Gospodarka komunalna i środowisko

Zieleń w mieście

Wszelkich informacji na temat zezwoleń na usunięcie drzew, ochrony zieleni i lasów komunalnych udziela Tomasz Kubeczak, wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel: 68 459 0 357

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Reguluje to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). W myśl obowiązujących przepisów ustawy usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia organu gminy (Prezydenta Miasta Nowa Sól), na wniosek jej właściciela lub posiadacza, a także na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (tj. urządzeń typu linia energetyczna, sieć ciepłownicza itp.) – w tym drugim przypadku tylko, jeśli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zezwolenia organu gminy nie wymaga usunięcie (art. 83f ust. 1):

 • krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni (czyli terenach urządzonych, pełniących funkcje publiczne);
 • drzew, których obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm nad gruntem nie przekracza:
  o 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  o 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  o 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność (nie dotyczy użytkowników wieczystych i innych form posiadania) osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku jest jednak wymagane dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na warunkach określonych poniżej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach, w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni (czyli na terenach urządzonych, pełniących funkcje publiczne);
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu (starosty);
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, o inne podmioty lub osoby – po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewo lub krzew stanowi złom lub wywrot,
 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa:

osoba fizyczna musi dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki w przypadku, gdy drzewo znajduje się na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, ma być usunięte w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a obwód jego pnia zmierzony na wysokości 5 cm nad gruntem przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (także owocowych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy;
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie należy złożyć do:

 • Prezydenta Miasta Nowa Sól – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków;
 • Powiatowego Konserwatora Zabytków z siedzibą przy ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli- w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

Uwaga! Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wynikających ze zgłoszenia wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu:

W przypadku, gdy zezwolenie jest wymagane, należy do właściwego organu złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
Wniosek należy złożyć do:

 • Prezydenta Miasta Nowa Sól – w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków;
 • Powiatowego Konserwatora Zabytków z siedzibą przy ul. Moniuszki 3 w Nowej Soli – w przypadku, gdy drzewo rośnie na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Starosty Nowosolskiego – w przypadku, gdy właścicielem działki jest Gmina Nowa Sól – Miasto i jednocześnie działka została przekazana innemu podmiotowi w posiadanie (np. zarząd, użytkowanie, dzierżawa itp.; za wyjątkiem użytkowania wieczystego).

Inne przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów:

Należy nadmienić, że przed usunięciem drzewa lub krzewu, które nie wymaga zezwolenia organu gminy ani dokonania zgłoszenia zamiaru jego usunięcia, zgodnie z przepisami art. 83f ustawy o ochronie przyrody, należy upewnić się, czy nie zostaną naruszone inne przepisy zabraniające usuwania drzew lub krzewów w określonych sytuacjach, m.in.:

 • usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków może wymagać zezwolenia wojewódzkiego lub miejskiego konserwatora zabytków, na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • usunięcie drzewa lub krzewu może naruszyć zakazy w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową (np. miejsca lęgowe ptaków) – wówczas należy uprzednio uzyskać zgodę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Zakaz wypalania traw

Początek wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to głównie wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczyna się okres wegetacji – budzi się do życia świat roślin i zwierząt. Rośliny wydają swoje pierwsze pąki, a zwierzęta dobierają się w pary. Jednak proces wzrostu i rozwoju w przyrodzie zostaje w wielu miejscach zaburzony przez wiosenne wypalanie traw, które zagraża w dużym stopniu środowisku i temu, co w nim żyje.
Wypalanie traw wbrew panującemu przekonaniu nie przynosi żadnych korzyści. Można wymienić szereg szkód, jakie powoduje ten proceder:

 • ziemia się nie użyźnia, tylko wyjaławia. Zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza;
 • z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki oraz substancji rakotwórczych;
 • ogień niszczy miejsca lęgowe ptaków, często palą się gniazda już zasiedlone;
 • ogień zabija cenne gatunki roślin leczniczych i miododajnych;
 • w płomieniach lub na skutek poparzeń ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: żaby, ropuchy, jaszczurki i ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Płomienie niszczą również miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren;
 • ogień uśmierca także wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady: drapieżne i pasożytnicze oraz dzikie zapylacze (pszczoły i trzmiele), które rozmnażają się tuż pod powierzchnią ziemi;
 • strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu;
 • ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów.

Przepisy prawa bezwzględnie zabraniają wypalania traw i za naruszenie tych zakazów grożą odpowiednie sankcje. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55 t.j.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Osoby nie przestrzegające ww. przepisów podlegają karze aresztu lub grzywny (art. 131 pkt 12 ww. ustawy). Kodeks wykroczeń przewiduje za ten proceder karę grzywny nawet do 5.000 zł. Z kodeksu karnego natomiast wynika, że wypalanie traw, które skończy się pożarem okolicznych zabudowań, który zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sprowadzanie bezpośredniego niebezpieczeństwa wskazanych zdarzeń jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Koszenie traw

Urząd Miejski informuje, że w okresach suszy trawa w tych miejscach, w których nie będzie to powodowało zagrożenia w ruchu drogowym i pieszym, będzie koszona z mniejszą częstotliwością.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa