Sprawy społeczne

Placówki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 1D
e-mail: sekretariat@mopsnowasol.pl
http://mopsnowasol.pl/

Dyrektor: Adam Kałuski


Zmiana numerów telefonów stacjonarnych – MOPS

Od dnia 10 sierpnia 2020 r. uległy zmianie numery telefonów stacjonarnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.


Celem działania MOPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Do zadań MOPS należą działania ukierunkowane przede wszystkim na:

 • pomoc rodzinie w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc rzeczową i materialną,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • kierowanie do domów pomocy społecznej, schronisk, noclegowni i opłacie lub dofinansowanie do opłat za pobyt,
 • kierowanie na posiłki i opłacanie ich kosztów,
 • opłacanie składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy i kwalifikowanie do ww. świadczeń,
 • organizowanie usług opiekuńczych,
 • sprawienie pogrzebu,
 • świadczenie pracy socjalnej,
 • realizacja działań mających na celu utrzymanie dziecka w rodzinie biologicznej,
 • zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz stworzenie odpowiednich warunków do przebywania oraz korzystania z wszystkich form działalności ośrodka wsparcia – Dziennego Domu „Senior +”, 

Główne powody udzielania pomocy przez MOPS: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność.

Świadczenia udzielane przez MOPS to:
 • zasiłek stały
 • opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały
 • realizacja programów rządowych np.: „Posiłek dla potrzebujących”

Ponadto:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • dożywianie dzieci
 • pomoc rzeczowa
 • świadczenie usług opiekuńczych

Ośrodek realizuje również:

 • świadczenia rodzinne,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • dodatki mieszkaniowe.

Dzienny Dom Senior+

ul. Kasprowicza 12

e-mail: a.kozlowska@mopsnowasol.pl

Kierownik: Anna Kozłowska, tel. 883 377 422 i 68 506 54 10

Liczba miejsc: 30

DDS+ świadczy wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, które ukończyły 60 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sól Miasto) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

DDS+ jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu lokalnym, dysponującym 30 miejscami. DDS+ funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, a jego siedzibą jest budynek zlokalizowany przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli (dawne Gimnazjum nr 3).

Placówka funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie tj. w godzinach od 8:00 do 16:00.

Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli realizuje zadania w szczególności poprzez:

1)      terapię zajęciową,

2)      zajęcia ruchowe (kinezyterapii),

3)      zajęcia edukacyjne,

4)      zajęcia sportowo-rekreacyjne,

5)      zajęcia kulturalne, artystyczne i krajoznawcze,

6)      aktywizację społeczną oraz działania integracyjne i międzypokoleniowe,

7)      działania prozdrowotne,

8)      pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,

9)      zapewnienie wyżywienia,

10)  inne działania w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Pobyt w DDS+ jest odpłatny i stanowi dochód gminy. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika, a jej szczegółowe zasady określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Soli w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli.

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Kasprowicza 12
e-mail: sds@sdsnowasol.pl
strona podmiotu: www.nowasol.naszsds.pl
BIP: www.nowasol.naszsds.pl/bip/

Kierownik: Bogumiła Jastrzębska | tel. 68 475 18 99


Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek czynny jest odponiedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zadania, które realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli:

 • podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • organizację zajęć pozwalających na zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej uczestników;
 • organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
 • pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

Statut: uchwała nr XLVIII/355/13 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 25 października 2013 r.

Placówki wsparcia dziennego

Na terenie miasta Nowa Sól działa 5 placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych):

Świetlica „Perełki” ul. Kasprowicza 12, działa od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli

Świetlica Stowarzyszenia Romów ul. Karola Miarki 2A, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00.

Świetlica w Ośrodku Szkolenia i Wychowania (dawne OHP) ul. Staszica 1A, czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00 – 19.00 i w piątek w godzinach 14.00 -17.00 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli

Świetlica przy Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli, ul. 1 Maja 18, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00.

Placówki zapewniają dzieciom i młodzieży wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne.

Wszelkie informacje szczegółowe bezpośrednio w placówce.

Placówka wsparcia dziennego wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Zapraszamy do skorzystania z oferty pomocowej.

Świetlice

Dodatkowo na terenie miasta w każdej Szkole Podstawowej prowadzone są popołudniowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze są prowadzone według przygotowanego programu przez prowadzącego, ukierunkowanego na:

 • wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny);
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych (umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w relacjach z innymi ludźmi;
 • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie więzi z grupą społeczną.
 • wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz pomocy dla osób z grup wysokiego ryzyka, 
 • udzielania pomocy w odrabianiu lekcji i niezrozumiałych treści programowych.

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy skontaktować się z pedagogiem szkolnym lub wychowawcą klasy.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli

Urząd Miejski, ul. Piłsudskiego 12, I piętro pok. 118
tel. 68 459 03 05 
e-mail: profilaktyka@nowasol.pl 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie miasta Nowa Sól.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja składa się z dwóch zespołów: zespół ds. rozmów interwencyjno – motywujących oraz zespół ds. programowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komisja RPA działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

Art. 26. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

We wniosku o leczenie odwykowe należy zawrzeć:
 • dane wnioskodawcy z nr tel. kontaktowego
 • data i miejscowość,
 • wskazać okoliczności, które zgodnie z ustawą są wymagane, aby Komisja RPA  mogła skierować sprawę do sądu,
 • podpis i ewentualne załączniki (zdjęcia, kserokopie pism lub orzeczeń lub wypisów).

Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może złożyć każdy kto ma uzasadnione podejrzenie, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu oraz, że w związku z piciem alkoholu dopuszcza się zachowań w wymienionym wyżej artykule 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W związku z czym wniosek wobec osoby pijącej może złożyć zarówno osoba prywatna jak i instytucja (np. policja, MOPS, szkoła, spółdzielnia mieszkaniowa). Wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim ul. Piłsudskiego 12,  II piętro pokój 118 lub mailowo na adres profilaktyka@nowasol.pl  z zachowaniem wszelkich formalności (m.in. dane i podpis wnioskodawcy).

Należy wiedzieć, że wnioskodawca nie jest stroną w postępowaniu i nie przysługują mu żadne prawa w tym względzie. To oznacza, że wnioskodawca nie będzie mógł wycofać złożonego wniosku ani nie będzie miał dostępu do gromadzonych materiałów postępowania i nie stanie się uczestnikiem postępowania sądowego. Ogół kosztów postepowania (wysyłka pocztowa, przeprowadzenie badań, opłata sądowa ) ponosi Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma zaproszenie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Nie zgłaszanie się osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenia Komisji nie wstrzymuje biegu sprawy. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania Komisji o zaistniałych zmianach dotyczących osoby wobec, której toczy się postępowanie (np. zmiany miejsca pobytu, aresztowania, wyjazdu lub zgonu).

Komisja na posiedzeniach motywuje osobę uzależnioną do podjęcia leczenia odwykowego i informuje o istniejących formach pomocy na terenie miasta i województwa Lubuskiego. Jeżeli osoba dobrowolnie zobowiąże się do podjęcia leczenia odwykowego i/lub utrzymywania abstynencji alkoholowej, postępowanie może zostać zawieszone na ustalony okres. W razie nie podjęcia leczenia lub jego przerwania, wnioskodawca powinien jak najszybciej powiadomić Komisję. W ten czas komisja wznawia postępowanie i podejmuje kolejne kroki. Zgodnie z ustawą Komisja kieruje osobę na badania psychiatryczno – psychologiczne w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Badanie przeprowadza dwóch biegłych: lekarz psychiatra i psycholog lub terapeuta uzależnień, którzy mają ustalić, czy badana osoba jest uzależniona od alkoholu, jeżeli tak, to jakiego wymaga leczenia, stacjonarnego (w szpitalu) lub ambulatoryjnego (w przychodni). Komisja po otrzymaniu opinii potwierdzającej uzależnienie od alkoholu, zaprasza osobę ponownie aby przedstawić Jej opinię wystawioną przez biegłych. Jeśli osoba zaproszona nie wstawia się na posiedzenia, unika kontaktu z Komisją celowo nie odbiera korespondencji, Komisja RPA kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego. Postanowienie sądu zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego jest ważne przez okres 2 lat w niektórych przypadkach leczenie poddane jest nadzorowi kuratora sądowego.

Skład Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 • Władysław Ziemianek – Przewodniczący Komisji
 • Gabriela Juncewicz – Wiceprzewodniczący Komisji
 • Aleksandra Kawszyn – Sekretarz Komisji
 • Kazimierz Pachacz – członek Komisji
 • Lesław Gołemberski – członek Komisji
 • Anna Kowalczuk – członek Komisji
 • Marek Drgas – członek Komisji
 • Mariusz Zając – członek Komisji
 • Adam Kałuski – członek Komisji
*Wszystkie konsultacje w punkcie są bezpłatne

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Jaracza 1 | 68 459 03 93

Punkt prowadzi poradnictwo dla młodzieży, rodziców, wychowawców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Pomoc oferowana przez punkt:

 • informacje o problemie narkomanii i uzależnieniu od substancji psychoaktywnych,
 • wsparcie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli,
 • wstępne motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • informowanie o ośrodkach lecznictwa odwykowego i ruchach samopomocowych,
 • promowania zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
 • możliwość uzyskania bezpłatnych narkotestów na obecność narkotyków,
 • informacje dotyczące zakażeń HIV i zachorowań na AIDS,
 • konsultacje i porady dla dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z nadużywania mediów i urządzeń cyfrowych.

*Wszystkie konsultacje w punkcie są bezpłatne

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Jaracza 1 | 68 459 03 90

Punkt prowadzi poradnictwo dla osób doznających przemocy rodzinie oraz świadków przemocy a także rodzinom z problemami wychowawczymi w zakresie:

 • interwencji kryzysowej i pomocy ofiarom przemocy,
 • pomocy psychologicznej indywidualnej i grupowej osobom doznającym przemocy,
 • pomocy prawnej /porady prawne, w tym pisanie pozwów i wniosków do sądu,
 • mediacji rodzinnych,
 • możliwości uzyskania pomocy socjalnej z MOPS zgodnie z obowiązującym prawem,
 • pomocy i wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

W Punkcie dyżury pełnią profesjonaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, bezpieczeństwa oraz pomocy socjalnej. Konsultanci ściśle współpracują z Komendą Powiatową Policji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejska, Sądem Rodzinnym, Zespołem Interdyscyplinarnym w Nowej Soli i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 W punkcie prowadzona jest :

 • Wsparcie psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie.  
 • Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu zdrowia psychicznego 
 • Konsultacje socjalne i rodzinne,
 • Konsultacje prawne i mediacje rodzinne,
*Wszystkie konsultacje w punkcie są bezpłatne


NOCLEGOWNIA

Prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie

ul. Topolowa 4

Kierownik: Aleksander Tomaszewski | 68 387 37 65


Noclegownia świadczy osobom bezdomnym tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. W noclegowni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Zasadą jest, że w noclegowni nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Pomoc w postaci miejsca w noclegowni ma charakter doraźny i nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi.

Noclegownia udziela noclegu bezdomnym przez okres całego roku w godzinach:

 • od stycznia do marca – od godziny 18.00 do 08.00
 • od kwietnia do września – od godziny 19.00 do 07.00
 • od października do grudnia – od godziny 18.00 do 8.00
 • w Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia i Nowy Rok schronienia w noclegowni udziela się przez cała dobę.

W noclegowni podejmowane są także działania mające na celu poprawę stanu osób przyjętych do placówki w zakresie higienicznym, zdrowotnym i społecznym (zapewnienie, gorącego posiłku, środków higieny, odzieży, w miarę potrzeby opieki zdrowotnej). Mieszkańcy aktywizowani są do wykonywania na terenie placówki i miasta codziennych prac porządkowych i gospodarczych, a także organizowane są spotkania z psychologiem/terapeutą. Podmiot prowadzący noclegownię współpracuje z MOPS i służbami porządkowymi oraz zdrowotnymi w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy dla osób bezdomnych.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa