Monitorowanie Środowiska

Dotacje

Miejski program „Żegnamy kopciuchy”
Gmina Nowa Sól – Miasto zaprasza do udziału w Miejskim Programie Wymiany Pieców pod nazwą „Żegnamy kopciuchy”
I edycja programu odbyła się w 2022 roku.
Cel programu
Celem programu, który będzie realizowany także w latach następnych, jest wymiana starego pieca na paliwo stałe, tzw. „kopciucha” na inne ekologiczne źródła ogrzewania tj.: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, a także kotły na paliwo stałe lub na biomasę spełniające wymogi minimum klasy 5 oraz wymogi dotyczące ekoprojektu lub też podłączenie się do sieci ciepłowniczej z jednoczesną likwidacją wszystkich pieców opalanych paliwem stałym.
Kto może dostać dotację?
O dotację z miejskiego programu ubiegać się może osoba fizyczna bądź wspólnota mieszkaniowa, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w graniach administracyjnych miasta Nowa sól.
Jaka jest wysokość dotacji?
Wysokość dotacji może wynieść do 5 tysięcy zł w przypadku osób fizycznych i najemców nieruchomości komunalnych i do 8 tysiąca zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych.
Na co można przeznaczyć dotację?
Dotację przeznaczamy na koszty poniesione za:
zakup nowego ekologicznego źródła ogrzewania (urządzenia grzewczego tj. kotła, pieca)
lub koszty przystosowanie pomieszczenia pod zabudowę węzła cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej
Pamiętaj!
O dotację możesz ubiegać się tylko jeden raz w całym okresie obowiązywania programu.
Dotacja nie dotyczy domów w budowie i budynków wykorzystywanych tymczasowo (np. domki letniskowe).
Dotacja dotyczy zadań planowanych do realizacji w danym roku budżetowym, wykonanych po podpisaniu umowy, ale nie później niż do 15 października danego roku.
Nie likwiduj pieca przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Wymianę pieca możesz zacząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Jeżeli podpisałeś umowę na dofinansowanie, to do 15 października danego roku musisz poinformować urząd o realizacji zadania. Do tej informacji należy dołączyć kopię faktury na zakup nowego źródła ciepła, dowód uiszczenia opłat za wystawione faktury i inne niezbędne załączniki.
Faktura na zakup nowego źródła ciepła musi być wystawiona na Dotowanego, z którym gmina ma podpisaną umowę o przyznaniu dotacji.
Przed przekazaniem dotacji odwiedzą Ciebie kontrolerzy, którzy sprawdzą, czy w mieszkaniu (domu) zostało właściwie zamontowane nowe źródło ciepła.
Inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi wymogami prawa budowlanego.
DOTACJE będą przyznawane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym!
Masz pytania dotyczące programu?
Na pytania odpowie Pełnomocnik Prezydenta ds. Wymiany Źródeł Ogrzewania pod numerem telefonu 68 459 03 39 lub drogą mailową: ekologia@nowasol.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa