Urząd Miejski

Wydziały

Urząd Miejski

Centralatel: 68 459 03 00
fax: 68 459 03 58
e-mail: sekretariat@nowasol.pl
Prezydent Miasta
Beata Kulczycka
68 459 03 00
e-mail: prezydent@nowasol.pl
Wiceprezydent Miasta
Dariusz Gusta
68 459 03 02
e-mail: wiceprezydent@nowasol.pl
Sekretarz Miasta
Sławomir Wojciechowski
68 459 03 03
e-mail: sekretarz@nowasol.pl
Radca Prawny
Iwona Sondej-Barriga
68 459 03 54
e-mail: radcaprawny@nowasol.pl
Gabinet Prezydenta Miasta68 459 03 04
e-mail: km@nowasol.pl
Punkt Informacyjny 68 459 03 56
e-mail: informacja@nowasol.pl

Wydz. Programowania i Promocji (PP)

e-mail: promocja@nowasol.pl

P. O. Naczelnika
Beata Antecka
68 459 03 61
Integracja Europejska, Promocja68 459 03 55

Kontrola Wewnętrzna (KW)/ Audytor Wewnętrzny

e-mail: kw@nowasol.pl

Główny specjalista ds. kontroli
RODO
Katarzyna Urbaniak
68 459 03 60
Audytor wewnętrzny
Dariusz Kowalski
68 459 03 60

Wydział Organizacyjny (OR)

e-mail: or@nowasol.pl

Zastępca naczelnika wydziału
Alicja Choptowa – Rutkowska
68 452 60 06
Sprawy kadrowe i organizacyjne, sprawy BHP68 459 03 16
Sprawy organizacyjne i kadrowe68 459 03 17
Administracja budynków68 388 25 90
Informatycy68 459 03 19
68 459 03 48

Wydział Zamówień Publicznych (ZP)

e-mail: zampub@nowasol.pl

Naczelnik
Wojciech Babiarczuk
68 459 03 20
Zastępca Naczelnika
Karolina Jakubowska

Zamówienia publiczne
68 459 03 18

Architekt Miejski

e-mail: architektura@nowasol.pl

Naczelnik
Iwona Kubacka-Kazieczko
68 459 03 32
Planowanie przestrzenne68 459 03 33

Wydz. Spraw Obywatelskich i Administracji (SA)

e-mail: sa@nowasol.pl

Naczelnik
Marek Kotarba
68 459 03 21
Z-ca Naczelnika, rejestracja działalności gospodarczej
Anna Szewczyk
68 459 03 24
Pełnomocnik ds. rzeki Odry, zarządzanie kryzysowe
68 459 03 22
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne68 459 03 22
Sprawy wojskowe, stypendia szkolne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Karta Dużej Rodziny68 459 03 23
Ewidencja ludności, meldunki, wymeldowania administracyjne, nadawanie nr pesel obcokrajowcom68 459 03 26
68 459 03 25
Dowody osobiste68 459 03 28
68 459 03 68

Wydz. Spraw Społecznych (SP)

e-mail: sp@nowasol.pl

Naczelnik
Karina Jarosz
68 459 03 67
Pożytek publiczny68 459 03 27
Organizacje pozarządowe
Koordynator CAS
Jarosław Suski
531 132 217
574 353 303
Zdrowie i profilaktyka68 459 0 305
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii68 459 03 05

Straż Miejska (SM)

Komendant Dariusz Rączkowski

e-mail: strazmiejska@nowasol.pl

Centrala68 475 77 80

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

e-mail: usc@nowasol.pl

Kierownik Sławomir Wojciechowski68 459 03 65
Rejestracja urodzeń, ślubów68 459 03 51
68 459 03 52

Biuro Rady Miejskiej (BR)

Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Roguski

e-mail: br@nowasol.pl

Obsługa Biura Rady Miejskiej
Monika Krajewska
68 459 03 50

Wydz. Inwestycji (INW)

e-mail: inw@nowasol.pl

Naczelnik
Andrzej Drozdek
68 459 03 29
Inwestycje68 459 03 37
Inwestycje68 459 03 30

Wydział Dróg Miejskich (DM)

e-mail: dm@nowasol.pl

Realizacja inwestycji drogowych68 452 60 83
Zajęcie pasa drogowego, ewidencja dróg68 459 03 46
Utrzymanie dróg i oświetlenie ulic68 459 03 38
Utrzymanie dróg i oświetlenie ulic68 4526089

Wydz. Finansowo-Budżetowy (FB)

e-mail: skarbnik@nowasol.pl, finanse@nowasol.pl

Skarbnik Miasta
Arleta Korol

Zastępca Skarbnika Miasta
Justyna Gurban
68 459 03 06

68 459 03 15
Księgowość, podatki osoby fizyczne68 459 0 311
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżaw gruntu, najmu68 459 03 09
Wymiar podatków od środków transportowych
Księgowość, podatki osoby prawne
68 452 60 01
Windykacja należności68 459 03 10
Wymiar podatków osoby fizyczne68 459 03 14
Wymiar podatków osoby prawne68 452 60 84
Podatek VAT68 459 03 08
Środki depozytowe, realizacja płatności68 459 03 12
Planowanie budżetu68 452 60 88
Księgowość budżetowa68 459 03 13

Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ)

e-mail: gks@nowasol.pl

Naczelnik
Beata Pietrzykowska
Zastępca Naczelnika
Marcin Słoński
68 459 03 36
68 459 03 31
Miejskie zaplecze gospodarczo-techniczne
(ul. Drzymały 4)
Andrzej Kośmidek
68 475 77 84
EkoPatrol przy Urzędzie Miejskim795 528 361
Strefa płatnego parkowania, cmentarze, fontanny
Ochrona przyrody
68 459 03 57
Ochrona zwierząt 68 459 03 34
Komunikacja miejska, decyzje środowiskowe,
prawo wodne
68 459 03 31
Utrzymanie terenów zielonych i czystości w mieście
Sprawy organizacyjno-kadrowe GKŚ
68 459 03 39
Wykonywanie robót publicznych, prace społecznie-użyteczne68 459 03 35

Komórka Monitorowania Środowiska (MŚ)

e-mail: ekologia@nowasol.pl

Joanna Kaproń

Ochrona powietrza, ekologia, środowisko
68 452 60 87
68 452 60 00

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami (GN)

ul. Parafialna 2

e-mail: gn@nowasol.pl

Naczelnik
Piotr Żuberek
68 459 03 40
Zastępca Naczelnika
Marlena Szpilka
68 459 03 41
Dzierżawy, użytkowanie wieczyste, przekształcanie gruntów na własność68 459 03 42
Sprzedaż lokali, gruntów, garaży68 459 03 43
Podział nieruchomości, pierwokup, nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości, nabywanie nieruchomości68 459 03 44
Gospodarka lokalowa68 459 03 45

Wydział Oświaty

e-mail: osw@nowasol.pl

Naczelnik
Irena Sienkiewicz
68 452 60 81
Obsługa szkół i przedszkoli 

Projekty oświatowo – społeczne
68 459 03 47

68 459 60 03

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa