Edukacja

Awans zawodowy

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel kontraktowy starający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zostanie wydana do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zostanie wydana do dnia 31 grudnia danego roku.

Do wniosku załącza się dokumentację określoną w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018r. poz. 1574 t.j.). Wszystkie kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (muszą zawierać pieczęć i podpis osoby potwierdzającej, pieczęć szkoły oraz datę).

Wypełniony wniosek i dokumentację należy składać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, pok. 10/11.

Po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych dokumentów, Prezydent Miasta Nowej Soli powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta Nowej Soli. Druki do pobrania na awans na stopień nauczyciela mianowanego znajdują się w zakładce wzory dokumentów.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa