Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obr. 02 miasta Nowa Sól przy trasie S-3

Data publikacji: 20 lutego 2024


Prezydent  Miasta  Nowa  Sól

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie 2 miasta Nowa Sól, stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.KW NrPow. w haOznaczenie nieruchomościTermin zagospodarowaniaCena wywoławcza bruttoWadium
1.ZG1N/00061042/6
ZG1N/00058775/9
1.6745 0.1937 0.0885 0.1216 łącznie:
2.0783
działka nr 1583/33 działka nr 1583/37 działka nr 1583/47 działka nr 1583/53 obręb 2
miasta Nowa Sól
brak6.150.000,00 zł615.000,00 zł
2.ZG1N/00061042/6 ZG1N/00058775/90.5608 0.1197
0.0612
0.1051 0.5201 1.0528 łącznie:
2.4197
działka nr 1583/34 działka nr 1583/38 działka nr 1583/48 działka nr 1583/54 działka nr 1121/3 działka nr 1121/4 obręb 2
miasta Nowa Sól
brak7.150.000,00 zł715.000,00 zł
3.ZG1N/00058775/90.1146 0.1912 0.2406 0.0368 0.0538 łącznie:
0.6370
działka nr 1583/12
działka nr 1583/17 działka nr 1583/39 działka nr 1583/49 działka nr 1583/56 obręb 2
miasta Nowa Sól
brak1.900.000,00 zł190.000,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami brutto, a więc wylicytowana cena sprzedaży zawierać będzie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2023.1570).

Grunty przeznaczone do sprzedaży położone są w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na trasie S-3.

Nieruchomości znajdują się na terenie rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 i usług ogólnomiejskich.

Na nieruchomości z pozycji 1 znajdują się: kanalizacja sanitarna, która służą do zasilania obiektów szkolnych, rurociąg gazowy średniego ciśnienia zasilający miejscowość Lubieszów.

Na nieruchomości z pozycji 2 znajdują się: kanalizacja sanitarna, która służą do zasilania obiektów szkolnych, instalacja wodna zasilająca miejscowość Rudno.

Na nieruchomości z pozycji 3 znajdują się: kanalizacja sanitarna zasilająca miejscowości Lubieszów, instalacja wodna zasilająca miejscowości Rudno.

Przez teren wszystkich nieruchomości, będących przedmiotem przetargu, przebiega rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną, który zostanie przełożony przez Gminę Nowa Sól – Miasto w terminie do 31 grudnia 2024 roku. Z uwagi na prace ziemne związane z przełożeniem gazociągu, wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po 1 stycznia 2025 roku.

Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. Urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz.U.2023.1336).

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 26 września 2023 roku i 6 grudnia 2023 roku, 14 lutego 2024 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 1100 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 roku na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, w PKO Bank Polski S.A.. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości, a także w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę.Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta, na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

– w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej oraz dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 6 tel. 68 4590341.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów  na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2023.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213 ze zm.). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, na skróty: „Przetargi”: „Klauzula informacyjna RODO” (pod adresem: https://bip.nowasol.pl/klauzula-informacyjna-rodo.html?).

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa