Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowasol.pl www.bipnowasol.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Urząd Miejski w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nowasol.pl www.bipnowasol.pl. 

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklaracja dostępności portalu nowasol.pl

Urząd Miejski w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej nowasol.pl Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Audio deskrypcja dla materiałów video/multimedialnych będzie na bieżąco realizowana zgodnie z zapisami ustawy

Wprowadzane będą zmiany nazw dokumentów PDF aby były poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Choptowa-Rutkowska Sekretarz Miasta, sekretarz@nowasol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 459-03-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miejski w Nowej Soli
Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku głównego urzędu prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Piłsudskiego 12, drugie boczne od ul. Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnościami, wejście do budynku następuje poprzez podwójne drzwi, które rozsuwają się automatycznie, pierwsze na szerokość 120 cm natomiast drugie na szerokość 100 cm.

Punkt informacji znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W punkcie zgłasza się potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu danego wydziału, który po otrzymaniu takiej informacji zobowiązany jest do zejścia na dół do petenta w celu załatwienia sprawy lub udzieleniu informacji.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Szkolnej wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablice informacyjne wykonane zostały w kontrastowych zestawieniach barw.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy).

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Szkolna, 67-100 Nowa Sól

Do budynku od strony parkingu prowadzi jedno wejście
Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnościami, wejście do budynku następuje poprzez podwójne drzwi, które rozsuwają się automatycznie, pierwsze na szerokość 120 cm natomiast drugie na szerokość 100 cm.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Obsługa prowadzona jest tylko na parterze budynku.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Szkolnej wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy).

Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urząd Miejski w Nowej Soli Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2, 67-100 Nowa Sól.

Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami które uniemożliwiają dostęp do wydziału dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą w przedsionek, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 90 cm.
Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W wydziale nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Dróg  Miejskich
Urząd Miejski w Nowej Soli Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2B, 67-100 Nowa Sól.

Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami które uniemożliwiają dostęp do wydziału dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą do przedsionka, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 90 cm.

Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W wydziale nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Aktywności Społecznej
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kasprowicza 12, drugie – wejście tylnie od parkingu z tyłu budynku. 

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku następuje poprzez dwie pary drzwi. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą do przedsionka, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 100 cm. Wejście z tyłu budynku nie posiada schodów, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie na szerokość 100 cm, aby wejść do budynku należy zadzwonić do domofonu.

Na parterze znajduje się winda, którą można wjechać na pierwsze piętro, a także zjechać do piwnicy. Na parterze oraz na pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przywołania.
W łazienkach znajdujących się w szatniach przy sali gimnastycznej zamontowane są prysznice z siedziskiem, które są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajdują się oznakowania poziome przystosowane dla osób niewidomych i niedowidzących: linie naprowadzające oznaczające ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, pasy ostrzegawcze, pola uwagi. Zamontowano nakładki kątowe na krawędziach stopni schodów. Zamontowano plany tyflograficzne obiektu z oznaczeniami brajlowskimi, zastosowano nakładki na poręcze z oznaczeniem brajlowskim, zastosowano tabliczki brajlowskie oznaczeń pomieszczeń na drzwi budynku, zamontowano oznakowania w formie piktogramów z oznaczeniem brajlowskim pomieszczeń wewnątrz budynku. Zastosowano kontrastowe oznaczenia kątów ścian oraz wnęk drzwiowych w budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu spotkania w budynku głównym urzędu przy ul. Piłsudskiego 12- należy skontaktować się z Punktem Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pętla indukcyjna znajduje się w budynku głównym urzędu przy ul. Piłsudskiego 12- należy skontaktować się z Punktem Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  
Przed budynkiem oraz za budynkiem jest dostępny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie parkingu zastosowano montaż krawężników 0 cm.

Przed budynkiem, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery, po prawej stronie, za budynkiem znajduje się zadaszony stojak na rowery.

Za budynkiem znajduje się siłownia zewnętrzna wyposażona także w urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Obok siłowni zewnętrznej znajduje się integracyjny plac zabaw podzielony na dwie strefy – plac zabaw oraz plac sensoryczny. Zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę „ptasie gniazdo”, 3 hamaki, równoważnię – urządzenie sportowo-rekreacyjne do ćwiczeń koordynacji i równowagi, ławkę „balans” do ćwiczeń umiejętności ruchowych oraz równowagi i koordynacji ruchowej, słupki do koordynacji równowagi, siatkę „babie lato” do ćwiczeń koordynacji oraz motoryki ruchowej, a także piaskownicę o strukturze statku. 

Przestrzeń sensoryczna to ciąg zróżnicowanych, a zarazem stopniowanych w zakresie czucia nawierzchni, jest to ciąg komunikacyjny składający się z 13 pól sensorycznych. W przerwie pomiędzy polami znajduje się trawa naturalna. Wzdłuż ścieżki zamontowano zabezpieczające barierki. Długość ścieżki ok. 30 metrów.  Strefa sensoryki zapachów zaaranżowana poprzez umiejscowienie 2 drewnianych donic z nasadzeniem roślinnymi.     Strefa symulacji zmysłu słuchu zaaranżowana poprzez montaż następujących urządzeń: bębny, cymbałki, dzwonki, wiata z tablicą do rysowania. Zakres budowy strefy sensorycznej objął także miejsce dla opiekunów oraz terapeutów poprzez montaż 2 ławek spocznikowych.

Ścieżki prowadzące na teren zielony wokół budynku są wyłożone kostka brukową i nie stanowią problemu w poruszaniu się przez osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich.


Dostępność architektoniczna budynku Straży Miejskiej w Nowej Soli
Straż Miejska w Nowej Soli, ul. Towarowa 2, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze główne od ul. Towarowej 2, drugie i trzecie od strony peronów i torów kolejowych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 100 cm. Pomieszczenia Straży Miejskiej znajdują się po prawej stronie. Sprawy załatwiane są poprzez okienko dyżurnego Straży Miejskiej.

Od strony peronów i torów kolejowych znajdują się dwa oddzielne wejścia. Pierwsze przy kasach biletowych przy których brak jest podjazdu, niemniej jednak wejście to jest na poziomie podłoża i nie prowadzą do niego żadne schody. Posiada drzwi automatyczne które otwierają się na szerokość 90 cm. Drugie wejście z dwoma stopniami znajduje się przy toaletach, ale posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach podjazdu. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 90 cm. Po prawej stronie za wejściem znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Oba wejścia prowadzą do Centrum Przesiadkowego i połączone są holem z pomieszczeniami Straży Miejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się oznaczenie w alfabecie Brajla na ścianie po lewej stronie za drzwiami wejścia głównego opisujące układ pomieszczeń, natomiast podłogi posiadają ścieżki naprowadzające.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Choptowa-Rutkowska Sekretarz Miasta, sekretarz@nowasol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 459-03-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miejski w Nowej Soli
Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku głównego urzędu prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Piłsudskiego 12, drugie boczne od ul. Szkolnej. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnościami, wejście do budynku następuje poprzez podwójne drzwi, które rozsuwają się automatycznie, pierwsze na szerokość 120 cm natomiast drugie na szerokość 100 cm.

Punkt informacji znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. W punkcie zgłasza się potrzebę bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu danego wydziału, który po otrzymaniu takiej informacji zobowiązany jest do zejścia na dół do petenta w celu załatwienia sprawy lub udzieleniu informacji.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Szkolnej wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tablice informacyjne wykonane zostały w kontrastowych zestawieniach barw.
Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy).

Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Szkolna, 67-100 Nowa Sól

Do budynku od strony parkingu prowadzi jedno wejście
Przy schodach znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnościami, wejście do budynku następuje poprzez podwójne drzwi, które rozsuwają się automatycznie, pierwsze na szerokość 120 cm natomiast drugie na szerokość 100 cm.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Obsługa prowadzona jest tylko na parterze budynku.

W Urzędzie nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Od ulicy Szkolnej wyznaczono jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim jest pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy).

Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urząd Miejski w Nowej Soli Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2, 67-100 Nowa Sól.

Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami które uniemożliwiają dostęp do wydziału dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą w przedsionek, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 90 cm.
Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W wydziale nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Dróg  Miejskich
Urząd Miejski w Nowej Soli Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Parafialna 2B, 67-100 Nowa Sól.

Wejście do budynku poprzedzone jest wysokimi schodami które uniemożliwiają dostęp do wydziału dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą do przedsionka, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 90 cm.

Brak windy oraz przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  

W wydziale nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

Dostępność architektoniczna budynku Centrum Aktywności Społecznej
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, ul. Kasprowicza 12, 67-100 Nowa Sól

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od ul. Kasprowicza 12, drugie – wejście tylnie od parkingu z tyłu budynku. 

Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku następuje poprzez dwie pary drzwi. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na szerokość 100 cm prowadzą do przedsionka, za którym znajdują się kolejne drzwi otwierane ręcznie na szerokość 100 cm. Wejście z tyłu budynku nie posiada schodów, drzwi wejściowe otwierane są ręcznie na szerokość 100 cm, aby wejść do budynku należy zadzwonić do domofonu.

Na parterze znajduje się winda, którą można wjechać na pierwsze piętro, a także zjechać do piwnicy. Na parterze oraz na pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przywołania.
W łazienkach znajdujących się w szatniach przy sali gimnastycznej zamontowane są prysznice z siedziskiem, które są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajdują się oznakowania poziome przystosowane dla osób niewidomych i niedowidzących: linie naprowadzające oznaczające ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, pasy ostrzegawcze, pola uwagi. Zamontowano nakładki kątowe na krawędziach stopni schodów. Zamontowano plany tyflograficzne obiektu z oznaczeniami brajlowskimi, zastosowano nakładki na poręcze z oznaczeniem brajlowskim, zastosowano tabliczki brajlowskie oznaczeń pomieszczeń na drzwi budynku, zamontowano oznakowania w formie piktogramów z oznaczeniem brajlowskim pomieszczeń wewnątrz budynku. Zastosowano kontrastowe oznaczenia kątów ścian oraz wnęk drzwiowych w budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Jest możliwość skorzystania z tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu spotkania w budynku głównym urzędu przy ul. Piłsudskiego 12- należy skontaktować się z Punktem Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pętla indukcyjna znajduje się w budynku głównym urzędu przy ul. Piłsudskiego 12- należy skontaktować się z Punktem Informacyjnym znajdującym się na parterze budynku, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.  
Przed budynkiem oraz za budynkiem jest dostępny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Na terenie parkingu zastosowano montaż krawężników 0 cm.

Przed budynkiem, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się stojak na rowery, po prawej stronie, za budynkiem znajduje się zadaszony stojak na rowery.

Za budynkiem znajduje się siłownia zewnętrzna wyposażona także w urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Obok siłowni zewnętrznej znajduje się integracyjny plac zabaw podzielony na dwie strefy – plac zabaw oraz plac sensoryczny. Zamontowano następujące urządzenia: huśtawkę „ptasie gniazdo”, 3 hamaki, równoważnię – urządzenie sportowo-rekreacyjne do ćwiczeń koordynacji i równowagi, ławkę „balans” do ćwiczeń umiejętności ruchowych oraz równowagi i koordynacji ruchowej, słupki do koordynacji równowagi, siatkę „babie lato” do ćwiczeń koordynacji oraz motoryki ruchowej, a także piaskownicę o strukturze statku. 

Przestrzeń sensoryczna to ciąg zróżnicowanych, a zarazem stopniowanych w zakresie czucia nawierzchni, jest to ciąg komunikacyjny składający się z 13 pól sensorycznych. W przerwie pomiędzy polami znajduje się trawa naturalna. Wzdłuż ścieżki zamontowano zabezpieczające barierki. Długość ścieżki ok. 30 metrów.  Strefa sensoryki zapachów zaaranżowana poprzez umiejscowienie 2 drewnianych donic z nasadzeniem roślinnymi.     Strefa symulacji zmysłu słuchu zaaranżowana poprzez montaż następujących urządzeń: bębny, cymbałki, dzwonki, wiata z tablicą do rysowania. Zakres budowy strefy sensorycznej objął także miejsce dla opiekunów oraz terapeutów poprzez montaż 2 ławek spocznikowych.

Ścieżki prowadzące na teren zielony wokół budynku są wyłożone kostka brukową i nie stanowią problemu w poruszaniu się przez osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich.


Dostępność architektoniczna budynku Straży Miejskiej w Nowej Soli
Straż Miejska w Nowej Soli, ul. Towarowa 2, 67-100 Nowa Sól.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze główne od ul. Towarowej 2, drugie i trzecie od strony peronów i torów kolejowych. Do wejścia głównego prowadzą schody. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 100 cm. Pomieszczenia Straży Miejskiej znajdują się po prawej stronie. Sprawy załatwiane są poprzez okienko dyżurnego Straży Miejskiej.

Od strony peronów i torów kolejowych znajdują się dwa oddzielne wejścia. Pierwsze przy kasach biletowych przy których brak jest podjazdu, niemniej jednak wejście to jest na poziomie podłoża i nie prowadzą do niego żadne schody. Posiada drzwi automatyczne które otwierają się na szerokość 90 cm. Drugie wejście z dwoma stopniami znajduje się przy toaletach, ale posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach podjazdu. Drzwi otwierają się automatycznie na szerokość 90 cm. Po prawej stronie za wejściem znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Oba wejścia prowadzą do Centrum Przesiadkowego i połączone są holem z pomieszczeniami Straży Miejskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Pętla indukcyjnych oraz lupa elektroniczna znajduje się głównym budynku urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. Pracownicy Punktu Informacyjnego zostali przeszkoleni z użytkowania ww. wyposażenia. Punkt Informacyjny znajduje się na parterze budynku głównego urzędu, wejście od ul Piłsudskiego 12, wejście z pochylnią i drzwiami dostosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się oznaczenie w alfabecie Brajla na ścianie po lewej stronie za drzwiami wejścia głównego opisujące układ pomieszczeń, natomiast podłogi posiadają ścieżki naprowadzające.

W Wydziale nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.  Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego, którym jest pracownik Urzędu Miasta w Nowej Soli Pani Gabriela Juncewicz – Wydział Spraw Społecznych, pokój nr 118 (system językowo-migowy). Z tłumaczem należy wcześniej umówić się na spotkanie w siedzibie głównej urzędu przy ul. Piłsudskiego 12. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Choptowa-Rutkowska Sekretarz Miasta, sekretarz@nowasol.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 459-03-03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa