Sprawy społeczne

Niepełnosprawność

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W Centrum osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, czy konsultacji m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Pracownicy PFRON są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania Oddziałów.

Kontakt:

* telefoniczny – CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07

* mail – cidon@pfron.org.pl

Projekt rehabilitacji kompleksowej

PFRON zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji – https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/trwa-nabor-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-2/

Projekt skierowany jest do:

 • osób, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcą podjąć inną pracę, odpowiednią do aktualnego stanu zdrowia,
 • osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, a chcą wejść z sukcesem na rynek pracy.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłosić się do PFRON:

– telefonicznie pod numer 22 50 55 600 lub

– mailowo ork@pfron.org.pl.

Konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą jak wygląda proces rekrutacji.

Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

 • moduł zawodowy,
 • moduł medyczny,
 • moduł psychospołeczny.

Podczas pobytu w ośrodku kompleksowej rehabilitacji uczestnicy przede wszystkim zdobywają kwalifikacje zawodowe, co jest wspomagane przez rehabilitację leczniczą i wsparcie psychospołeczne.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Obecnie funkcjonują 4 takie Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej:

 • ORK Wągrowiec,
 • ORK Grębiszew,
 • ORK Nałęczów,
 • ORK Ustroń min. dla mieszkańców województwa lubuskiego.

Konkurs: „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Bliższe informacje na temat konkursu oraz regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xix-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-sztuka-osob-niepelnosprawnych/

Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu w Biurze PFRON Wydział Komunikacji jest Pani Maria Nejman – tel. 22 50 55 787, e-mail: mnejman@pfron.org.pl

Termin składania prac konkursowych – 30 września 2021 r.

Informator dla osób z niepełnosprawnością – 2021

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nową wersję Informatora dla osób z niepełnosprawnością.

W Informatorze można znaleźć przydatne informacje na temat oferowanego przez te instytucje wsparcia. Opisane zostały m.in. zasady przyznawania rent, przebieg orzecznictwa lekarskiego, warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS czy uprawnienia pracownicze. Opisany został także zakres wsparcia udzielanego przez PFRON dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców zatrudniających takich pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością 2021, który dostępny jest pod linkiem:

https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8

Program „Aktywni niepełnosprawni – narzędzie wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Od 1 października 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to ponad 36,2 mln zł, z czego 30,6 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ważnym elementem projektu są konsultacje społeczne dlatego zachęcamy do aktywnego włączenie się w konsultacje poprzez stronę https://wlaczeniespoleczne.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zawartymi na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz pod linkiem:

grafika przedstawia zdjęcie osoby siedzącej na wózku inwalidzkim, którego koła są pomalowane we wzór kolorowej mandali

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych – 21.03.2021

Święto ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku jaki miał miejsce 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego w Belgii, w wyniku której śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów. Jest to najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków przy pracy. Celem Międzynarodowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami, walka z bezrobociem osób niepełnosprawnych, a także wykluczeniem społecznym, marginalizacją i dążenie do równouprawnienia. Kluczową kwestią dla właściwego funkcjonowania osób niepełnosprawnych jest integracja społeczna, czyli głośne Tak dla różnorodności – Tak dla niepełnosprawności.

Pierwsze obchody tego święta w Polsce odbyły się w 1959 r., a ich inicjatorem był Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Związek działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. W Nowej Soli Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów funkcjonuje od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku i ma swoją siedzibę przy ul. Parafialnej 4/5. Związek skupia około 1 000 członków i prężnie działa aktywizując i integrując osoby niepełnosprawne i emerytów poprzez organizację wyjazdów i wczasów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, pikników integracyjnych, wycieczek, wieczorków tanecznych i warsztatów rękodzieła. Od wielu lat Oddział realizuje różne zadania publiczne ze wsparciem samorządu i aktywnie włącza się w akcje społeczne.

Ważnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie ich aktywizacji społeczno-zawodowej są Centra i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej. Wg diagnozy przeprowadzonej na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, przyjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 15 lutego 2021 r. – w województwie lubuskim na koniec roku 2019 odnotowano najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie województwo lubuskie należy do grona województw posiadających najmniejszą liczbę Zakładów Aktywności Zawodowej czy Warsztatów Terapii Zajęciowej. Z informacji przygotowanej przez GUS w grudniu 2020 r. w roku 2019 w Polsce działało 1289 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. W tym samym okresie w województwie lubuskim funkcjonowało 18 Centrów Integracji Społecznej, 5 Klubów Integracji Społecznej oraz 2 Zakłady Aktywności Zawodowej i 19 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Te ostatnie funkcjonują także w Nowej Soli i mieszczą się przy ul. Wróblewskiego 9. Prowadzone są przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”. Zostały utworzone w 2006 roku i przeznaczone są dla 60 osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zatrudnia instruktorów terapii zajęciowej, instruktora zawodu, rehabilitanta, psychologa, muzykoterapeutę, lekarza oraz posiada pełne zaplecze biurowe dzięki czemu realizuje wiele projektów z zakresu sportu, rekreacji, społecznej integracji i aktywizacji zawodowej, w których beneficjentami są dorosłe osoby niepełnosprawne.

Ważną jednostką aktywizującą osoby z niepełnosprawnościami jest również funkcjonujący w Nowej Soli Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest domem dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli podtrzymuje i rozwija u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w życiu społecznym, organizuje zajęcia pozwalające na zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej.

Geneza święta skłania również, aby przypomnieć o uprawnieniach osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia, które wynikają m.in. z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 426 ze zm.), a także ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1409 ze zm.) Akty te przewidują różne instrumenty aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Są to instrumenty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, takie jak np. możliwość podjęcia szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych czy studiów podyplomowych oraz instrumenty wsparcia skierowane do osób niepełnosprawnych zainteresowanych podjęciem lub prowadzących działalność gospodarczą jak np. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, czy refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony Powiatowego Urzędu Pracy zawierającej podstawowe informacje dla bezrobotnych osób z niepełnosprawnością:

https://nowasol.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych

na pomarańczowym tle po lewej zdjęcie dwóch mężczyzn na sportowych wózkach inwalidzkich, po prawej w górnym rogu zdjęcie uścisku dłoni i proezy, pod spodem zdjęcie kobiety siedzacej tyłem na wózku inwalidzkim, piszacej na laptopie, pomiędzy zdjęciami napis międzynarodowy dzień inwalidów i ludzi niepełnosprawnych 21.03.2021, integracja, solidarność, dostepność

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030

Informujemy, że 16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2030.

Jest to kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki polityki krajowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Celem Strategii jest włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe oraz stworzenie przestrzeni dostępnej dla każdego.

Projekt Strategii był konsultowany z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Polską Radą Języka Migowego, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Na ich podstawie sformułowano szereg działań strategicznych (filarów), które następnie pogrupowano i podzielono na obszary priorytetowe Strategii takie jak: Niezależne życie, Dostępność, Edukacja, Praca, Warunki życia i ochrona socjalna, Zdrowie, Budowanie świadomości, Koordynacja.

Przygotowana Strategia zakłada realizację 113 działań – kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Głównym wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii – jakim jest włączenie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych – jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Współczynnik ten w 2018 roku wynosił 28,3 %. Planowana do osiągnięcia w 2025 roku wartość pośrednia to 35 %. Docelowy współczynnik, aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym to 45 % w roku 2030.

Za koordynację prac związanych z realizacją i wdrażaniem Strategii będzie odpowiadał Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

na granatowym tle napis strategia rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021 - 2030, poniżej po lewej kluczowe reformy

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych

realizowanego przez Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. ul. Dąbrowskiego 35/4.

Zadanie sfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem wsparcia psychologicznego osób niepełnosprawnych jest pomoc w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.

Konsultacje odbywają się telefonicznie lub online.

Z bezpłatnych konsultacji może skorzystać osoba:
–  posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności,
–  mieszkająca na terenie województwa lubuskiego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 575 515 558, 536 055 056 oraz na stronie:

https://www.wartojestpomagac.pl/bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-niepelnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Święto to obchodzone jest corocznie 3 grudnia, zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Zgodnie z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106 z 2006 r.) osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Niepełnosprawność nie musi ograniczać.

Integracja jest podstawą wszelkich działań i wymaga społecznego zaangażowania.

Konieczne jest nie tylko likwidowanie barier, ale przede wszystkim DAWANIE SZANS.

Nowosolanie z niepełnosprawnościami mogą liczyć na wsparcie lokalnych instytucji takich jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz lokalnych organizacji społecznych np.: Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW RADOŚĆ, Polski Związek Niewidomych Koło PZN w Nowej Soli czy Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA.

Ważną instytucją w mieście świadczącą pomoc osobom z niepełnosprawnościami jest MOPS. Do istotnych zadań MOPS z punktu widzenia osób niepełnosprawnych w tym seniorów można zaliczyć min.: pomoc rodzinom w trudnościach materialnych w szczególności poprzez pomoc rzeczową i materialną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kierowanie do domów pomocy społecznej, organizowanie usług opiekuńczych, świadczenie pracy socjalnej oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Kolejną istotną z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami instytucją funkcjonującą na terenie miasta jest Środowiskowy Dom Samopomocy, który jest domem dziennego pobytu dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 i świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Ważną rolę dla osób z niepełnosprawnościami ogrywają również takie instytucje jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w których to osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a także starać się o wsparcie np. w zakresie likwidacji barier architektonicznych, dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Warto zaznaczyć, że PCPR w Nowej Soli od 1 marca 2020 r. realizuje program „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W jego ramach realizowane są takie formy wsparcia jak min.: likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Realizowany jest również Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Edycja 2019 – 2020, którego adresatami są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach programu osoba niepełnosprawna może uzyskać wsparcie w postaci asystenta pomagającego w codziennym funkcjonowaniu (wyjście do pracy, lekarza, ośrodków kultury, urzędów, korzystaniu z dóbr kultury, zakupach (dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 68/4574334).

Niezwykle ważną rolę w społeczności osób z niepełnosprawnościami ogrywają również lokalne organizacje społeczne. Organizacje te znają potrzeby osób niepełnosprawnych i wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom.

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Pomóż nie będę sam i działające w jego ramach Warsztaty Terapii Zajęciowej, które są placówką pobytu dziennego dla 60 osób niepełnosprawnych. Zostały powołane do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością i zmierzają do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 12 pracowniach: gospodarstwa domowego, technik rolnych, zdobniczo – introligatorskiej, robótek ręcznych i plastyki, ceramiki artystycznej, multimedialno – biurowej, porządkowej, stolarskiej, przygotowania zawodowego, rehabilitacyjnej. Kontakt ul. Wróblewskiego 9, Nowa Sól, tel. 68/3874273, e-mail: wtznowasol@gmail.com

Polski Czerwony Krzyż, którego celem działania jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji. Na terenie miasta PCK od wielu lat skutecznie świadczy usługi opiekuńcze, prowadzi magazyn żywości, akcje krwiodawstwa oraz pomaga osobom potrzebującym. Kontakt: ul. Parafialna 4, Nowa Sól, tel. 793876125.

Stowarzyszenie Działające na Rzecz SOSW RADOŚĆ – propaguje postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej, udziela wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego, organizuje obozy, kolonie i zajęcia rehabilitacyjno – rewalidacyjne, zapewnienia młodzieży aktywne formy spędzania wolnego czasu, promuje i organizuje wolontariat, działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Kontakt: ul. Arciszewskiego 13, Nowa Sól, tel. 68/3882440.

Polski Związek Niewidomych Koło PZN w Nowej Soli jest organizacją dzięki której osoby słabowidzące lub niewidzące mogą osiągnąć samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Stowarzyszenie pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia na terenie całego kraju, udziela porad i informacji. Zapewnia także wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizuje indywidualne i grupowe szkolenia oraz prowadzi edukację społeczną. Stowarzyszenie przede wszystkim integruje środowisko i jest jego rzecznikiem. Kontakt: ul. Parafialna 4/1, Nowa Sól, tel. 605037409.

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TĘCZA, którego celem jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, integracja niepełnosprawnych kobiet „dotkniętych” rakiem piersi, integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną, pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej, wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych, promocja zdrowia. Kontakt: ul. Parafialna 4/8, Nowa Sól, tel. 608670648, e-mail: amazonki@amazonki.net.pl

Prawa osób niepełnosprawnych

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są przede wszystkim w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., która stanowi min. że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2). Ustawa nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68 pkt 3), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).
Kolejne akty prawne definiujące prawa osób niepełnosprawnych to:

 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych – podjęta przez Sejm 1 sierpnia 1997 r., która podkreśla przede wszystkim zasadę niedyskryminacji oraz prawo do samodzielnego i aktywnego życia osób, których sprawność fizyczna lub psychiczna utrudnia lub uniemożliwia podjęcie nauki, pracy czy pełnienie innych ról społecznych. Karta wskazuje na konieczność niwelowania rzeczywistych barier, jakie w codziennym życiu napotykają osoby niepełnosprawne.
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – która, min. definiuje rehabilitację osób niepełnosprawnych jako zespół działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych zmierzających od osiągnięcia, przy współudziale osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (art. 7).

Osoby niepełnosprawne niezależnie od praw i ulg o charakterze powszechnym korzystają także ze szczególnych przywilejów/uprawnień, a ich celem jest przede wszystkim zapewnienie tym osobom równych szans w życiu zawodowym i społecznym.

Uprawnienia osób niepełnosprawnych – akty prawne

Istotną rolę dla osób niepełnosprawnych odgrywa również Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Fundusz zabiega o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o programach realizowanych przez PFRON skierowanych do osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://www.pfron.org.pl/

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Aby mogły jednak w pełni uczestniczyć w życiu społecznym powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia, które pomoże im w samodzielnym funkcjonowaniu i lepszej integracji społecznej. Pomocny w tym zakresie i niezbędnych informacji udzielają podmioty i instytucje, których zakres działań obejmuje sprawy niepełnosprawności.

Oddział Lubuski PFRON
ul. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
tel.: 68 422 78 00
email: zielonagora@pfron.org.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1A
tel. 68 457 43 30

email: pcpr@powiat-nowosolski.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3
tel.: 68 458 67 30

email: orzeczenia@powiat-nowosolski.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli
ul. Staszica 1D
tel. 68 506 63 00

email: sekretariat@mopsnowasol.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Soli
ul. Muzealna 46
tel. 68 475 18 99

email: sds@sdsnowasol.pl
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowej Soli
ul. Kościuszki 29
tel. 22 560 16 00


Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Żurawia 4 A
00-53 Warszawa
tel. 22 461 60 00
email: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny Biura:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel.: 22 532 82 50
email: kancelaria@rpp.gov.pl

Baner informujący o szczepieniu na COVID-19

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

Jak segregować śmieci?

O Nowej Soli