Komunikacja

Komunikacja

Od 1 lipca 2018 roku Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SubBus” sp. z o.o jest operatorem komunikacji miejskiej, organizowanej przez miasto Nowa Sól na obszarze 6 gmin powiatu nowosolskiego: Miasto Nowa Sól, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Nowa Sól, Gmina Otyń i Gmina Siedlisko.
Bilety komunikacji miejskiej można kupić:
u kierowcy autobusu
za pośrednictwem aplikacji mobilnej moBILET i mPay
korzystając z karty Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego – ebilet
Bilety komunikacji miejskiej
W ramach Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego ustalone zostały następujące strefy biletowe:
a)miejska strefa biletowa – obejmująca obszar Gminy Nowa Sól – Miasto,
b)podmiejska strefa biletowa A – obejmująca miejscowości: Bobrowniki, Ciepielów, Czasław, Kiełcz, Konradowo, Lelechów, Lubieszów, Ługi, Modrzyca, Niedoradz, Nowe Żabno, Otyń, Przyborów, Rudno, Siedlisko, Stara Wieś, Stany, Stary Staw, Wrociszów, Zakęcie.
c)podmiejska strefa biletowa B – obejmująca miejscowości: Bielawy, Bielice, Borowiec, Broniszów, Buczków, Bulin, Chełmek, Cisów, Czciradz, Dąbrowno, Dębianka, Drogoniów, Drwalewice, Dziadoszyce, Jeziorna, Jodłów, Józefów, Kierzno, Kożuchów, Książ Śląski, Lasocin, Lipiny, Lubięcin, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Okopiec, Piękne Kąty, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Radocin, Radosławice, Radwanów, Różanówka, Słocina, Sokołów, Solniki, Stawy, Studzieniec, Stypułów, Ustronie, Zawada, Zwierzyniec.
d)podmiejska strefa biletowa C – obejmująca miejscowości: Jesiona, Jesionka, Karszynek, Kolsko, Konotop, Lipka, Marianki, Mesze, Sławocin, Tatarki, Tyrszeliny, Uście, Zacisze.
Ceny papierowych biletów komunikacji miejskiej ustanowione na mocy uchwały nr LIX/515/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r.:
1)w strefie miejskiej:
a)bilet jednorazowego przejazdu:
normalny – 2,80 zł,
ulgowy – 1,40 zł,
b)bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej:
normalny – 84,00 zł
ulgowy – 42,00 zł;
2)za przejazd ze strefy podmiejskiej A do strefy miejskiej i odwrotnie lub ze strefy podmiejskiej B do strefy podmiejskiej A i odwrotnie lub ze strefy podmiejskiej C do strefy podmiejskiej B i odwrotnie:
a)bilet jednorazowego przejazdu:
normalny – 4,40 zł,
ulgowy – 2,20 zł,
b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej i podmiejskiej A lub na
wszystkie linie łączące strefę podmiejską B ze strefą podmiejską A lub na wszystkie linie łączące strefę
podmiejską C ze strefę podmiejską B:
normalny – 132,00 zł.
ulgowy – 66,00 zł;
3)za przejazd ze strefy podmiejskiej B do strefy miejskiej i odwrotnie lub ze strefy podmiejskiej C do strefy podmiejskiej A i odwrotnie:
a)bilet jednorazowego przejazdu:
normalny – 5,80 zł,
ulgowy – 2,90 zł,
b)bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie łączące strefę podmiejską B ze strefą
miejską i odwrotnie i na wszystkie linie w strefie miejskiej lub na wszystkie linie łączące strefę podmiejską C
ze strefą podmiejską A i odwrotnie:
normalny – 174,00 zł,
ulgowy – 87,00 zł;
4)za przejazd ze strefy podmiejskiej C do strefy miejskiej i odwrotnie:
a)bilet jednorazowego przejazdu:
normalny – 7,60 zł,
ulgowy – 3,80 zł,
b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie łączące strefę podmiejską C ze strefą
miejską i odwrotnie i na wszystkie linie w strefie miejskiej:
bilet normalny – 228,00 zł,
bilet ulgowy – 114,00 zł;
5)za przejazd tylko w granicach strefy podmiejskiej A lub strefy podmiejskiej B lub strefy podmiejskiej C:
a)bilet jednorazowego przejazdu:
normalny – 2,80 zł,
ulgowy – 1,40 zł,
b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie w strefie podmiejskiej A lub w strefie
podmiejskiej B lub w strefie podmiejskiej C:
normalny – 84,00 zł,
ulgowy – 42,00 zł
Ceny biletów jednorazowych normalnych i ulgowych zakupionych za pośrednictwem Karty Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego oraz aplikacji mobilnej moBILET i mPay są niższe o 0,10 zł od cen papierowych biletów jednorazowych normalnych i ulgowych.
Ulgi w komunikacji miejskiej
Uprawnieni do korzystanie z przewozów bezpłatnych:
a)posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie legitymacji,
b)inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie – na podstawie książki inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacji rencisty – emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową,
c)emeryci i renciści przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, którzy nabyli uprawnienia do ulgi od dnia 27 listopada 1995r. zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy z 1974 r. – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Urząd Miejski Nowa Sól,
d)umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia podoficera włącznie za okazaniem książeczki wojskowej, umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na podstawie legitymacji służbowej oraz psy służb mundurowych – podczas pełnienia obowiązków służbowych,
e)osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) i wskazany przez nich przewodnik – na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
f)dzieci oraz uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do przedszkoli lub szkół podstawowych na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły wraz z jedną osobą opiekującą się dzieckiem lub uczniem w czasie przejazdu – na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez właściwy miejscowo zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z legitymacją przedszkolną lub szkolną,
g)ociemniali (osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku oznaczoną kodem 04-O) i niewidomi wraz z jedną osobą towarzyszącą lub psem przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności stwierdzającej stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, określony kodem 04-O, w przypadku przewodników wskazanie przez ociemniałego,
h)cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, w przypadku przewodników wskazanie przez niewidomego,
i)dzieci do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,
j)osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i umożliwiającego stwierdzenie wieku,
k)osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
l)osoby będące członkami Związku Sybiraków urodzone przed 1953r. i posiadające uprawnienia kombatanckie – na podstawie legitymacji Związku Sybiraków wraz z zaświadczeniem o uprawnieniach kombatanta wydanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
m)uczniowie szkół podstawowych mieszkający i uczący się na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i okresowego biletu wolnej jazdy,
n)uczniowie szkół podstawowych mieszkający na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C i uczący się na obszarze miejskiej strefy biletowej lub podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i okresowego biletu wolnej jazdy;
o)kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane – na podstawie legitymacji kombatanckiej lub działacza opozycji antykomunistycznej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
p)Honorowi Dawcy Krwi w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1749 ze zm.) – na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, według wzoru określonego przez właściwego ministra do spraw zdrowia
Uprawnieni do korzystanie z przewozów ulgowych:
a)uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,
b)dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności,
c)emeryci i renciści – na podstawie dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty z odpowiednim symbolem świadczenia („E” – emeryci, „I” – renciści)

Na zdjęciu znajduje się autobus Międzygminnego Przedsiębiorstwa SubBus. Przed autobusem znajdują się pasażerowie
Autobus komunikacji miejskiej SubBus
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa