Edukacja

Awans zawodowy

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Postępowanie egzaminacyjne prowadzi Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego Nowej Soli
1. Miejsce składania wniosku wraz z wymaganymi dokumentami: Punkt Informacyjny Urzędu Miejskiego, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.
2. Informacje telefoniczne można uzyskać w Wydziale pod numerem telefonu:
684590347; 684526081.
3. Obowiązujące terminy:
a) decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego zostanie wydana do:
31 sierpnia danego roku, gdy wniosek zostanie złożony do 30 czerwca;
31 grudnia danego roku, gdy wniosek zostanie złożony do 31 października;
b) nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie powiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni przed posiedzeniem komisji;
c) gdy wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nauczyciel zostanie powiadomiony o brakach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni; jeśli braki nie zostaną usunięte, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
4. Egzamin prowadzi komisja egzaminacyjna powołana przez Prezydenta Miasta Nowej Soli w składzie:
a) przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji;
b) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji;
c) dyrektor szkoły/przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony – członek komisji;
d) dwóch ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole/przedszkolu, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu i prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel
– członkowie komisji;
e) opcjonalnie, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez nauczyciela we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego – członek komisji.
4. Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmownej przysługuje prawo do złożenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowej Soli, odwołania do Lubuskiego Kuratora Oświaty. Uwaga! Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i wzór zaświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola dostępne w Zakładce Wzory dokumentów.

Wymagane dokumenty do awansu

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa