Przetargi

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym

Data publikacji: 18 maja 2023


    Prezydent  Miasta  Nowa  Sól  

ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych oraz najemców lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Południowej 6, a także do właścicieli i użytkowników wieczystych sąsiednich nieruchomości zabudowanych garażami na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonym w obrębie 4 miasta Nowa Sól, stanowiącym własność Gminy Nowa Sól  Miasto

Lp.KW NrPow. w haOznaczenie nieruchomościTermin zagospodarowaniaCena wywoławcza    Wadium
1.ZG1N/00031018/0  0.0018  obręb 4 miasta Nowa Sól działka nr 690/44 nieruchomość gruntowa zbudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 14,80m2brak9.000,00 zł  1000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 oraz art.29a ust.8 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.2022. poz. 931 ze zm.).

Działka nr 690/44 jest położona na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól. Zgodnie z ustaleniami planu zbywana działka położona jest na terenie oznaczonym na rysunku w/w planu symbolem 8MW, dla którego obowiązuje: przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie uzupełniające (przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się pod warunkiem, iż nie przekroczy 45% powierzchni całkowitej budynku lub terenu działki budowlanej): usługi nieuciążliwe, usługi publiczne. Z uwagi na powierzchnię istniejącego budynku gospodarczego, nie ma możliwości zmiany jego przeznaczenia na obowiązujące dla przedmiotowego terenu tj. zmiany na budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek ten może stanowić jedynie obiekt towarzyszący podstawowemu przeznaczeniu terenu.

Nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem gospodarczym została wydzielona z działki, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto, którą w części użytkują mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Południowa 6, a jednocześnie przez jej teren odbywa się komunikacja do okolicznych garaży. Ponadto nieruchomość ta nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Mając na uwadze powyższe jak również fakt, że obiekt gospodarczy ma charakter pomocniczy i może być użytkowany racjonalnie jedynie przez mieszkańców ww. budynku jak również właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, przetarg został ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych oraz najemców lokali komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Południowej 6, a także do właścicieli i użytkowników wieczystych sąsiednich nieruchomości zabudowanych garażami. 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku o godzinie 1000 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 13 czerwca 2023 roku na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto,  PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i działki, a także w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej, uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta, na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Osoba zamierzająca uczestniczyć w przetargu zobowiązana jest do złożenia w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym – działka nr 690/44 w obrębie 4 miasta Nowa Sól” pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć:

  • dowód potwierdzający spełnienie warunków ograniczenia (aktualny wydruk z elektronicznej księgi wieczystej – stwierdzający prawo do posiadanej nieruchomości bądź zaświadczenia wydanego przez Zakład Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. potwierdzającego najem lokalu komunalnego),
  • kopię dowodu wniesienia wadium,

w terminie do dnia 13 czerwca 2023 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 12.

Treść zgłoszenia powinna zawierać datę sporządzenia, a także imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest inny podmiot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –
(j.t. Dz.U.2017.2278 ze zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli
ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2023.344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213). Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać
w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli menu; „Przetargi” w zakładce „Klauzula informacyjna RODO” (pod adresem:
https://bip.nowasol.pl/przetargi.html ).

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa