130 – 1150

– ul. Południowa 4/2 w godzinach  1200 – 1220

w dniu 30 września 2021 roku (czwartek):

– ul. Gen. S.  Grota-Roweckiego 4/4 w godzinach 900 – 920

ul. Zjednoczenia 8/7  w godzinach  930 – 950

– Plac Floriana 2/8 w godzinach  1000 – 1020

ul. Odrzańska 13/10 w godzinach  1030 – 1050

– ul. Wandy 19/6 w godzinach 1100 – 1120

– ul. Zielonogórska 32A/6  w godzinach 1130 – 1150

– ul. Południowa 4/2 w godzinach  1200 – 1220

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19
Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn (jeden starszy, drugi młodszy) oraz dwie młode kobiety, są usmiechnięci. Nad nimi napis: narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli