Przetargi

Przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych

Data publikacji: 25 października 2022


Prezydent Miasta Nowa Sól

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

LpKW NrOpis nieruchomościOpis lokaluCena wywoławczaWadium
1ZG1N/00022964/0obręb 3 miasta Nowa Sól,
ul. Szeroka 7 działka nr 461/2
o pow. 0.0133 ha udział w gruncie 0,211
lokal mieszkalny nr 4
o pow. użytkowej 56,00 m2
w tym: dwa pokoje, kuchnia i łazienka z WC
Lokal położony na II piętrze (III kondygnacja)
180.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków18.000,00 zł
2ZG1N/00035904/6obręb 3 miasta Nowa Sól,
ul. Odrzańska 11 działka nr 548
o łącznej pow. 0.0248 ha udział w gruncie 0,102
lokal mieszkalny nr 6
o pow. użytkowej 29,53 m2
w tym: jeden pokój i kuchnia
WC wspólne na klatce schodowej + komórka
o pow. 4,80 m2 + piwnica
o pow. 3,45 m2 Lokal położony na II piętrze
(III kondygnacja)
  148.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków15.000,00 zł
3ZG1N/00035904/6obręb 3 miasta Nowa Sól,
ul. Odrzańska 11 działka nr 548
o łącznej pow. 0.0248 ha udział w gruncie 0,102
lokal mieszkalny nr 7
o pow. użytkowej 33,23 m2
w tym: dwa pokoje i kuchnia
WC wspólne na klatce schodowej + piwnica
o pow. 4,95 m2 Lokal położony na III piętrze
(IV kondygnacja)
166.000,00 zł cena obniżona zostanie o 50% z tytułu wpisu do rejestru zabytków17.000,00 zł
4ZG1N/00036061/1obręb 2 miasta Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 20A działki nr 508/7 o pow. 0.0196 ha udział w gruncie 0,133lokal mieszkalny nr 3A o pow. użytkowej 27,48 m2 w tym: jeden pokój, kuchnia, WC wspólne na klatce schodowej + piwnica o pow. 1,91 m2 Lokal położony na poddaszu
(II kondygnacja)
79.000,00 zł8.000,00 zł
5ZG1N/00027699/6obręb 3 miasta Nowa Sól, ul. Pocztowa 14 działki nr 531/3 o pow. 0.0170 ha udział w gruncie  0,128lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 18,28 m2 w tym: jeden pokój, kuchnia, łazienka z WC Lokal położony na parterze
(I kondygnacja)
49.000,00 zł5.000,00 zł

Sprzedaż lokali podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

Poprzednie przetargi odbyły się na lokal z poz. 1 w dniu 14 stycznia 2022r., 18 lutego 2022r., 20 maja 2022r., 30 czerwca 2022r., 11 sierpnia 2022r., 28 września 2022r. z poz. 2 – 3 w dniu 11 sierpnia 2022r., 28 września 2022r.

Przetarg odbędzie się 25 listopada 2022r. o godzinie 900 w pokoju nr 5 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli  przy ul. Parafialnej 2.

Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 21 listopada 2022r.  na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zwrócone zostanie niezwłocznie po przetargu na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku wniesienia wadium w sposób uniemożliwiający jego zwrot na konto osoby je wnoszącej uczestnik przetargu zobowiązany jest do wskazania nr konta na które ma zostać dokonany jego zwrot.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

– w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

–  w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia  i pełnomocnictwa notarialne,

– w przypadku osób prawnych – dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu  zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (j.t. Dz. U. z 2021.2213).

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7,
tel. 68 4590343.

Wpłata wadium oraz udział w przetargu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2021.1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U.2021.2213).Z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, w trakcie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, związanych min. z gospodarowaniem mieniem komunalnym, można się zapoznać w „Klauzuli informacyjnej” zamieszczonej na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Soli w zakładce „Druki do pobrania”: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami” (pod adresem: http://bip.nowasol.pl/content.php?cms_id=449).

Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności  na co najmniej jeden dzień przed ustalonym terminem pod nr tel. 68 417 60 12 lub 68 417 60 14 bądź pod adresem e-mail: p.suska@zum.nowasol.pl, w  wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 2 listopada 2022 roku (wtorek):

ul. Szeroka 7/4 w godzinach  920 – 930

ul. Odrzańska 11/6 w godzinach  940 – 950

ul. Odrzańska 11/7 w godzinach  950 – 1000

– ul. Pocztowa 14 w godzinach  1030 – 1040

– ul. Wojska Polskiego 20A w godzinach  1010 – 1020

w dniu 8 listopada 2022 roku (wtorek):

ul. Szeroka 7/4 w godzinach  920 – 930

ul. Odrzańska 11/6 w godzinach  940 – 950

ul. Odrzańska 11/7 w godzinach  950 – 1000

– ul. Pocztowa 14 w godzinach  1030 – 1040

– ul. Wojska Polskiego 20A w godzinach  1010 – 1020

w dniu 15 listopada 2022 roku (wtorek):

ul. Szeroka 7/4 w godzinach  920 – 930

ul. Odrzańska 11/6 w godzinach  940 – 950

ul. Odrzańska 11/7 w godzinach  950 – 1000

– ul. Pocztowa 14 w godzinach  1030 – 1040

– ul. Wojska Polskiego 20A w godzinach  1010 – 1020

logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa