Drogi

Opiniowanie dokumentacji projektowej

Uzgodnienie lokalizacji urządzenia

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji. W zezwoleniu na lokalizację określa się m.in. rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Wniosek powinien zawierać kopię aktualnej mapy zasadniczej z proponowaną lokalizacją urządzenia obcego w pasie drogowym (2 szt.) oraz dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy (opłata za pełnomocnictwo – 17 zł).

Przebudowa lub lokalizacja zjazdu

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych trzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej. Wyjątek stanowi tu przebudowa zjazdu wymuszona przy przebudowie drogi.

Decyzja jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja wygasa.
Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym. W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł.
Wniosek powinien zawierać kopię aktualnej mapy zasadniczej z zaznaczoną proponowaną lokalizacją zjazdu (2 szt.) oraz dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik wnioskodawcy (opłata za pełnomocnictwo – 17 zł).

Za wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz lokalizację zjazdu odpowiada:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30 (w środy w godzinach 9:00 – 17:00)

Telefon: 68 459 03 34 | email: mrapke@nowasol.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa