Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data publikacji: 16 października 2023


Prezydent Miasta Nowa Sól

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

lpKW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławczaWadium
1ZG1N/00035486/9obręb 2 miasta Nowa Sól, al. W. Polskiego 50 działka nr 382/8 o łącznej pow. 0.0167 ha udział w gruncie 0,517lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 70,35 m2 w tym: jeden pokój z aneksem, łazienka z WC + 3 pokoje + 2 skrytki Lokal położony na parterze i I piętrze
(I i II kondygnacja)
169.000,00 zł  17.000,00 zł
2ZG1N/00013512/1obręb 4 miasta Nowa Sól, ul. Wrocławska 61A działka nr 739/11 o łącznej pow. 0.0502 ha udział w gruncie 0,051lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 37,00 m2 w tym: jeden pokój, kuchnia, WC w komórkach na podwórku Lokal położony na I piętrze
(II kondygnacja)
99.000,00 zł  10.000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

Poprzednie przetargi na lokal z poz. 1 odbyły się w dniach 19 maja 2023 r., 23 czerwca 2023 r., 3 sierpnia 2023 r., 8 września 2023 r. i 13 października 2023 r., z poz. 2 odbyły się w dniu 8 września 2023 r. oraz 13 października 2023 r.,     

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2023 r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  przy ul. Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 13 listopada 2023 r.  na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa osobom ich reprezentującym. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowa Sól – Miasto.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

–  w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie     i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

–  w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości                w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021.2213).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 459 03 43.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2023.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli menu; „Przetargi” w zakładce „Klauzula informacyjna RODO” (pod adresem: https://bip.nowasol.pl/przetargi.html ).

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności  na co najmniej jeden dzień przed ustalonym terminem pod nr tel. 68 417 60 12,  bądź pod adresem e-mail: p.suska@zum.nowasol.pl w wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 25 października 2023 roku (środa):

– ul. Wojska Polskiego 50/2 w godzinach  900 – 910

   ul. Wrocławska 61A/3 w godzinach  920 – 930

w dniu 3 listopada 2023 roku (piątek):

– ul. Wojska Polskiego 50/2 w godzinach  900 – 910

   ul. Wrocławska 61A/3 w godzinach  920 – 930

w dniu 8 listopada 2023 roku (środa):

– ul. Wojska Polskiego 50/2 w godzinach  900 – 910

   ul. Wrocławska 61A/3 w godzinach  920 – 930

R. P.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa