Żegnamy kopciuchy 2023

Żegnamy kopciuchy 2023

Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do udziału w Miejskim Programie Wymiany Pieców pod nazwą „Żegnamy kopciuchy”

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 1 do 28 lutego 2023r.  Wnioski będą przyjmowane w biurze podawczym Urzędu Miejskiego Nowa Sól, ul. Piłsudskiego 12, lub elektronicznie na skrzynkę podawczą urzędu opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. O zakwalifikowaniu się do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (wnioski złożone przed terminem naboru oraz po terminie naboru nie będą rozpatrywane). 

Cel programu

Celem programu, który będzie realizowany także w latach następnych, jest wymiana starego pieca na paliwo stałe, tzw. „kopciucha” na inne ekologiczne źródła ogrzewania tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, a także kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu lub też podłączenie się do sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym.

Kto może dostać dotację?

O dotację z miejskiego programu ubiegać się może osoba fizyczna bądź wspólnota mieszkaniowa, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w graniach administracyjnych miasta Nowa sól.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji może wynieść do 5 tysięcy zł w przypadku osób fizycznych i najemców nieruchomości komunalnych i do 8 tysiąca zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dotację przeznaczamy na koszty poniesione za:

 • zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca)
 • lub koszty przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej

Pamiętaj!

 • O dotację możesz ubiegać się tylko jeden raz w całym okresie obowiązywania programu.
 • Dotacja nie dotyczy domów w budowie i budynków wykorzystywanych tymczasowo (np. domki letniskowe).
 • Dotacja dotyczy zadań planowanych do realizacji w danym roku budżetowym, wykonanych po podpisaniu umowy, ale nie później niż do 15 października danego roku.
 • Nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
 • Wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 • Jeżeli podpisałeś umowę na dofinansowanie, to do 15 października danego roku musisz poinformować urząd o realizacji zadania. Do tej informacji należy dołączyć kopię faktury na zakup nowego źródła ciepła, dowód uiszczenia opłat za wystawione faktury i inne niezbędne załączniki.
 • Faktura na zakup nowego źródła ciepła musi być wystawiona na Dotowanego, z którym gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu dotacji.
 • Przed przekazaniem dotacji odwiedzą Ciebie kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) zostało właściwie zamontowane nowe źródło ciepła.
 • Inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.

DOTACJE będą przyznawane do wyczerpania środków przeznaczonych   na ten cel w danym roku budżetowym!

Masz pytania dotyczące programu?

Na pytania odpowie Pełnomocnik Prezydenta ds. Wymiany Źródeł Ogrzewania pod numerem telefonu 68 452 60 00, 68 452 60 87  lub drogą mailową: ekologia@nowasol.pl

Załączniki do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o wypłatę dotacji

Klauzula informacyjna

Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto

Instrukcja jak wymienić piec

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa