Projekt pt: „Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze
z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowe Soli.”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Działania 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym, oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, poddziałania 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym, oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT
Projekt „Pomóżmy ósmoklasistom – dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego dla uczniów kl. 8 szkół podstawowych z Nowej Soli” ma na celu wyrównanie braków edukacyjnych wśród uczniów klas 8 poprzez realizację dodatkowych zajęć w publicznych szkołach podstawowych,
z zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. Projekt jest skierowany do 364 uczniów klas 8, sześciu publicznych szkół podstawowych, w tym do szkoły z oddziałami integracyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól – Miasto. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2021 r.
a zakończy w czerwcu 2022 r. W ciągu 10 miesięcy zostaną przeprowadzone w szkołach dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka obcego(angielskiego lub niemieckiego), które pozwolą nadrobić zaległości programowe powstałe m.in. podczas nauki zdalnej. Zajęcia są prowadzone przez 31 nauczycieli z 6 publicznych szkół podstawowych z Nowej Soli.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 1716 h zajęć w 6 publicznych szkołach podstawowych w Nowej Soli, zajęcia wyrównywania wiedzy z matematyki w ilości: 825h, zajęcia wyrównywania wiedzy z języka obcego w ilości 891h.
Kwota dofinansowania wynosi: 146 603,32 zł
Całkowita wartość projektu wynosi: 172 474,50 zł.