Projekty

Dostępna Szkoła

Co nowego w „Dostępnej szkole”
Gmina Nowa Sól – Miasto w ostatnim czasie pozyskała dodatkowe środki w kwocie 36 334,45 zł
w ramach przedsięwzięcia pn. „Dostępna szkoła – Nowa Sól”, wysokość otrzymanego grantu to teraz 1.386.334,45 zł, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Dodatkowo Gmina Nowa Sól – Miasto przeznaczyła na ten cel 243 975,43 zł ze środków własnych.
Projekt Dostępna Szkoła jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego.
W roku szkolny 2022/2023 kontynuowane było wdrażanie Modelu Dostępnej Szkoły w dwóch placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Gimnazjalnej 11 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Botanicznej 22. Realizowane były przede wszystkim prace remontowe związane z obszarem architektonicznym oraz realizowano miękkie działania edukacyjne i społeczne, które polegały na podnoszeniu kompetencji nauczycieli i specjalistów oraz prowadzeniu dodatkowych zajęć przez specjalistów.
Co zrobiliśmy w ramach prac remontowych ….
W Szkole Podstawowej nr 2 z O.I, która będzie w 100% dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przeprowadzono szereg prac, polegających na likwidacji barier w salach lekcyjnych, stołówce szkolnej, bibliotece, toaletach oraz holu i klatce schodowej zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 3, która będzie dostosowana w 60% przeprowadzono prace, które polegały na likwidacji barier w salach lekcyjnych, bibliotece, toaletach oraz gabinecie pielęgniarki. W szkole powstały dwa nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinety, tj. gabinet rewalidacyjny i gabinet logopedyczny.

Co dalej….
W najbliższym czasie obie szkoły biorące udział w przedsięwzięciu zostaną doposażone w regulowane stanowiska dla uczniów, pomoce dydaktyczne, specjalistyczne programy multimedialne, sprzęt komputerowy i multimedialny w postaci monitorów interaktywnych oraz sprzęt specjalistyczny taki jak mobilne powiększalniki, oprogramowanie oraz klawiatury dla uczniów słabowidzących oraz schodołaz. Zakupione przedmioty zostaną umieszczone w salach lekcyjnych, stołówce, bibliotekach i gabinetach specjalistycznych.

____________________________________________________________________________________________

REMONTY ROZPOCZĘTE !! – „ DOSTĘPNA SZKOŁA –NOWA SÓL”

8 lipca 2022r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn. Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Soli przy ul. Gimnazjalnej 11 dla potrzeb uczniów z niepełno sprawnościami – część 1 remont holu, sal lekcyjnych i stołówki, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez wykonawcę: Zakład Remontowo-Montażowy Martex Grzegorz Chudy, Droszków, ul. Ceglana 9, 66-003 Zabór. Koszt inwestycji – cześć 1 to kwota 387 450,00 zł, która w całości pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po podpisaniu umowy firma niezwłocznie przystąpiła do realizacji zakresu prac, który polega na poprawie dostępności sal lekcyjnych, stołówki szkolnej, biblioteki oraz holu zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły:
powiększeniu i wykończeniu otworów drzwiowych oraz montaż nowych: nadproży, ościeżnic i drzwi do sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych,
korekcie instalacji elektrycznej,
rozbiórce istniejących okładzin podłogowych w holu szkoły oraz ułożeniu nowych z płytek gresowych antypoślizgowych,
demontażu drzwi i ościeżnic z okienkiem podawczym oraz okna na zwrot naczyń w stołówce szkolnej
wykonaniu gładzi oraz malowaniu ścian w 6 salach lekcyjnych,
demontażu istniejących okładzin podłogowych w 8 pomieszczeniach.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Projekt, opiewa na kwotę 1 350 000,00 zł, dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE „DOSTĘPNA SZKOŁA – NOWA SÓL”
Dofinansowanie projektu: 1 350.000,00 zł
Okres realizacji: 01 sierpnia 2021r. – 29 sierpnia 2023r.


Gmina Nowa Sól – Miasto realizuje projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt jest skierowany do dwóch publicznych szkół podstawowych:
1)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnym w Nowej Soli,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli.
Założeniem niniejszego projektu jest zapewnienie w/w szkołach warunków do nauki dla uczniów niepełnosprawnych, umożliwiając im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.
Przedsięwzięcie „Dostępna Szkoła – Nowa Sól” powstało z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Głównym celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych wymiarach funkcjonowania placówek edukacyjnych i przetestowanie go w szkołach podstawowych.
Model Dostępnej Szkoły uwzględniał cztery obszary działania:
wymiar architektoniczny
wymiar techniczny,
wymiar edukacyjny i społeczny,
wymiar organizacyjny.
W ramach obszaru architektonicznego i technicznego, które obejmują standardy przygotowania infrastruktury i pomieszczeń pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami, w okresie 07.2022 – 12.2022 w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Nowej Soli zostaną wykonane następujące prace:
wymiana oporęczowania schodów po jednej stronie biegu schodowego,
modernizacja gabinetów specjalistycznych oraz sal lekcyjnych (malowanie, wymiana nawierzchni, wymiana drzwi),
remont i doposażenie pomieszczeń sanitarnych,
doposażenie sal lekcyjnych w m.in. regulowane stanowiska pracy dla uczniów,
adaptacja pomieszczeń na gabinet logopedyczny, rewalidacyjny oraz pielęgniarki,
zakup rolet na salę gimnastyczną,
zakup pomocy dydaktycznych,
zakup monitorów dotykowych,
zakup powiększalników,
zakup klawiatur specjalistycznych,
doposażenie stołówki, biblioteki oraz gabinetów specjalistycznych (m.in. regulowane stanowiska pracy, kozetki, meble, pomoce dydaktyczne oraz pomoce AAC).
W ramach obszaru edukacyjno-społecznego, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania zostaną zakupione materiały i pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia.
W ramach tego obszaru 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęło w październiku i listopadzie 2021r. studia podyplomowe o kierunkach: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja OzN – słuchową, edukacja i rehabilitacja OzN – wzrokową, logopedia ogólna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna oraz edukacja włączająca.
W ramach obszaru organizacyjnego, który obejmuje standardy usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami zostaną przeprowadzone szkolenia Rady Pedagogicznej oraz administracji i obsługi. Zostaną opracowane programy nauczania z zastosowaniem Uniwersalnych Instrumentów Wsparcia. W ramach obszaru edukacyjno – społecznego oraz organizacyjnego zaplanowano na rok 2022 blok 10 szkoleń dla około 110 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Nowej Soli.
Od października 2020 roku Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta zabiegał o otrzymanie środków. Wytypowane szkoły przeszły profesjonalne audyty dostępności niezależnych ekspertów z Krakowa. Ze 122 gmin, które ubiegały się o środki składając wnioski wstępne, ostatecznie zostało wytypowanych 9 podmiotów, w tym Gminę Nową Sól – Miasto.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa