Gospodarka komunalna i środowisko

Jak segregować śmieci?

Papier

WYRZUCAMY:

 • gazety, książki, czasopisma
 • kartony, tektura (bez taśmy klejącej)
 • torebki i worki (bez taśmy klejącej)
 • papier pakowy (bez taśmy klejącej

NIE WYRZUCAMY:

 • opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
 • zanieczyszczonych i zatłuszczonych
 • kalki technicznej

Szkło

WYRZUCAMY:

 • puste butelki i słoiki
 • puste butelki po napojach
 • inne puste opakowania szklane

NIE WYRZUCAMY:

 • ceramiki (porcelana typu arco, duralex, talerze, doniczki)
 • kieliszków, żarówek, świetlówek
 • szklanych opakowań po lekach i chemii
 • szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone)
 • szyb samochodowych
 • luster

Plastik i metal

WYRZUCAMY:

 • zgniecione i puste butelki plastikowe
 • puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej, środkach czystości
 • puszki po napojach, konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe

NIE WYRZUCAMY:

 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • zanieczyszczonych folii
 • opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomteriałowe, np. tetra pak

BIO

WYRZUCAMY:

 • drobne gałęzie, drewno
 • skoszona trawa, liście
 • resztki żywności
 • obierki, fusy
 • trociny
 • skorupki jaj

 NIE WYRZUCAMY:

 • odpadów pochodzenia zwierzęcego np. kości i odchodów

Pozostałe odpady niesklasyfikowane do wymienionych czterech grup opisanych powyżej należy zbierać razem z odpadami zmieszanymi.

Ulotka do pobrania

PSZOK

Dodatkową możliwością pozbycie się odpadów selektywnych jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany w skrócie PSZOK. Jest to punkt do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywne zgodne z wytycznymi dla każdego punktu.

PSZOK Nowa Sól – ul. Polna, działka w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków, 67-100 Nowa Sól.

PSZOK prowadzi nieodpłatną zbiórkę dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości z terenu związku, odpadów komunalnych wymienionych poniżej. Punkty te czynne będą w godzinach:

 • poniedziałek – czwartek 13.00 – 18.00,
 • piątek 11.00 – 20.00,
 • sobota 9.00 – 20.00.

Odpady przyjmowane będą od mieszkańców, tylko i wyłącznie po okazaniu: dowodu osobistego oraz potwierdzenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z miejsca zamieszkania.Obsługa PSZOK będzie zobowiązana do wydawania właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dodatkowych worków do segregacji odpadów, w przypadkach uzasadnionych ich potrzebami.

Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (poniżej przedstawiono minimum, które jest wymagane do spełnienia kryteriów z zakresu funkcjonowania dla danego PSZOK).

Rodzaje odpadów, które mają być gromadzone w punkcie:

 • makulatura
 • plastykowe butelki po napojach
 • pojemniki i butelki po kosmetykach/chemii gospodarczej/środkach czystości/folia
 • opakowania wielomateriałowe – kartony po napojach/opakowania jogurty itp.
 • opakowania piankowe/styropianowe
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przepracowane oleje/smary
 • opakowania po olejach/smarach/płynach chłodniczych/środkach ochrony roślin,
 • tonery/tusze
 • nośniki danych
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady drzewne i zielone (trawa, liście, gałęzie, drewno)
 • odpady kuchenne – suchy chleb, resztki i przeterminowane produkty bezmięsne
 • meble nietapicerowane
 • szkło opakowaniowe/butelki/słoiki
 • szkło płaskie/szyby
 • szkło gospodarcze/ceramika
 • odpady wielkogabarytowe – tapicerowane/wykładziny/dywany
 • metale żelazne i kolorowe
 • tekstylia/odzież
 • popiół/żużel
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • ograniczona ilość odpady budowlane i rozbiórkowe (do 250 kg od jednego mieszkańca rocznie) – zużyte opony (do 4 szt. rocznie od jednego mieszkańca).
Ulotka do pobrania
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

ul. Arciszewskiego 10, 67-100 Nowa Sól

Tel: 68 452 12 11 | email: eko-przyszlosc@eko-przyszlosc.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa