Rok 2021

Z okazji przypadającego 14 października 2021 roku Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Nowej Soli Jacek Milewski nagrodził pedagogów miejskich placówek:

Alicja Lisiewicz – dyrektor Przedszkola Nr 2 w Nowej Soli – podziękowania za działania sprzyjające rozwojowi placówki, bardzo dobrą współpracę z rodzicami
i środowiskiem lokalnym, tworzenie i realizację własnych programów autorskich, współtworzenie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań wspomagających rozwój dziecka, realizację różnych programów, nadzór nad realizacją remontów w okresie wakacji, życzliwość i współpracę oraz włożony trud w kierowaniu placówką w trudnym czasie COVID-19.

Mariola Banaś – dyrektor Przedszkola Nr 12 w Nowej Soli – podziękowania za
działania sprzyjające rozwojowi placówki, wysoki poziom realizacji priorytetowych zadań wychowania przedszkolnego, tworzenie i realizację własnych programów autorskich, pomysłowość, kreatywność i efektywną współpracę ze środowiskiem lokalnym, angażowanie placówki w różne projekty oraz akcje charytatywne, koordynację pracy zdalnej, efektowne zagospodarowanie placu zabaw, życzliwość i współpracę oraz włożony trud w kierowaniu placówką w trudnym czasie COVID-19.

Małgorzata Dobroch – dyrektor Przedszkola Nr 11 w Nowej Soli – podziękowania za podejmowane działania sprzyjające rozwojowi placówki, tworzenie pozytywnego klimatu, udział w projektach, prowadzenie innowacji pedagogicznych, realizowanie programów autorskich, aktywny udział całej społeczności w akcjach charytatywnych, koordynację pracy zdalnej, nadzór nad realizacją bieżących remontów, życzliwość i współpracę oraz włożony trud w kierowaniu placówką w trudnym czasie COVID-19.

Artur Mielczarek – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, aktywne uczestniczenie we wszystkich
programach rządowych oraz życzliwość i współpracę.

Marta Czerniawska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, zaangażowanie i trud włożony w projekt „Dostępna Szkoła”, aktywne uczestniczenie we wszystkich programach rządowych oraz życzliwość i współpracę.

Paweł Juckiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, aktywne uczestniczenie we wszystkich programach rządowych oraz życzliwość i współpracę.

Bogdan Mikulski – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, aktywne uczestniczenie we wszystkich programach rządowych oraz życzliwość i współpracę.

Beata Miniach – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, aktywne uczestniczenie we wszystkich programach rządowych oraz życzliwość i współpracę.

Danuta Pawłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Soli – podziękowania za sprawne kierowanie szkołą w trudnych warunkach spowodowanych COVID – 19, kreowanie pozytywnego wizerunku i podejmowanie różnorodnych działań sprzyjających rozwojowi placówki, wprowadzanie innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, pozyskiwanie środków finansowych, zaangażowanie i trud włożony w projekt „Dostępna Szkoła”, aktywne uczestniczenie we wszystkich programach rządowych
oraz życzliwość i współpracę.

Monika Antonowicz – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli – podziękowania za efektywne przygotowanie i realizację nauczania zdalnego, zorganizowanie i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas ósmych przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty (uzyskanie wyniku szkoły powyżej średniej kraju), pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty konkursu przedmiotowego LKO z języka polskiego, rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, w tym w szczególności akcji charytatywnych, wieloletnią współpracę z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na rzecz rozwijania edukacji kulturalnej wśród młodzieży szkolnej.

Beata Ciurzyńska – nauczyciel matematyki i doradztwa zawodowego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nowej Soli – podziękowania za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska, samodzielne wykonywanie, gromadzenie i upowszechnianie środków dydaktycznych, systematyczne podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty w konkursie przedmiotowym LKO z matematyki oraz wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, pomoc w uzyskaniu przez ucznia stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego „Lubuskie Talenty”, wykorzystywanie w swojej pracy osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, proponowanie nowatorskich rozwiązań i przeciwstawianie się monotonii życia szkolnego.

Renata Kieliszczyk – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 1 – podziękowania za osiąganie bardzo dobrych wyników kształcenia w zakresie matematyki potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, uzyskiwanie czołowych lokat w rożnych konkursach matematycznych, doskonalenie warsztatu pracy i metod nauczania oraz umiejętne opracowywanie diagnoz edukacyjnych i wdrażanie rekomendacji w procesie dydaktycznym.

Dorota Łabiak – Wojciechowska – nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej Nr 3 – podziękowania za wdrażanie nowatorskich metod pracy, posługiwanie się innowacyjnymi narzędziami informacyjno–komunikacyjnymi, bardzo dobre przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu z matematyki w czasie zdalnego nauczania, stosowanie różnorodnych, ciekawych metod nauczania, samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych
oraz podejmowanie się różnorodnych działań na rzecz uczniów.

Małgorzata Staszak – nauczyciel matematyki i informatyki Szkoły Podstawowej Nr 2 – podziękowania za wdrażanie w procesie kształcenia technologii cyfrowych, prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w zakresie projektowania własnych lekcji, sposobu komunikowania się z uczniami i oceniania w ramach projektu „MS Teams” – wirtualna szkoła wielkich możliwości, nawiązanie współpracy z ODN w Zielonej Górze, aktywne uczestnictwo w projektach szkolnych i innowacji pedagogicznej „Ster na kodowanie”, prowadzenie indywidualnych lekcji i konsultacji oraz podejmowanie się różnorodnych działań na terenie szkoły.

Joanna Szostak – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 8 – podziękowania za efektywne przygotowanie i realizację nauczania zdalnego, zorganizowanie i realizację dodatkowych zajęć dla uczniów klas ósmych, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Finalisty konkursu przedmiotowego LKO z języka angielskiego, przygotowanie, realizowanie i raportowanie wyników ewaluacji wewnętrznej, inspirowanie uczniów do poznawania kultury, obyczajów i tradycji krajów anglosaskich poprzez m.in. organizowanie spotkań tematycznych i publikacji prac na łamach gazetki szkolnej.

Agata Wilczyńska – nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej Nr 6 – podziękowania za pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Laureata w konkursie przedmiotowym LKO z języka angielskiego oraz uzyskanie przez dwóch uczniów tytułu Finalisty w konkursie przedmiotowym LKO z języka angielskiego, podejmowanie różnorodnych działań w sferze dydaktyczno-wychowawczej, przygotowywanie różnych uroczystości szkolnych tj. Dnia Otwartego Szkoły, parady z okazji Dni Nowej Soli, apeli, osiąganie wysokich wyników nauczania potwierdzonych egzaminami ósmoklasisty oraz aktywne uczestniczenie w życiu szkoły i środowiska.

Ludmiła Zielińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 – podziękowania za koordynację projektów matematycznych „Zrób sobie przerwę na matematykę” i „Pokoje matematycznych zagadek”, współpracę z nauczycielami w projekcie CodeWeek, prowadzenie bezpłatnych zajęć przygotowujących uczniów do konkursów matematycznych, pozyskiwanie sponsorów, stosowanie nieszablonowych metod nauczania, założenie i prowadzenie bloga klasowego, uzyskanie tytułu Laureata w konkursie organizowanym przez Nową Erę pt. „Uczę zdalnie z pomysłem” oraz podejmowanie różnorodnych działań na terenie szkoły.

Anna Żmijowska – nauczyciel języka polskiego Szkoły podstawowej Nr 5 – podziękowania za osiąganie bardzo dobrych wyników kształcenia w zakresie języka polskiego potwierdzonych egzaminem ósmoklasisty, pracę z uczniem zdolnym czego efektem było uzyskanie tytułu Laureata konkursu przedmiotowego LKO z języka polskiego, prowadzenie dodatkowych zajęć na rzecz uczniów, indywidualizację procesu edukacyjnego z wykorzystaniem własnych interaktywnych materiałów i pomocy dydaktycznych, kreatywne i innowacyjne metody prowadzenia lekcji w tym wdrażanie systemu „Zeszyt OK” oraz podejmowanie się dodatkowych zadań promujących szkołę.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa