Projekty

Dostępna Szkoła

PRZEDSIĘWZIĘCIE „DOSTĘPNA SZKOŁA – NOWA SÓL”
Dofinansowanie projektu: 1 350.000,00 zł
Okres realizacji: 01 sierpnia 2021r. – 29 sierpnia 2023r.


Gmina Nowa Sól – Miasto realizuje projekt „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Projekt jest skierowany do dwóch publicznych szkół podstawowych:
1)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnym w Nowej Soli,
2) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima w Nowej Soli.
Założeniem niniejszego projektu jest zapewnienie w/w szkołach warunków do nauki dla uczniów niepełnosprawnych, umożliwiając im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.
Przedsięwzięcie „Dostępna Szkoła – Nowa Sól” powstało z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Głównym celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych wymiarach funkcjonowania placówek edukacyjnych i przetestowanie go w szkołach podstawowych.
Model Dostępnej Szkoły uwzględniał cztery obszary działania:
wymiar architektoniczny
wymiar techniczny,
wymiar edukacyjny i społeczny,
wymiar organizacyjny.
W ramach obszaru architektonicznego i technicznego, które obejmują standardy przygotowania infrastruktury i pomieszczeń pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami, w okresie 07.2022 – 12.2022 w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Nowej Soli zostaną wykonane następujące prace:
wymiana oporęczowania schodów po jednej stronie biegu schodowego,
modernizacja gabinetów specjalistycznych oraz sal lekcyjnych (malowanie, wymiana nawierzchni, wymiana drzwi),
remont i doposażenie pomieszczeń sanitarnych,
doposażenie sal lekcyjnych w m.in. regulowane stanowiska pracy dla uczniów,
adaptacja pomieszczeń na gabinet logopedyczny, rewalidacyjny oraz pielęgniarki,
zakup rolet na salę gimnastyczną,
zakup pomocy dydaktycznych,
zakup monitorów dotykowych,
zakup powiększalników,
zakup klawiatur specjalistycznych,
doposażenie stołówki, biblioteki oraz gabinetów specjalistycznych (m.in. regulowane stanowiska pracy, kozetki, meble, pomoce dydaktyczne oraz pomoce AAC).
W ramach obszaru edukacyjno-społecznego, których wdrożenie ma na celu usprawnienie zaspokajania indywidualnych potrzeb uczniów w kontekście nauki, opieki i wychowania zostaną zakupione materiały i pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia.
W ramach tego obszaru 8 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 7 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczęło w październiku i listopadzie 2021r. studia podyplomowe o kierunkach: edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacja i rehabilitacja OzN – słuchową, edukacja i rehabilitacja OzN – wzrokową, logopedia ogólna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna oraz edukacja włączająca.
W ramach obszaru organizacyjnego, który obejmuje standardy usprawniające proces zarządzania szkołą i organizację pracy szkoły w zakresie wsparcia osób z indywidualnymi potrzebami zostaną przeprowadzone szkolenia Rady Pedagogicznej oraz administracji i obsługi. Zostaną opracowane programy nauczania z zastosowaniem Uniwersalnych Instrumentów Wsparcia. W ramach obszaru edukacyjno – społecznego oraz organizacyjnego zaplanowano na rok 2022 blok 10 szkoleń dla około 110 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 3 w Nowej Soli.
Od października 2020 roku Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta zabiegał o otrzymanie środków. Wytypowane szkoły przeszły profesjonalne audyty dostępności niezależnych ekspertów z Krakowa. Ze 122 gmin, które ubiegały się o środki składając wnioski wstępne, ostatecznie zostało wytypowanych 9 podmiotów, w tym Gminę Nową Sól – Miasto.

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa