Urząd Miejski

Wydziały

Urząd Miejski

Centralatel: 68 459 03 00
fax: 68 459 03 58
sekretariat@nowasol.pl
nowasol@nowasol.pl
Prezydent Miasta
Jacek Milewski
68 459 03 00prezydent@nowasol.pl
Wiceprezydent Miasta
Karina Jarosz
68 459 03 02wiceprezydent@nowasol.pl
Sekretarz Miasta
Alicja Choptowa-Rutkowska
68 459 03 03sekretarz@nowasol.pl
Radca Prawny
Iwona Sondej-Barriga
68 459 03 54radcaprawny@nowasol.pl
Rzecznik Prasowa
Ewa Batko
68 459 03 53rzecznik@nowasol.pl
Kancelaria Miasta68 459 03 04km@nowasol.pl
Punkt Informacyjny 68 459 03 56informacja@nowasol.pl

Wydz. Programowania i Promocji (PP)

Naczelnik
Beata Kulczycka
68 459 03 61b.kulczycka@nowasol.pl
Zastępca Naczelnika Krzysztof Uchal68 459 0 363uchalk@nowasol.pl
Integracja Europejska, Promocja68 459 03 55ie@nowasol.pl
promocja@nowasol.pl
bantecka@nowasol.pl

Kontrola Wewnętrzna (KW)/ Audytor Wewnętrzny

Główny specjalista ds. kontroli
RODO
Katarzyna Urbaniak
68 459 03 60katarzyna.urbaniak@nowasol.pl
Audytor wewnętrzny
Dariusz Kowalski
68 459 03 60

Wydział Organizacyjny (OR)

Sprawy kadrowe i organizacyjne, sprawy BHP68 459 03 16szarowar@nowasol.pl
Sprawy organizacyjne i kadrowe68 459 03 17or@nowasol.pl
Administracja budynków68 3882590
Wydział Informatyki (INF)
Naczelnik Marek Maciejewski
68 452 60 06

68 459 03 19
maciejewski@nowasol.pl
jbocer@nowasol.pl
agusta@nowasol.pl
stuchlak@nowasol.pl

Wydział Zamówień Publicznych (ZP)

Naczelnik
Wojciech Babiarczuk
68 459 03 20zampub@nowasol.pl
Zastępca Naczelnika
Karolina Jakubowska

Zamówienia publiczne
68 459 03 18zampub3@nowasol.pl
zampub2@nowsol.pl

Architekt Miejski

Naczelnik
Iwona Kubacka-Kazieczko
68 459 03 32architektura@nowasol.pl
Planowanie przestrzenne68 459 03 33nadolna@nowasol.pl
bebrys@nowasol.pl

Wydz. Spraw Obywatelskich i Administracji (SA)

Naczelnik
Marek Kotarba
68 459 03 21sa@nowasol.pl
Z-ca Naczelnika, rejestracja działalności gospodarczej
Anna Szewczyk
68 459 03 24aszewczyk.sa@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. rzeki Odry, zarządzanie kryzysowe
68 459 03 22mcr@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne68 459 03 22zarzadzanie.kryzysowe@nowasol.pl
Sprawy wojskowe, stypendia szkolne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Karta Dużej Rodziny68 459 03 23mkazmierska.sa@nowasol.pl
lstawczynska.sa@nowasol.pl
Ewidencja ludności, meldunki, wymeldowania administracyjne, nadawanie nr pesel obcokrajowcom68 459 03 26
68 459 03 25
mball.sa@nowasol.pl
wybory@nowasol.pl
kolodziejska@nowasol.pl
romanczuk@nowasol.pl
Dowody osobiste68 459 03 28
68 459 03 68
slugocka@nowasol.pl

Wydz. Spraw Społecznych (SP)

Naczelnik
Jolanta Kabzińska
Zastępca Naczelnika Jarosław Suski
68 459 03 67j.kabzinska@nowasol.pl
j.suski@nowasol.pl
Pożytek publiczny68 459 03 27pozytekpubliczny@nowasol.pl
Organizacje pozarządowe
Koordynator CAS
Marcin Herma
531 132 217
570 358 604
cas@nowasol.pl
herma@nowasol.pl
Zdrowie i profilaktyka
68 459 0 305
promocjazdrowia@nowasol.pl
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii68 459 03 05profilaktyka@nowasol.pl

Straż Miejska (SM)

Komendant Dariusz Rączkowski

Centrala68 475 77 80strazmiejska@nowasol.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik Sławomir Wojciechowski68 459 03 65usc@nowasol.pl
Rejestracja urodzeń, ślubów68 459 03 51
68 459 03 52
usc@nowasol.pl

Biuro Rady Miejskiej (BR)

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko

Obsługa Biura Rady Miejskiej
Monika Krajewska
68 459 03 50br@nowasol.pl

Wydz. Inwestycji (INW)

Naczelnik
Andrzej Drozdek
68 459 03 29adrozdek.gks@nowasol.pl
Inwestycje68 459 03 37kjurdzinski.inw@nowasol.pl
Inwestycje68 459 03 30wolkowska@nowasol.pl

Wydział Dróg Miejskich (DM)

Naczelnik
Dariusz Buziuk
68 459 03 59buziuk@nowasol.pl
Realizacja inwestycji drogowych68 452 60 83feszyk@nowasol.pl
topor@nowasol.pl
Zajęcie pasa drogowego, ewidencja dróg68 459 03 46kardzis@nowasol.pl
rogowski@nowasol.pl
Utrzymanie dróg i oświetlenie ulic68 459 03 38mnowek@nowasol.pl
Utrzymanie dróg i oświetlenie ulic68 4526089
abramczyk@nowasol.pl

Wydz. Finansowo-Budżetowy (FB)

Skarbnik Miasta
Arleta Korol

Zastępca Skarbnika Miasta
Justyna Gurban
68 459 03 06

68 459 03 15
skarbnik@nowasol.pl

gurban@nowasol.pl
Naczelnik wydziału finansowo-budżetowego – Łucja Babiarz68 459 03 15
babiarz@nowasol
Księgowość, podatki osoby fizyczne68 459 0 311oryszczak@nowasol.pl
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżaw gruntu, najmu68 459 03 09delicat@nowasol.pl
Wymiar podatków od środków transportowych
Księgowość, podatki osoby prawne
68 452 60 01gotowiec@nowasol.pl
Windykacja należności68 459 03 10jiwasieczko.finanse@nowasol.pl
pawlak@nowasol.pl
Wymiar podatków osoby fizyczne68 459 03 14mostbauer@nowasol.pl
niemczynowska@nowasol.pl
Wymiar podatków osoby prawne68 452 60 84baranska@nowasol.pl
Podatek VAT68 459 03 08dskowronek.finanse@nowasol.pl
banaszak@nowasol.pl
Środki depozytowe, realizacja płatności68 459 03 12wzwolinska.finanse@nowasol.pl
Planowanie budżetu68 452 60 88ipiasta.finanse@nowasol.pl
Księgowość budżetowa68 459 03 13ilange.finanse@nowasol.pl
aslomianna.finanse@nowasol.pl
smolinska.finanse@nowasol.pl
spochacz@nowasol.pl

Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GKŚ)

Naczelnik
Beata Pietrzykowska
Zastępca Naczelnika
Marcin Słoński
68 459 03 36
68 459 03 31
bpietrzykowska@nowasol.pl
mslonski@nowasol.pl
Miejskie zaplecze gospodarczo-techniczne
(ul. Drzymały 4)
Andrzej Kośmidek
68 475 77 84
EkoPatrol przy Urzędzie Miejskim795 528 361sm.gks@nowasol.pl
Strefa płatnego parkowania, cmentarze, fontanny
Ochrona przyrody
68 459 03 57mrapke@nowasol.pl
tkubeczak@nowasol.pl
Ochrona zwierząt 68 459 03 34
bernas@nowasol.pl
Komunikacja miejska, decyzje środowiskowe,
prawo wodne
68 459 03 31mslonski@nowasol.pl
komunikacja@nowasol.pl
sokolowska@nowasol.pl
Utrzymanie terenów zielonych i czystości w mieście
Sprawy organizacyjno-kadrowe GKŚ
68 459 03 39
adamczyk@nowasol.pl
sieczkowska@nowasol.pl
Wykonywanie robót publicznych, prace społecznie-użyteczne68 459 03 35baranowski@nowasol.pl
Komórka Monitorowania Środowiska – Joanna Kaproń

Ochrona powietrza, ekologia,
środowisko
68 452 60 87 jkapron.gks@nowasol.pl
pbugajska@nowasol.pl
ekologia@nowasol.pl

Wydz. Gospodarki Nieruchomościami (GN)

ul. Parafialna 2

Naczelnik
Piotr Żuberek
68 459 03 40zuberek@nowasol.pl
Zastępca Naczelnika
Marlena Szpilka
68 459 03 41mszpilka.gn@nowasol.pl
Dzierżawy, użytkowanie wieczyste, przekształcanie gruntów na własność68 459 03 42mnowak.gn@nowasol.pl
jakowicka@nowasol.pl
Sprzedaż lokali, gruntów, garaży68 459 03 43mszpilka.gn@nowasol.pl
parus@nowasol.pl
Podział nieruchomości, pierwokup, nadawanie numerów porządkowych dla nieruchomości, nabywanie nieruchomości68 459 03 44gn@nowasol.pl
masztalerzd@nowasol.pl
Gospodarka lokalowa68 459 03 45koltko@nowasol.pl
pbutrymowicz@nowasol.pl

Wydział Oświaty

Naczelnik
Irena Sienkiewicz
68 452 60 81i.sienkiewicz@nowasol.pl
Obsługa szkół i przedszkoli 

Projekty oświatowo – społeczne
68 459 03 47

68 459 03 12
jszatkowska.finanse@nowasol.pl

j.roszczuk@nowasol.pl

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa